TIẾNG NÓI LINH HỒN – Chương 20 Tai nạn

0
190

Tai nạn

Tai nạn không bao giờ là ngẫu nhiên. Cũng giống như bệnh tật, chúng đang cố gắng truyền tải những thông điệp. Nếu không nghe thấy các thông điệp được gửi đến theo bất kỳ hình thức nào, bạn sẽ phải thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn để truyền đạt thông điệp cho chính mình. Đó có lẽ là một thông điệp quan trọng và bạn cảm thấy mình phải dùng đến các biện pháp cuối cùng này. Có thể bạn là người siêu bướng bỉnh và yêu cầu những thông điệp mạnh mẽ hơn. 


Accidents

Accidents are never accidents. They are just like illnesses in that they are trying to deliver messages. If you are not hearing the messages being delivered in any other way, you will find more drastic measures to get the word to yourself. It is probably an important message if you feel you must resort to these measures. Maybe you are super “hard headed” and require stronger messages than a kind “tap on the shoulder.”

Look at accidents in the same way as symptoms in the body as to what the message is that is trying to be delivered. I’m just now being told to call them “message incidents” rather than “accidents.” Hmmm, that’s interesting –completely says it as it is. Look at the part of the body that is being affected and that will start giving you your answers.

Hãy xem các tai nạn biểu hiện theo hình thức giống như cách các thông điệp đang cố gắng truyền đi thông qua những triệu chứng trên cơ thể. Tôi vừa được yêu cầu gọi chúng là “sự cố về thông điệp” chứ không phải “tai nạn”. Hmmm, điều đó thật thú vị – có thể nói đúng như cách vốn có của nó. Nhìn vào phần cơ thể đang bị ảnh hưởng và điều đó sẽ cho bạn câu trả lời.

Some of the different types of “accidents” people have are: slipping and falling, cuts and bruises, running into things, and slamming their fingers (or other body parts) in doors/windows/with hammers. I know there are probably many more you can think of, but these will suffice for now so you can see how this messaging works.

Một số loại “tai nạn” khác nhau mà con người thường gặp phải là: trượt và ngã, vết đứt và vết bầm tím, va vào đồ vật, va đập ngón tay (hoặc các bộ phận cơ thể khác) vào cửa ra vào/cửa sổ. Tôi biết có lẽ bạn có thể nghĩ ra nhiều thứ nữa, nhưng bây giờ những điều này sẽ đủ để bạn có thể thấy cách mà những thông điệp này hoạt động.

My first thought as I think about someone or myself slipping on something, is that of not feeling as though I am on solid ground. “The ground beneath me is slippery.” Maybe also of not being committed to a certain course of action or direction.

Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi khi thấy ai đó hoặc bản thân mình bị trượt chân, đó là cảm giác không giống như đứng trên một nền đất vững chắc. “Mặt đất dưới chân tôi trơn trượt.” Cũng có thể là do không cam kết đi theo một hành động hoặc phương hướng nhất định.

Falling can be the loss of balance, or the ground or your foundation is not stable and you cannot stand on it. Maybe you are not feeling secure in your decisions. Like, “You don’t have a leg to stand on.” Wow – that one could work for several things! See how literal these things are? It always amazes me! Just look at what is or was going on at the time of the incident to get a better understanding of the message.

Ngã có thể do mất sự cân bằng, mặt đất hoặc nền móng của bạn không vững chắc và bạn không thể đứng vững trên đó. Có thể bạn đang không yên tâm trong các quyết định của mình. Giống như không có chỗ đứng. Chà – điều đó có thể hiệu quả cho nhiều thứ! Hiểu những vấn đề này theo nghĩa đen như thế nào? Nó luôn làm tôi ngạc nhiên! Chỉ cần chú ý vào những gì đã hoặc đang diễn ra tại thời điểm xảy ra sự cố để hiểu rõ hơn về thông điệp.

Cuts can indicate a break in your barrier. Your skin is your body’s protection and now it is open. It could also represent feeling vulnerable.

Các vết cắt có thể chỉ ra sự phá vỡ hàng rào của bạn. Da là cơ quan bảo vệ cơ thể của bạn và bây giờ nó đang bị hở. Nó cũng có thể đại diện cho cảm giác dễ bị tổn thương.

Running into things might be telling you to slow down and pay attention to where you are going; to details; to life in general. “They” say repeatedly to “stop and smell the roses – bring more joy into your lives.” This might be another such message.

Va vào mọi thứ có thể là một yêu cầu để bạn giảm tốc độ và chú ý đến nơi bạn đang đi qua; đến từng chi tiết; đến cuộc sống nói chung. “Họ” nói liên tục để bạn “tận hưởng những niềm vui trong cuộc sống – tạo ra nhiều niềm vui hơn cho cuộc sống của bạn”. Đây có thể là một thông điệp khác với ý nghĩa như vậy.

Slamming and smashing body parts really feels like their trying very hard to get your attention. As in some of the messages, “they” want you to stop and listen. Maybe this is one of those types of messages. It might also be to slow down and pay attention as with the running into things.

Va đập, tổn thương các bộ phận của cơ thể cho thấy các bộ phận đó đang rất cố gắng để thu hút sự chú ý của bạn. Như trong một số thông điệp, “họ” muốn bạn dừng lại và lắng nghe. Có thể đây là một trong những loại thông điệp. Nó cũng có thể là sống chậm lại và chú ý như khi chạy va vào mọi thứ.

Many of our “message incidents” happen while we are in our automobiles. If you think about it, our car is our vehicle to get us from point A to point B. That is no different than what our body is doing for our soul. So no wonder we have messages being delivered in this fashion as well.

Nhiều “sự cố tin nhắn” xảy ra khi chúng ta đang ở trong ô tô của mình. Nếu bạn nghĩ về nó, chiếc xe của là phương tiện đưa chúng ta đi từ điểm A đến điểm B. Điều đó không khác những gì mà cơ thể đang làm cho linh hồn của chúng ta. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi chúng ta cũng có những thông điệp được truyền tải theo cách này.

Being “rear ended” in your car is probably a message to “get moving.” “You’re stuck and not moving” – it’s just trying to get you to move off of this place of indecision or non-movement. Sometimes we give ourselves so many options, we become afraid to take any of them and that is when we “get stuck.” At these points, any movement is better than no movement. Once you start the energies moving (even if it is a wrong direction), you will be directed in the “right” direction since nothing can happen from a place of being “stuck.” I heard a statement many years ago that has stayed with me all of this time. I don’t always follow it, but I am reminded of it at this time. The statement is, “Rather than trying to make the ‘right’ decision, make a decision and then make it ‘right.’” In other words, do something and with that movement, you will see what to do next. We only become paralyzed with indecision when we are always trying to be right before we do anything.

Một vụ va chạm từ phía sau xe của bạn có thể là một thông điệp để di chuyển. “Bạn đang bị mắc kẹt và không thể di chuyển” – nó chỉ đang cố gắng giúp bạn rời khỏi nơi khiến bạn do dự hoặc không thể di chuyển này. Đôi khi chúng ta đưa ra cho mình quá nhiều lựa chọn, chúng ta trở nên sợ hãi khi thực hiện bất kỳ lựa chọn nào trong số đó và đó là lúc chúng ta gặp khó khăn. Tại thời điểm này, bất kỳ một chuyển động nào cũng sẽ tốt hơn là không chuyển động. Một khi bạn bắt đầu, các năng lượng chuyển động (ngay cả khi sai hướng), bạn sẽ được chỉ dẫn về đúng hướng vì không có gì có thể xảy ra từ một nơi bị “mắc kẹt”. Tôi đã nghe một tuyên bố cách đây nhiều năm và tôi đã ghi nhớ suốt thời gian qua. Không phải lúc nào tôi cũng thực hiện theo tuyên bố đó, nhưng lúc này tôi đang nhớ về nó. Tuyên bố đó là, “Thay vì cố gắng đưa ra quyết định ‘đúng’, hãy đưa ra quyết định và sau đó biến nó thành ‘đúng ’.” Nói cách khác, hãy làm điều gì đó và với chuyển động đó, bạn sẽ thấy được mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Chúng ta chỉ trở nên tê liệt khi chúng ta do dự, khi chúng ta luôn cố gắng phải ”đúng” trước khi làm bất cứ điều gì.

Being hit “broad side” or from either side is probably a message that you are off track and need to shift or move to get back on track. I find many of the messages are of this nature. I think that is what we most want to do for ourselves is keep us “on track.” If you notice, this type of “accident” is not trying to stop us. It is just trying to get us to veer, indicating we’re a bit off track and need to be reminded to shift.

Bị tấn công trực diện hoặc từ một trong hai phía có thể là một thông báo rằng bạn đang đi chệch hướng và cần phải thay đổi hoặc di chuyển để trở lại đúng hướng. Tôi thấy nhiều thông điệp có tính chất này. Tôi nghĩ điều chúng ta muốn làm nhất cho bản thân là giữ cho bản thân “đi đúng hướng”. Nếu bạn để ý, loại “tai nạn” này không cố gắng ngăn cản chúng ta. Nó chỉ đang cố gắng thay đổi hướng đi của chúng ta, cho chúng ta thấy mình đang đi chệch hướng và cần được nhắc nhở để thay đổi.

I would consider a “head on collision” to be one of trying to “stop” us on whatever path we are on.

Tôi sẽ coi “va chạm trực diện” là một trong những cố gắng “ngăn cản” chúng ta trên bất kỳ con đường nào mà chúng ta đang đi.

The severity of any of these “accidents” will tell the urgency of getting the message through. It is best to get the messages earlier than later as they will get increasingly severe until you finally “get it.” We can be quite “hard headed” sometimes hence the need to have such strong messages. I’m hoping that if more people understand this communication system, we can alleviate the need for so many “messages.”

Mức độ nghiêm trọng của bất kỳ “tai nạn” nào trong số này sẽ cho biết mức độ cấp thiết của vấn đề thông qua thông điệp. Tốt nhất là bạn nên nhận được những thông điệp sớm hơn vì chúng sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng cho đến cuối cùng khi bạn nhận được nó. Đôi khi có thể chúng ta khá “bướng bỉnh” do đó cần phải có những thông điệp mạnh mẽ như vậy. Tôi hy vọng rằng nếu nhiều người hiểu hệ thống liên lạc này hơn, chúng ta có thể giảm bớt nhu cầu về số lượng “thông điệp”.

We can continue on this line of thinking with regards to vehicles being an extension of us and delivering messages. Let’s think about some other things that happen to our cars.

Chúng ta có thể tiếp tục dòng suy nghĩ này và mở rộng ra với phương tiện của mình và hình thức truyền tải những thông điệp. Hãy nghĩ về một số điều khác xảy ra với ô tô của chúng ta.

My first thought is “flat tires.” What happens when your car has a flat tire? It can’t move. It’s “stuck.” This seems to be a common message. The right and left might indicate now or past incidents just as it does with the body. A “slow leak” on the tire can indicate a loss of momentum or a sluggish movement in your direction.

Suy nghĩ đầu tiên của tôi là “xẹp lốp.” Điều gì xảy ra khi xe của bạn bị xẹp lốp? Nó không thể di chuyển. Nó bị kẹt. Đây dường như là một thông điệp phổ biến. Lốp xe bên phải và bên trái có thể chỉ ra các sự cố hiện tại hoặc trong quá khứ giống như đối với cơ thể. “Rò hơi” trên lốp xe có thể cho thấy sự mất đà hoặc chuyển động chậm chạp theo hướng của bạn.

A few other things that happen to cars is: not being able to see out the front due to faulty wiper blades; loss of momentum due to an oil leak; loss of “grip” on the road and slipping on the road due to bald tires; inability to stop when needed due to bad or no brakes; inability to “go” because you have run out of gas; being stopped and not able to move because the transmission “falls out.” The list can go on and on, but I hope you get the idea of how closely related these are. It might help to understand what is happening in your own body if you look at the car and then compare. In this way you will be more objective which enables you to understand things more clearly with all emotion removed.

Một vài điều khác thường xảy ra với ô tô là: không thể nhìn lên phía trước do cần gạt nước bị lỗi; mất đà do rò rỉ dầu; mất khả năng ma sát và trượt ngã trên đường do lốp bị mòn; không có khả năng dừng khi cần thiết do phanh kém hoặc không có; không thể di chuyển vì bạn đã hết xăng; bị dừng lại và không thể di chuyển vì mất định vị GPS. Những vấn đề này có thể tiếp tục lặp đi lặp lại, nhưng tôi hy vọng bạn hiểu được mức độ liên quan chặt chẽ của chúng. Bạn có thể hiểu được điều gì đang xảy ra trong cơ thể mình nếu bạn nhìn vào chiếc xe và sau đó so sánh. Bằng cách này, bạn sẽ có cái nhìn khách quan hơn, giúp bạn hiểu mọi thứ rõ ràng hơn và loại bỏ mọi cảm xúc.

I am reminded of two different clients that came in for sessions with Dolores. Each had an “accident” and wanted to know the reason for it. The first man’s arm was severed when he was in school and playing with rockets in a science project. It was found during the session that he was heavily into sports and was very good. He was so good; he was headed down the path to go into professional sports. That was not the path he had set out for himself, so the best or only way to get him onto the path of choice for him was to remove the ability to use that arm which would stop the opportunity to continue in sports.

Tôi nhớ đến hai vị thân chủ đã đến tham gia các phiên thôi miên với Dolores. Cả hai đều đã từng có “tai nạn” và muốn biết lý do của nó. Cánh tay của người đàn ông đầu tiên đã bị cắt đứt khi anh ta đang đi học và làm thí nghiệm với tên lửa trong một dự án khoa học. Trong suốt phiên đó, chúng tôi thấy rằng anh ấy đã từng rất thích thể thao và chơi rất tốt. Anh ấy rất giỏi; anh ấy đã có ý định đi vào con đường thể thao chuyên nghiệp. Đó không phải là con đường anh ấy đã vạch ra cho bản thân từ đầu, vì vậy cách tốt nhất hoặc duy nhất để đưa anh ấy trở lại con đường đã lựa chọn từ đầu đó là ngăn chặn cơ hội tiếp tục tham gia thể thao bằng cách loại bỏ một cánh tay của anh ấy.

The other man was a multi-millionaire building timeshare condominiums all over the world. He was flying to a remote island to check on another building site. His friend was piloting a small two person aircraft and coming in for the landing. Where the plane would land had a steep drop off after the runway. He noticed his friend was coming in too fast and thought he would go around for another approach, but he didn’t do that. With white knuckled fists on the steering wheel, he came down and went off the side of the mountain beyond the runway. The pilot was killed and this client was paralyzed from the waist down. He was in the hospital for many months, and during that time, he was not able to run his business and lost all of his holdings. During his session, the subconscious said he was going down the path of materialism and that was not his plan. He was supposed to be working on his spirituality and he never would have if he had continued on the other path.

Người đàn ông kia là một triệu phú, xây dựng chung cư cao cấp trên khắp thế giới. Anh ta đang bay đến một hòn đảo xa xôi để khảo sát một địa điểm xây dựng. Bạn của anh ta đang lái một chiếc máy bay nhỏ chở hai người và chuẩn bị hạ cánh. Nơi máy bay hạ cánh có con dốc lớn sau đường băng. Anh ấy nhận thấy bạn mình đang hạ cánh quá nhanh và nghĩ rằng anh ấy sẽ đi vòng quanh để tìm cách tiếp cận khác, nhưng người bạn đã không làm vậy. Với hai bàn tay siết chặt trên tay lái, anh ta lao xuống và chệch ra khỏi sườn núi bên kia đường băng. Người phi công đã thiệt mạng và thân chủ này bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Anh ấy phải nằm viện trong nhiều tháng, trong thời gian đó, anh ấy không thể điều hành công việc kinh doanh của mình và đã mất hết tài sản. Trong suốt phiên thôi miên của mình, siêu thức nói rằng anh ta đang đi theo con đường của chủ nghĩa vật chất và đó không phải là kế hoạch của anh ta. Con đường của anh ta là hướng đến thế giới tâm linh và sẽ không bao giờ có được điều gì nếu anh ta tiếp tục hành động trên con đường khác.

In another case, a man was beat up and stabbed in an alley and left to die. He dragged himself to the street where he was found and taken to a hospital. He wanted to know why that happened and in his session with Dolores the Subconscious stated that those were his best friends on the spirit side who agreed to get him back “on track” if he veered off.

Trong một trường hợp khác, một người đàn ông bị đánh đập, bị đâm trong một con hẻm và bị bỏ mặc ở đó. Anh ta lê thân mình ra đường, được người dân tìm thấy và đưa đến bệnh viện. Anh ta muốn biết tại sao điều đó lại xảy ra và trong phiên thôi miên với Dolores, siêu thức nói rằng đó là những người bạn tốt nhất của anh ta về mặt tinh thần, những người đã đồng ý đưa anh ấy trở lại “đúng hướng” nếu anh ấy đi chệch hướng.

These are harsh examples, but they help us to understand how YOU will step in to get YOURSELF back on track if needed. There are many things to be learned and experienced in this process so it is always an opportunity for growth. Again, it must be looked at with all emotions removed. If it is really important to get you to take a different course of action, you will likely do whatever it takes to make sure that happens. There were probably many other messages and opportunities before these events that were given, but were either ignored or not understood. I believe there are points of “no return” at which some type of action must be taken to get you back on the right path or it is a completely wasted life opportunity.

Đây là những ví dụ với mức độ nghiêm trọng, nhưng chúng giúp chúng ta hiểu BẠN sẽ bước tiếp thế nào để đưa CHÍNH MÌNH trở lại đúng hướng nếu cần. Có rất nhiều điều phải học hỏi và trải nghiệm trong quá trình này nên nó luôn là cơ hội để phát triển. Một lần nữa, nó phải được nhìn nhận bằng tất cả cảm xúc. Nếu điều gì đó thực sự quan trọng khiến bạn phải hành động theo một hướng khác, bạn sẽ phải làm bất cứ điều gì cần thiết để hoàn thành điều đó. Có thể có nhiều thông điệp và lựa chọn khác được đưa ra trước những sự kiện này, nhưng bị bỏ qua hoặc không hiểu. Tôi tin rằng có những thời điểm “không thể quay lại” mà ở đó bạn phải thực hiện một số hành động để đưa mình trở lại con đường đúng đắn, ngược lại thì đó là một cơ hội sống hoàn toàn bị lãng phí.

***
Sách Soul Speak – Tiếng nói linh hồn 
Tác giả: Julia Cannon
Người dịch: Young Nguyễn, Phan Thuý, Lily Garden 

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here