TIẾNG NÓI LINH HỒN – Chương 21 Quá trình

0
219

Quá trình

Chúng ta đang ở đây. Đây là nơi tôi bật mí cho các bạn về cách làm để tất cả những điều này thành công. Như tôi đã đề cập đến trong suốt cuốn sách này, không có một câu trả lời hay một cách cụ thể nào để thực hiện quá trình này. Tôi sẽ chỉ cho các bạn những gì đã hoạt động với tôi và những gì tôi đã được chỉ bảo, nhưng “họ” đã nói với tôi rất nhiều lần rằng điều quan trọng nhất là thực hiện quá trình này cho chính bạn, bởi chính bạn. Đây là một cuộc hành trình mang tính chất cá nhân. Mỗi người đang tự tìm những cách thức riêng để truyền tải thông điệp của họ. Như tôi đã trình bày, có rất nhiều điểm tương đồng và cố định trong ngôn ngữ biểu tượng, nhưng chỉ bạn mới biết ngôn ngữ đó có ý nghĩa như thế nào đối với mình. Đây là hệ thống hướng dẫn bạn thiết lập cho chính mình, vì vậy việc tìm ra những gì cơ thể BẠN đang cố gắng nói với BẠN là điều hữu ích nhất lúc này.

 

The Process

Here we are. This is where I tell you the secrets of how to make all of this work. As I have referenced throughout this book, there is no one answer or one way to do any of this. I will give you what has worked for me and what I have been told, but “they” have told me so many times that the most important thing is to do this work for yourself, with yourself. This is a very personal journey. Each person is finding their own ways of delivering their messages. As I have stated, there are many similarities and constants in the symbolic language, but only you will know what your individual language means to you. This is the guidance system you set up for yourself, so it is to your best interest to figure out what YOU are trying to say to YOU.

The best way to do that is to ask. Until you are able to speak directly to your Higher Self, talk to your body to see what it is trying to tell you. It may be a basic answer, but it will be something to get you moving in the direction of understanding. The main thing is that you are looking within for your answers. Your answers ARE NOT outside of yourself. You have ALL of the answers; you just don’t believe it. You need some convincing and some proof. This proof won’t come until you start doing it. I have said many times that this is a process. That means it is not one thing or action that is the answer. It is an accumulation of actions and things that move you to your answers and your ultimate healing. Remember, the only objective in the body delivering the messages is to get them delivered and understood. Once that has been accomplished and acted upon, there is no longer any need to deliver the message. So whatever ache, pain, or symptom was being used to deliver the message will now be gone as there is no longer any reason or need for it.

Cách tốt nhất để làm điều đó là đặt câu hỏi. Cho đến khi bạn có thể nói chuyện trực tiếp với Siêu thức của mình, hãy nói chuyện với cơ thể để xem nó đang muốn truyền tải thông điệp gì tới bạn. Đó có thể là một câu trả lời cơ bản, nhưng sẽ là thứ giúp bạn đi theo đúng hướng của mình. Điều quan trọng là bạn cần tìm kiếm đáp án trong câu trả lời của chính mình. Câu trả lời đó KHÔNG phải có từ bên ngoài. Chính bạn đang có TẤT CẢ các câu trả lời mà mình cần; chỉ là bạn không tin vào điều đó. Bạn cần một số lý do thuyết phục và làm bằng chứng. Nhưng bằng chứng này sẽ không đến cho đến khi bạn bắt đầu thực hiện quá trình đó. Tôi đã nói nhiều lần rằng đây là một quá trình. Điều đó có nghĩa câu trả lời không phải là một điều hoặc là một hành động cụ thể. Nó là sự tích lũy của các hành động cùng những thứ đã đưa bạn đến với đáp án và sự chữa lành cuối cùng. Hãy nhớ rằng, mục tiêu duy nhất khi cơ thể đưa ra thông điệp là thông điệp đó phải được truyền tải, và phải được thấu hiểu bởi chính bạn. Khi quá trình đó được thực hiện và thành công, sẽ không còn cần phải truyền tải thông điệp nữa. Vì vậy, bất kỳ cơn đau hoặc triệu chứng nào đã được sử dụng cho quá trình này giờ đây sẽ biến mất bởi không còn lý do hay nhu cầu nào cho nó nữa.

I know this sounds simplistic and may be hard to believe, but remember the Universe is not complicated, so why would you expect anything but simple?

Tôi biết điều này nghe có vẻ quá đơn giản và có thể khó tin, nhưng hãy nhớ rằng Vũ trụ không phức tạp, vậy tại sao bạn lại không mong đợi điều gì đó đơn giản hơn?

The process is in asking the questions. If you want to know something, you ask a question. Many times, an answer to a question may lead to another question and so on, but that is how you go down the road. The questions are very important. This is true in everything you do. The question dictates the level of information given in the answer.

Quá trình này là đặt câu hỏi. Nếu bạn muốn biết điều gì đó, bạn cần đặt một câu hỏi. Nhiều khi, một câu trả lời cho một câu hỏi có thể dẫn đến một câu hỏi khác, v.v., nhưng đó là cách để bạn tiếp tục. Các câu hỏi rất quan trọng. Điều này luôn đúng trong mọi việc. Câu hỏi quy định mức độ của thông tin được đưa ra trong câu trả lời.

At first, it is easiest and probably more tangible to talk to your body. In a previous chapter, I mentioned how much the body loves for you to pay attention to it and talk to it. It is very healthful to send your body messages of love. Acknowledging the body parts for the work they do and telling them you love them. The body responds beautifully to any messages like this. You are the voice of God and it will do whatever you ask or say. It is your very willing servant – it is here to serve you in the highest manner possible. It can only do the job it is allowed to do and in the manner it is given. It will have a harder time helping you if you are treating it in an unhealthy manner. It is your home – how much are you respecting it? It is a finely tuned machine that is made to last for a very long time and heals itself if we do not interfere. Your words are very powerful. The body is always listening and will do whatever you say. Pay attention to what you are saying. 

Lúc đầu, việc nói chuyện với cơ thể của bạn sẽ rất dễ dàng và rõ ràng hơn. Trong chương trước, tôi đã đề cập đến tình yêu mà cơ thể dành cho bạn, nó muốn bạn chú ý và nói chuyện với nó. Việc gửi những thông điệp yêu thương đến cơ thể sẽ rất có lợi cho sức khỏe của bạn. Thừa nhận vai trò chức năng của các bộ phận trong cơ thể và cho chúng biết rằng bạn rất yêu chúng. Cơ thể sẽ có phản hồi tốt đối với bất kỳ thông điệp nào như thế.  m thanh của bạn là tiếng nói của Thượng Đế và nó sẽ làm bất cứ điều gì bạn yêu cầu. Đó là người phục vụ rất sẵn lòng của bạn – nó ở đây để phục vụ bạn ở mức độ cao nhất có thể. Nó chỉ có thể làm những công việc được cho phép và theo cách được giao phó. Nếu bạn không đối xử một cách tốt đẹp với cơ thể, nó sẽ rất khó để giúp đỡ bạn. Đó là ngôi nhà của bạn – bạn tôn trọng nó đến mức nào? Nó là một cỗ máy được tinh chỉnh để tồn tại trong một thời gian rất dài và tự chữa lành nếu chúng ta không can thiệp. Lời nói của bạn có năng lượng rất mạnh mẽ. Cơ thể luôn lắng nghe và sẽ làm theo bất cứ điều gì bạn nói. Hãy chú ý đến những gì bạn đang nói.

I heard someone today talking about how her nose “runs all of the time.” I know it never occurred to her that she is keeping that situation going because she is saying that statement. I’m sure it started innocently by her body trying to deliver a message with the sinus pressure and associated runny nose. She wasn’t looking for a message (since she doesn’t know about this secret message system), just a way to get the symptoms to stop, so she was taking medication. Because she didn’t get to the underlying message and act on what it was trying to say, the symptoms continued. Because the symptoms continued, she is saying, “My nose is always running.” Because she is saying, “My nose is always running,” her body is listening. And being the ever vigilant servant that it is, it is saying, “Your wish is my command!” Mind your thoughts and your words! They are very powerful in that our thoughts are always creating our reality and our bodies are always listening and doing exactly as we say. Many people say, “I get a cold every winter.” The body says, “Okay – I will give you a cold this winter because you told me you get a cold every winter.”

Hôm nay tôi nghe ai đó nói về việc “mũi của cô ấy bị chảy nước liên tục”. Tôi biết cô ấy chưa bao giờ thực hiện quá trình, và bây giờ cô ấy đang khiến tình trạng chảy nước mũi tiếp diễn khi nói ra câu đó. Tôi chắc chắn rằng nó bắt đầu một cách tự nhiên khi cơ thể cô ấy đang cố gắng đưa ra một thông điệp bằng cách tạo áp lực lên các xoang và chứng sổ mũi kèm theo. Cô ấy không tìm kiếm thông điệp (vì không biết về hệ thống thông điệp bí mật này), cho nên cô ấy đã uống thuốc để ngăn chặn các triệu chứng. Vì cô ấy không hiểu được thông điệp cơ bản và hành động theo những gì cơ thể đang cố gắng hướng dẫn, nên các triệu chứng vẫn tiếp diễn. Vì các triệu chứng vẫn tiếp diễn, cô ấy lại tiếp tục nói, “Nước mũi của tôi luôn chảy.” Vì cô ấy đang nói, “Nước mũi của tôi luôn chảy,” nên cơ thể cô ấy đang lắng nghe. Và bởi cơ thể luôn là người phục vụ sẵn lòng, nó đang nói, “Mong muốn của cô là mệnh lệnh của tôi!” Hãy để tâm đến suy nghĩ và những lời nói của bạn! Chúng rất mạnh mẽ bởi vì suy nghĩ của chúng ta luôn tạo ra thực tế, cơ thể luôn lắng nghe và hành động chính xác như những gì chúng ta đã nói. Nhiều người nói, “Tôi luôn bị cảm lạnh trong mùa đông” Cơ thể nói, “Được rồi – tôi sẽ để bạn được cảm lạnh vào mùa đông này vì bạn đã nói với tôi rằng bạn sẽ bị cảm mỗi mùa đông.”

It might help to look at you body as your most favorite car in the whole world. One that you saved all of your money to buy and is now your most cherished possession. You treat that differently than you do something that you do not respect. In regards to the soul traveling from body to body as it goes through lives, this may seem like a disposable body, but to this personality called “you,” this is the only body you’ve got. This is the one you are finely tuned to and know. This is the body your soul is speaking through to you now. Please respect it and listen when it speaks.

Có thể sẽ có ích khi xem cơ thể là chiếc xe yêu thích nhất của bạn trên toàn thế giới. Một chiếc xe mà bạn đã tiết kiệm tất cả tiền bạc để mua và hiện là vật sở hữu trân quý nhất của bạn. Cách bạn đối xử, những việc bạn làm với nó đều cần sự tôn trọng. Liên quan đến việc linh hồn đi từ thể xác này sang thể xác khác khi trải qua nhiều cuộc sống, cơ thể sống này chỉ dùng được một lần duy nhất, nhưng với cách gọi cá nhân là “cơ thể bạn”, thì đây là cơ thể duy nhất bạn có. Đây là một cỗ máy đã được tinh chỉnh cho riêng bạn. Đây là cơ thể mà linh hồn đang giao tiếp với bạn. Hãy tôn trọng và lắng nghe khi nó lên tiếng.

So the first step is to get into a quiet place of mind. It can be meditation, or driving in your car with no outside noise, or taking a nice hot bath, or when you are in that quiet place just before you drop off to sleep at night. The main thing is to get to a place where there are no or low sounds and no distractions. Talk to the body part that is having issues. If it is the knee, talk to the knee. Say, “What are you trying to tell me?” “What do you want me to know?”

Vì vậy, bước đầu tiên là tìm vào nơi yên tĩnh của tâm trí. Đó có thể là thiền, hoặc ngồi trong ô tô khi không có tiếng ồn bên ngoài, tắm nước nóng hay khi bạn ngồi trong một căn phòng yên tĩnh trước giấc ngủ buổi tối. Điều quan trọng là đến một nơi không có âm thanh hoặc những âm thanh rất nhỏ để không bị phân tâm. Nói chuyện với bộ phận cơ thể đang gặp vấn đề. Nếu đó là đầu gối, hãy nói chuyện với đầu gối. Nói với nó rằng, “Bạn đang cố nói gì với tôi?” “Bạn đang muốn tôi biết điều gì?”

Whatever you hear (even if it doesn’t make any sense) is your answer. Trust the very first thing that comes into your mind. It may come as a wee small sound. And this sound is like a whisper inside your head – it won’t be a physical sound you hear outside of yourself. You may get a visual of an answer or you may get a knowing of something. In other words you may see a picture that is for you to evaluate and translate for the answer. The knowing is where you just know something. You don’t know why or how you know; you just know that you know. That is fine. Our abilities to receive information come in many different forms. There is no one way that is the right way. The main thing I can tell you about this is to TRUST what you hear (or see, or know, etc.).

Bất cứ điều gì bạn nghe được (ngay cả khi nó không có ý nghĩa gì) đều là câu trả lời của bạn. Hãy tin tưởng vào điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí. Nó có thể phát ra như một âm thanh nhỏ. Và âm thanh này giống như tiếng thì thầm bên trong đầu của bạn – nó không phải là âm thanh vật lý mà bạn nghe thấy ở môi trường bên ngoài. Bạn có thể hình dung được câu trả lời hoặc bạn có thể biết được điều gì đó. Nói cách khác, bạn có thể nhìn thấy một hình ảnh để phỏng đoán và giải thích cho câu trả lời. Sự hiểu biết nghĩa là bạn chỉ biết một điều gì đó. Bạn không biết tại sao hoặc làm thế nào mà bạn biết; bạn chỉ biết rằng đó là điều bạn được biết. Điều đó không sao. Khả năng tiếp nhận thông tin của chúng ta có nhiều dạng khác nhau. Không có một cách cụ thể nào là đúng cả. Điều mà bản thân tôi có thể nói với các bạn là TIN TƯỞNG những gì bạn nghe (hoặc thấy, hoặc biết, v.v.).

So the first step is to ask and receive and trust the answer. The previous chapters on the body parts and the messages they mean will help give guidance as to what it may be trying to tell you. It is all right if you do not receive an answer right away. This is the beginning of the process and your body is not used to you speaking to it, so be patient. Your soul will find other ways to get the answer through to you as well. It may come from someone saying something to you, or a book falls open to a certain page, or the radio or television may have some information. The main thing you are trying to accomplish at this point is to go inward and listen.

Vậy, bước đầu tiên là đặt câu hỏi, nhận thông điệp và tin tưởng vào thông điệp đó. Ở những chương trước chúng ta tìm hiểu về các bộ phận trên cơ thể và những thông điệp của chúng, những thông điệp đó là những hướng dẫn về những gì cơ thể hoặc các bộ phận cơ thể muốn nói với bạn. Sẽ không có vấn đề gì nếu bạn không nhận được câu trả lời ngay lập tức. Đây là bước khởi đầu của quá trình và cơ thể có thể chưa quen với việc giao tiếp của bạn, vì vậy hãy kiên nhẫn. Linh hồn cũng sẽ tìm ra những cách khác để có được câu trả lời cho bạn. Nó có thể đến từ một người nào đó sẽ nói điều gì đó với bạn, hoặc một cuốn sách được mở đến một trang nhất định, hoặc một số thông tin trên đài phát thanh hoặc truyền hình. Điều quan trọng mà bạn cần cố gắng hoàn thành vào thời điểm này là hướng sự chú ý vào chính bản thân mình và lắng nghe.

Once you have received an answer, or even if you haven’t quite got all of it, you can now have a conversation with this part. Let’s say it is your knee and your message is that you are being indecisive about moving in a new direction. Once you understand that as the message for you, you can talk to the knee and thank it for doing its job in such a beautiful manner and that now you understand and will make a decision and commit to the direction decided upon. This step could be termed “message delivered and understood.”

Khi bạn đã nhận được câu trả lời hoặc ngay cả khi bạn chưa hiểu hết câu trả lời đó, thì bây giờ bạn có thể trò chuyện với phần cơ thể này. Giả sử đó là đầu gối của bạn và thông điệp là bạn đang thiếu quyết đoán trong việc di chuyển theo một hướng mới. Một khi bạn hiểu rằng đó là thông điệp dành cho mình, bạn có thể nói chuyện với đầu gối và cảm ơn nó vì đã thực hiện công việc một cách tốt đẹp, bây giờ bạn đã hiểu và sẽ đưa ra quyết định cũng như cam kết đi theo hướng đi đã quyết định. Bước này có thể được gọi là “thông điệp đã gửi đi và được hiểu”.

Next, you must take action. It is one thing to say you understand and have made a decision. It is quite another to actually take the steps in the new committed direction. This is the action step. You must take the action or it is not seen that the message has been delivered.

Tiếp theo, bạn phải hành động. Điều đó thể hiện rằng bạn đã hiểu và đưa ra quyết định. Việc thực hiện các bước theo hướng mới khá khác với bước cam kết đi theo hướng đó. Đây là bước hành động. Bạn phải thực hiện hành động nếu không sẽ không thấy thông điệp đã được gửi.

I feel the need to acknowledge that this is a planet of free will and you do not have to do whatever it is that your soul wants you to do. But please remember that your soul is the one with the overview and can see the big picture of what you came to learn and do. This is the communication system you set up to help yourself in this maze called life. You can choose to not listen and do it your way, but understand you will have a body that is out of sync and may have major health issues and symptoms, since this is one of its major roles and agreements it took on when it became your body. I don’t think you would be reading this book if that is your state of mind, so I’m not sure why “they” had me put that in. I do not proclaim to know all of the answers. Ask your own questions to find the meanings for yourself.

Tôi cảm thấy chúng ta cần phải thừa nhận rằng đây là một hành tinh của sự tự do và bạn không cần phải làm bất cứ điều gì mà linh hồn bạn muốn. Nhưng hãy nhớ rằng linh hồn của bạn có một cái nhìn bao quát, nó có thể nhìn thấy bức tranh lớn về những gì bạn cần học hỏi và làm trên hành tinh này. Đây là hệ thống liên lạc mà bạn thiết lập để giúp chính mình trong mê cung mang tên cuộc sống. Bạn có thể không lắng nghe và tự làm theo cách của mình, nhưng hãy hiểu rằng điều đó sẽ khiến bạn có một cơ thể không đồng bộ và có thể gặp các vấn đề và triệu chứng nghiêm trọng về sức khỏe, vì đây là một trong những vai trò và thỏa thuận chính của nó khi trở thành thể xác của bạn. Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ đọc cuốn sách này với cảm xúc nhất thời của mình, vì vậy tôi không chắc tại sao “họ” lại để tôi đưa nó vào. Tôi không tuyên bố rằng mình biết tất cả các câu trả lời. Hãy đặt câu hỏi của riêng bạn để tìm ra ý nghĩa cho chính mình.

Once you are solidly on your new path of direction, your symptoms will disappear. When you no longer need to receive the message, the message will disappear.

Một khi bạn đã có những bước đi vững chắc trên con đường mới của mình, các triệu chứng sẽ biến mất. Khi bạn không cần nhận thông điệp nữa, chúng sẽ tự biến mất.

Sometimes the message is coming from an event from another life. There are some similarities or some reason it is showing it to you now. You must use some investigative, detective skills sometimes, but that is part of the process as well. It may be very beneficial to have a QHHT session from one of the many trained practitioners. The key is to get to the source of the situation. Once you do, the rest will fall into place as it is very difficult to go back or unlearn something once you have taken that step.

Đôi khi thông điệp đến từ một sự kiện của cuộc sống khác. Có một số điểm tương đồng hoặc một số lý do khiến nó đưa ra thông điệp vào thời điểm này. Đôi khi bạn phải sử dụng một số kỹ năng điều tra, thám tử, nhưng đó cũng là một phần của quá trình. Có thể rất có lợi nếu có một phiên QHHT để tìm ra nguồn gốc của vấn đề. Một khi bạn làm như vậy, mọi việc sẽ về lại đúng vị trí vì rất khó để quay lại hoặc mở ra một cái gì khác khi bạn đã thực hiện các bước.

I will reiterate the steps now: 

1. Ask your body or Higher Self what it is trying to tell you. 

2. Listen for the answer.

3. Acknowledge and be thankful for the answer. 

4. Take action on the information received. 

5. Enjoy your new course of action in your symptom free life!

Bây giờ tôi sẽ nhắc lại các bước:

1. Hỏi cơ thể của bạn hoặc Siêu thức xem họ đang muốn nói gì với bạn.

2. Lắng nghe câu trả lời.

3. Thừa nhận và biết ơn vì câu trả lời.

4. Thực hiện hành động đối với thông tin nhận được.

5. Tận hưởng kết quả sau khi hành động trong cuộc sống lành mạnh của bạn!

As I said previously, the steps are simple and easy, but sometimes when something is seen as so simple, it is devalued. This absolutely works if you will do it. As you get comfortable with talking to your body, you will see that the communication can and will continue in other ways and you will soon find that you are talking directly with your Higher Self. At some point it is easy to carry on a conversation. It is all a matter of trusting what you are receiving. It is always positive as this part always has your highest good at heart. Anything that you may receive that is not of the highest is your fear. Please refer back to the chapter on fear to fully understand how this energy manifests. It is all of your own making and you never have anything to be afraid of. It is all and always for your highest good.

Như tôi đã nói trước đây, các bước rất đơn giản và dễ dàng, nhưng đôi khi khi một cái gì đó được nhìn thấy một cách đơn giản như vậy, nó sẽ bị mất giá trị. Điều này hoàn toàn đúng trong trường hợp của chúng ta. Khi bạn cảm thấy thoải mái với việc nói chuyện cùng cơ thể mình, bạn sẽ thấy rằng cuộc giao tiếp có thể và sẽ tiếp tục theo những cách khác, bạn sẽ sớm thấy rằng mình đang nói chuyện trực tiếp với Siêu thức của mình. Tại một số thời điểm, thật dễ dàng để tiếp tục một cuộc trò chuyện. Bạn chỉ cần tin tưởng vào những gì mình đang nhận được. Nó luôn là điều tích cực vì luôn chứa đựng lợi ích cao nhất của bạn. Bất cứ điều gì bạn có thể nhận được mà không phải lợi ích cao nhất chính là nỗi sợ hãi của bạn. Vui lòng xem lại chương về sự sợ hãi để hiểu đầy đủ về vấn đề này. Tất cả đều là hành động tự do của bạn và bạn không bao giờ phải sợ hãi. Đó là tất cả và luôn luôn vì lợi ích cao nhất của bạn.

***
Sách Soul Speak – Tiếng nói linh hồn
Tác giả: Julia Cannon
Người dịch: Young Nguyễn, Phan Thuý, Lily Garden 
***

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here