TIẾNG NÓI LINH HỒN – Chương 10 Hệ miễn dịch

0
224

 An immune system is a system of biological structures and processes that protects against disease. In order to function properly, an immune system must detect a wide variety of agents, from viruses to parasitic worms, and distinguish them from the organism’s own healthy tissue.

Hệ miễn dịch là một hệ thống các cấu trúc và quá trình sinh học bảo vệ cơ thể và chống lại bệnh tật. Để hoạt động tốt, hệ thống miễn dịch phải phát hiện rất nhiều tác nhân, từ virus đến ký sinh trùng và phân biệt chúng với tế bào khỏe mạnh của vật chủ.
Leukocytes:
White blood cells, or leukocytes are cells of the immune system involved in defending the body against both infectious disease and foreign materials. They live for about 3 to 4 days in the average human body and are found throughout the body, including the blood and lymphatic system.
Bạch cầu:
Tế bào bạch cầu, hay bạch cầu là những tế bào của hệ thống miễn dịch liên quan đến việc bảo vệ cơ thể chống lại cả bệnh truyền nhiễm và tác nhân lạ. Trung bình chúng sống khoảng 3 đến 4 ngày trong cơ thể con người và được tìm thấy trên khắp cơ thể, bao gồm trong máu và hệ bạch huyết.
Tonsils:
The tonsils are lymphoepithelial tissues located in the back of the throat. These tissues represent the defense mechanism of first line against ingested or inhaled foreign pathogens.
Amidan:
Amidan là tổ chức bạch huyết nằm ở phía sau cổ họng. Những tổ chức này đại diện cho hệ thống phòng vệ đầu tiên của hệ miễn dịch nhằm chống lại mầm bệnh xâm nhập hoặc khi hít phải.

Adenoids:
Adenoids are a mass of lymphoid tissue situated posterior to the nasal cavity, in the roof of the nasopharynx, where the nose blends into the throat.
Adenoids:
Adenoids là một khối mô bạch huyết nằm sau khoang mũi, trong vòm mũi họng, nơi mũi hòa vào cổ họng.
VA là một khối tổ chức bạch huyết nằm ở phía sau khoang mũi, trên vòm mũi họng, nơi mũi thông vào cổ họng (mũi sau).
Thymus
The thymus is a specialized organ of the immune system. The thymus produces and “educates” T-lymphocytes (T cells), which are critical cells of the adaptive immune system.
The thymus is composed of two identical lobes and is located anatomically in the anterior superior mediastinum, in front of the heart and behind the sternum.
Tuyến ức:
Tuyến ức là một cơ quan chuyên biệt của hệ thống miễn dịch. Tuyến ức sản xuất và “nuôi dưỡng” tế bào lympho T (tế bào T), là những tế bào quan trọng của hệ thống miễn dịch.
Tuyến ức bao gồm hai thùy giống hệt nhau và nằm ở trong lồng ngực thuộc trung thất trước trên, trước tim và sau xương ức.

Thymic: Tuyến ức
Capsule: Màng cứng
Thymic lobule: Thùy tuyến ức
Interlobular septum: Vách sợi
Medulla: Vùng tủy
Cortex: Vùng vỏ
Thymic corpuscle: Tiểu thùy tuyến ức
The spleen:
The spleen is located in the left upper quadrant of the abdomen and plays important roles in regard to red blood cells. It removes old red blood cells and holds a reserve of blood in case of hemorrhagic shock while also recycling iron. It can be considered analogous to a large lymph node, as its absence leads to a predisposition toward certain infections.
Lá lách:
Lá lách nằm ở góc phần tư phía trên bên trái của bụng và đóng vai trò quan trọng liên quan đến các tế bào hồng cầu. Nó loại bỏ các tế bào hồng cầu cũ và dự trữ máu trong trường hợp sốc xuất huyết đồng thời tái chế sắt. Nó có thể được xem tương tự như một hạch bạch huyết lớn, vì nếu thiếu nó sẽ dẫn đến nguy cơ lớn đối với một số bệnh nhiễm trùng.
The immune system has one purpose and that is to protect the body from attacks of foreign elements. So quite simply, when this system is activated it would be easy to say, “Well I came in contact with someone who had a germ and I caught a cold.” Remember – any and all aches/pains/symptoms is the body trying to deliver a message. It’s not usually to say, “Stay away from people with germs.” It is saying you are feeling like you’re under attack in some way. This is not usually a full on attack, but it could be. You are feeling powerless about something. You feel you can’t defend yourself against something. Something is approaching you “head on” and you don’t want to deal with it. You see it as an attack, otherwise, you would take it in stride and move through or around it. You might simply be needing to take a rest (outside demands are attacking) and will not give yourself permission to take such leisure, so the body is taking care of that for you by giving you a cold, etc. and forcing you to rest.
Mục đích của hệ miễn dịch đó là bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các yếu tố bên ngoài. Rất đơn giản, khi hệ thống này được kích hoạt, có thể dễ dàng nói rằng, “Chà tôi cũng đã tiếp xúc với một người có mầm bệnh và tôi cũng bị cảm lạnh”. Hãy nhớ rằng – bất kỳ và tất cả những cơn đau/triệu chứng của chúng ta là khi cơ thể đang cố gắng truyền tải một thông điệp. Nó thường không nói rằng “Hãy tránh xa những người mang mầm bệnh”. Nó đang nói về việc bạn đang cảm thấy như đang bị tấn công theo một cách nào đó. Đây thường không phải là một cuộc tấn công đầy đủ, nhưng nó có thể. Bạn đang cảm thấy bất lực về điều gì đó. Bạn cảm thấy bạn có thể bảo vệ mình trước một cái gì đó. Một cái gì đó đang tiếp cận với bạn, đối đầu với bạn và bạn không muốn đối phó với nó. Bạn xem nó như một cuộc tấn công, nếu không, bạn sẽ sải bước và di chuyển qua hoặc xung quanh nó. Bạn có thể chỉ cần nghỉ ngơi (nhu cầu bên ngoài đang tấn công) và sẽ không cho phép bạn nghỉ ngơi như vậy, vì vậy cơ thể sẽ thực hiện điều đó cho bạn bằng cách gửi đến cơn cảm lạnh, v.v. buộc bạn phải nghỉ ngơi.
To understand and have guidance as to the messages being delivered, it is important to look at the area the specific gland is in and how it is manifesting the symptoms.
Để hiểu và có những hướng dẫn về các thông điệp đang được gửi, điều quan trọng là bạn phải quan sát khu vực có các tuyến, và cách nó biểu hiện các triệu chứng cho bạn thấy.
When the tonsils or adenoids are being affected (throat area), you need to say something (speak your truth) in regards to the attack you are under. Another way of seeing this is: In order to be attacked, you must be a victim, so you need to look at your state of mind at the time to see if you are feeling you are a victim of a circumstance or situation. Remember, we create our situations to learn from and are never the victim of someone else’s antics. If we are feeling vulnerable and a victim, then for some reason we have given our power away and are open for attack.
Khi Amidan hoặc VA bị ảnh hưởng (vùng họng) bạn phải nói ra điều gì đó (sự thật của chính bạn) liên quan đến cuộc tấn công mà bạn đang chịu đựng. Một cách khác để nhìn nhận về vấn đề này: Nếu xảy ra một cuộc tấn công, bạn phải là nạn nhân, vì vậy bạn phải nhìn nhận lại tâm trạng của bản thân tại thời điểm đó để xem mình có phải là nạn nhân của một hoàn cảnh hay tình huống nào hay không. Hãy nhớ rằng, chúng ta tạo ra các tình huống của mình để học hỏi và không bao giờ là nạn nhân cho trò hề của những người khác. Nếu chúng ta cảm thấy bản thân mình dễ bị tổn thương và dễ trở thành nạn nhân của một vấn đề, thì vì một lý do nào đó, chúng ta đã từ bỏ sức mạnh của bản thân và sẽ trở thành nạn nhân của cuộc chiến đó.
The thymus is in the chest/heart region so might indicate feeling powerless when it comes to feeling emotions for self or others. The heart is the “seat of the emotions” and is indicative of your feelings of love. This is regarding your ability to love and be loved as well as your ability to have love and joy in your life. Maybe you have felt attacked in the past where your emotions are concerned and fear opening that part of yourself. Or you are feeling attacked now with regards to your feelings of love and/or joy and are engaging your protection mechanisms.
Tuyến ức nằm trong lồng ngực/tim nên có thể biểu thị cảm giác bất lực khi cảm nhận được cảm xúc của bản thân hoặc người khác. Trái tim là “chỗ dựa của cảm xúc” và là biểu hiện của cảm xúc yêu thương. Điều này liên quan đến khả năng yêu và được yêu cũng như khả năng có được tình yêu và niềm vui trong cuộc sống của bạn. Có thể trước đây bạn đã từng cảm thấy bị tấn công vì lo lắng và sợ hãi khi mở ra phần nào đó bí mật của bản thân. Hoặc bây giờ bạn đang cảm thấy bị tấn công bởi cảm giác yêu thương/niềm vui của bạn đang tham gia vào các cơ chế bảo vệ của cơ thể.
The spleen is in the upper abdomen, so again, look at what is being held in and maybe seen as defending an attack. The abdominal area is where we tend to hold our emotions in and not release or express them. This can fester and cause anything in this area of the body to react.
Lá lách nằm ở vùng bụng trên, một lần nữa hãy nhìn lại những gì đang được cất giữ trong lòng và coi nó như là hàng rào phòng thủ của một cuộc tấn công. Những vấn đề ở vùng bụng cho thấy chúng ta đang có xu hướng kìm nén cảm xúc, không bày tỏ hoặc giải phóng chúng. Điều này có thể gây viêm nhiễm và khiến các bộ phận trong khu vực này phản ứng lại.
***
Sách Soul Speak – Tiếng nói linh hồn 
Tác giả: Julia Cannon
Người dịch: Young Nguyễn, Phan Thuý, Lily Garden 

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here