TIẾNG NÓI LINH HỒN – Chương 11 Hệ da

0
228

 The Integumentary System

The integumentary system is the organ system that protects the body from damage, comprising the skin and its appendages (including hair and nails). The integumentary system has a variety of functions; it may serve to waterproof, cushion, and protect the deeper tissues, excrete wastes, and regulate temperature, and is the attachment site for sensory receptors to detect pain, sensation, pressure, and temperature. In most terrestrial vertebrates with significant exposure to sunlight, the integumentary system also provides for vitamin D synthesis.

Hệ da

Hệ da là hệ thống cơ quan bảo vệ cơ thể khỏi những tổn thương, bao gồm da và các phần phụ của nó (gồm cả tóc và móng tay). Hệ da có nhiều chức năng khác nhau; nó có thể hạn chế sự mất nước của biểu bì, là lớp đệm và bảo vệ các mô ở sâu hơn, bài tiết chất thải và điều chỉnh nhiệt độ, đồng thời là vị trí gắn kết cho các thụ thể cảm giác để phát hiện đau, tiếp nhận cảm giác, áp lực và nhiệt độ. Ở hầu hết các động vật có xương sống trên cạn được tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời, hệ da cũng hỗ trợ cho quá trình tổng hợp vitamin D.

Skin: The human skin is the outer covering of the body. In humans, it is the largest organ of the integumentary system. The skin has multiple layers of ectodermal tissue and guards the underlying muscles, bones, ligaments and internal organs. Though nearly all human skin is covered with hair follicles, it appears hairless.

Da là lớp bọc bên ngoài cơ thể, ở người nó là cơ quan lớn nhất của hệ cơ quan này. Da có nhiều lớp (thượng bì, trung bì & hạ bì) nhằm bảo vệ cơ, xương, dây chằng và các cơ quan nội tạng bên dưới. Mặc dù gần như toàn bộ da người được bao phủ bởi các nang lông, nhưng không hẳn là chúng có lông bao phủ bên ngoài.

Because it interfaces with the environment, skin plays a key role in protecting (the body) against pathogens and excessive water loss. Its other functions are insulation, temperature regulation, sensation, synthesis of vitamin D, and the protection of vitamin B folates.

Bởi vì tiếp xúc trực tiếp với môi trường, da đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ (cơ thể) chống lại các tác nhân gây bệnh và sự mất nước quá mức. Các chức năng khác của nó là cách nhiệt, điều hòa nhiệt độ, tiếp nhận cảm giác, tổng hợp vitamin D và bảo vệ các folate vitamin B.

Besides the skin, hair and nails being protection for the organs and systems of the body, they are also how you present yourself to the world. Depending on where a problem is will again tell what the issue is. I met someone who had a discoloration of her face and neck. During a regression session that took her to her birth in this life, she found she was not wanted by her mother because she was a girl and her mother wanted a boy. She felt “defaced” and so created this “mask” for herself.

Bên cạnh việc bảo vệ cho các cơ quan và hệ thống của cơ thể, thì da, tóc và móng tay còn là cách bạn thể hiện mình với thế giới. Tùy thuộc vào vị trí ảnh hưởng sẽ cho biết vấn đề là gì. Tôi đã gặp một người bị thay đổi màu sắc vùng da ở mặt và cổ. Trong một phiên hồi quy đã đưa cô ấy tới thời điểm được sinh ra trong cuộc đời này, cô ấy thấy mình không được mẹ đón nhận vì cô là con gái trong khi mẹ cô muốn có con trai. Cô ấy cảm thấy rất “mất mặt” và vì vậy cô đã tạo ra “mặt nạ” này cho chính mình.

Gashes or other types of openings of the skin can indicate a feeling of being vulnerable or lacking enough protection to outside influences.

Look at how the condition manifests exactly, as that is your message.

Rách da hoặc các vết thương hở khác trên da có thể cho thấy cảm giác dễ bị tổn thương hoặc không đủ khả năng bảo vệ trước các tác động bên ngoài.

Tập trung chú ý vào sự biểu hiện của các vấn đề, vì đó là thông điệp của bạn.

I have also found that some rashes of the skin (especially the legs) are an indication of too much energy surging through the body indicating an overload. Many past life regressions have shown eczema (a burning red rash of the skin) to be the residue from being burned to death in another life. It may have carried over as a reminder to caution you of the activities that led to the incidence of the burning. In other words, there may be similarities between the two lives and this is serving as a warning.

Tôi cũng nhận thấy rằng một số ban nổi lên trên da (đặc biệt là ở chân) là một dấu hiệu của quá nhiều năng lượng tràn qua cơ thể và nó cho thấy tình trạng quá tải.

Nhiều phiên hồi quy về tiền kiếp cho thấy bệnh chàm (một vết ban đỏ trên da) là dấu vết do bị đốt cháy đến chết ở kiếp khác. Nó có thể tiếp tục hiện diện ở kiếp này như một lời nhắc nhở hoặc cảnh báo cho bạn về các hoạt động có khả năng dẫn tới cháy nổ. Nói cách khác, có thể có những điểm tương đồng giữa hai cuộc sống và đây là một lời cảnh báo.

Another thing that is common on the skin is a birthmark. Birthmarks have been found to be residue and indicators of trauma or how you died in another life. They don’t usually have any kind of health impact, but can be removed if you find the message it is giving and make the connection.

Một điều khác thường thấy trên da là một vết bớt. Các vết bớt được phát hiện là dấu vết và dấu hiệu của chấn thương hoặc cách bạn chết trong một cuộc sống khác. Chúng thường không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến sức khỏe, nhưng có thể được xóa đi nếu bạn tìm thấy thông điệp mà nó đưa ra và kết nối với thông điệp đó.

Hair (the mane) is our glory in many cases and how we distinguish ourselves from others. How we wear our hair is a great indication of how we feel about ourselves.

As I think about losing one’s hair, I’m hearing – losing one’s honor. In one session by Dolores the subconscious sited that the hair loss was due to a Vitamin B12 deficiency.

Tóc (bờm) là danh dự của chúng ta trong nhiều trường hợp và là cách chúng ta phân biệt mình với những người khác. Cách chúng ta để kiểu tóc là một dấu hiệu tuyệt vời cho thấy chúng ta cảm thấy như thế nào về bản thân mình.

Khi nghĩ về việc một người bị rụng tóc, tôi đang nghe thấy rằng – danh dự của họ đang bị mất. Trong một phiên của Dolores, Siêu thức cho rằng việc rụng tóc là do thiếu hụt Vitamin B12.

Nails as well are an indication of how we put ourselves forward to those around us. They are the parts we “show.”

 As indicated, nails on our fingers are also tools for us to use. Problems with these “tools” may indicate feelings of inadequacy or inability to “handle” a situation.

Móng tay cũng là dấu hiệu cho thấy chúng ta thể hiện bản thân mình ra sao đối với những người xung quanh. Chúng là những phần chúng ta “thể hiện” trong cuộc sống.

Như đã nói, móng tay trên ngón tay cũng là công cụ để chúng ta sử dụng. Các vấn đề với các “công cụ” này có thể cho thấy cảm giác không đủ hoặc không có khả năng “xử lý” một tình huống nào đó.

***
Sách Soul Speak – Tiếng nói linh hồn 
Tác giả: Julia Cannon
Người dịch: Young Nguyễn, Phan Thuý, Lily Garden 

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here