TIẾNG NÓI LINH HỒN – Chương 7 Hệ tuần hoàn

0
239

 

External jugular vein: Tĩnh mạch cảnh ngoài 

Internal jugular vein: Tĩnh mạch cảnh trong

Subclavian vein: Tĩnh mạch dưới đòn

Superior vena cava: Tĩnh mạch chủ trên

Pulmonary artery: Động mạch phổi

Inferior vena cava: Tĩnh mạch chủ dưới

Cephalic vein: Tĩnh mạch đầu

Basilic vein: Tĩnh mạch nền

Renal vein: Tĩnh mạch thận

Iliac vein: Tĩnh mạch chậu

Femoral vein: Tĩnh mạch đùi

Great saphenous vein: Tĩnh mạch hiển lớn

Small saphenous vein: Tĩnh mạch hiển

Anterior tibial vein: Tĩnh mạch mác

Internal carotid artery: Động mạch cảnh trong

External carotid artery: Động mạch cảnh ngoài

Subclavian artery: Động mạch dưới đòn

Pulmonary vein: Tĩnh mạch phổi

Aorta: Động mạch chủ

Brachial artery: Động mạch cánh tay

Renal artery: Động mạch thận

Radial artery: Động mạch quay

Ulnar artery: Động mạch trụ

Iliac artery: Động mạch chậu

Femoral artery: Động mạch đùi

Anterior tibial artery: Động mạch chày

Posterior tibial artery: Động mạch mác

The purpose of the circulatory system is to pump and channel oxygen and nutrients to and from the body and lungs via the heart, blood and blood vessels. 
The human heart is a muscular organ that provides a continuous blood circulation and is one of the most vital organs in the human body. 
Blood is a specialized bodily fluid in animals that delivers necessary substances such as nutrients and oxygen to the cells and transports metabolic waste products away from those same cells. 

Circulation = movement. The flow of life. Movement in one’s direction; in one’s flow of life. One’s life is moving in one’s desired direction. Any disorder of the blood is indicating a disorder of some kind with the life force.
Chức năng của hệ tuần hoàn là bơm và vận chuyển oxy, chất dinh dưỡng đi khắp cơ thể và phổi thông qua tim, máu và các mạch máu.
Tim là một cơ quan trong hệ tuần hoàn, có chức năng co bóp giúp máu lưu thông liên tục và là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể con người.
Máu là chất lỏng chuyên biệt trong cơ thể động vật, cung cấp các chất cần thiết để nuôi dưỡng tế bào như là oxy, chất dinh dưỡng. Đồng thời vận chuyển các chất thải trong quá trình chuyển hóa ra khỏi các tế bào tương tự. 
Tuần hoàn = chuyển động. Dòng chảy cuộc đời. Chuyển động theo phương hướng của một người, trong dòng chảy cuộc đời của người đó. Cuộc sống của một người đang chuyển động theo chiều hướng mong muốn của họ. Bất kỳ sự rối loạn nào của máu đều cho thấy sự rối loạn của một vấn đề nào nó liên quan đến sức sống.
Any blockages or problems within this system indicate issues in your life flow or direction. The part of the body where the block is may indicate where the block is in your life. For example, if it is in the legs (knees, ankles, feet), you are not physically moving in your desired direction. If it is in the arms, maybe you need to release something in order to be able to move in your desired direction. In the neck, perhaps you need to look around you for the direction you seek; maybe even behind you. In the heart and major arteries of the core, you are blocking the very love you seek. Love for yourself. And by blocking this love, you are blocking the path of your true desires. A blockage in the brain can indicate a block from your intuition. Perhaps you do not want to follow what you are “seeing” or “hearing.”
Bất kỳ sự tắc nghẽn hoặc vấn đề nào đó liên quan đến hệ thống này đều chỉ ra các vấn đề về dòng chảy cuộc đời hoặc phương hướng của bạn. Phần cơ thể nơi bị tắc nghẽn có thể chỉ ra vị trí bị bế tắc trong cuộc sống của bạn. Ví dụ, nếu nó ở chân (đầu gối, mắt cá chân, bàn chân) của bạn, bạn không thể di chuyển theo hướng mà mình muốn. Nếu nó ở cánh tay, có thể bạn cần giải phóng thứ gì đó. Nếu ở cổ, có lẽ bạn cần nhìn xung quanh, thậm chí là cả phía sau, để tìm ra phương hướng mình cần tìm. Trong trái tim và các động mạch chính, bạn đang ngăn cản chính tình yêu mà mình tìm kiếm. Yêu chính bản thân mình. Bằng cách ngăn cản tình yêu này, bạn đang ngăn cản con đường của những mong ước thật sự của bạn. Một sự tắc nghẽn ở não, có thể cho thấy trực giác của bạn bị ngăn cản. Có thể là bạn không muốn làm theo những gì mình “đang thấy” hoặc “đang nghe”.
Blockages within this system indicate the situation has been going on for quite some time. There have probably been many other messages along the way that have been misinterpreted or ignored. I say this because this is a central core system and the body (self) sends messages via the periphery before it goes to the core. This is how the body works in general. It is always protecting the core organs or the organs that the body cannot live without. It will do whatever it can to protect the heart, brain, kidneys, etc. If something detrimental happens to any of these central organs, the body can die. The messaging system is the same way; it’s following the same pattern. These are systems of last resort. The very livelihood of the person is being addressed now, so it is becoming very important for you to get the message.
Sự tắc nghẽn trong hệ thống này cho thấy tình trạng này đã diễn ra trong một thời gian khá lâu. Có thể do một vài thông điệp khác trong quá trình gửi đi đã bị hiểu sai ý hoặc bị bỏ qua. Tôi nói điều này bởi vì đây là hệ trung tâm, cơ thể (linh hồn) gửi những thông điệp đi xung quanh trước khi nó đến hệ cơ quan này. Đây là cách cơ thể hoạt động nói chung. Nó luôn bảo vệ các cơ quan cốt lõi hoặc những cơ quan mà cơ thể không thể thiếu để duy trì cuộc sống. Nó sẽ làm bất cứ điều gì có thể để bảo vệ tim, não, thận, vv…Nếu có vấn đề bất ổn xảy ra với bất kỳ cơ quan trung tâm nào, cơ thể sẽ chết. Hệ thống thông điệp cũng vậy, chúng hoạt động theo một mô hình. Những hệ thống thông điệp này là phương sách cuối cùng. Sinh kế của một người hiện đang được để ý, cho nên việc nhận được những thông điệp là vấn đề rất quan trọng.
You will probably see other systems being affected because this has been such an ongoing issue. These other systems will help shed more light on the situation and what you’re trying to tell yourself.

Fluid buildup (water retention) – fluid is emotions – a building up of emotions – not letting them out. Not letting them flow. Allowing them to weigh you down. When the buildup is in the feet and ankles, it indicates you are not moving in your desired direction because of holding on to some emotions and not letting them out. These emotions make you inflexible in your assessment of the situation and unable to move within or around it. When the fluid backs up onto the heart, it is an even stronger message that you are not expressing your emotions. Any issues of the heart indicate a lack of love or joy in life.
Có thể bạn sẽ thấy những hệ cơ quan khác đang bị ảnh hưởng bởi vì đây là một vấn đề đang diễn ra. Những hệ cơ quan khác sẽ giúp làm rõ hơn về tình huống và những gì cơ thể đang cố nói với chính bạn.
Chất lỏng tích tụ (giữ nước) – chất lỏng là cảm xúc – cảm xúc tiêu cực – không cho chúng thoát ra – không xuôi theo dòng chảy. Cho phép chúng tạo áp lực với chính bạn. Khi sự tích tụ xảy ra ở bàn chân hoặc cổ chân, nó cho thấy bạn đã không đi theo phương hướng mong muốn của mình bởi vì đang kìm giữ một số cảm xúc và không cho chúng thoát ra ngoài. Những cảm xúc này khiến bạn không đủ linh hoạt trong việc đánh giá tình huống và không có khả năng di chuyển vào trong hoặc xung quanh tình huống đó. Khi chất lỏng chảy ngược vào tim, đó là một thông điệp thậm chí còn mạnh mẽ hơn việc bạn không thể hiện những cảm xúc của mình. Bất cứ vấn đề gì đối với tim đều cho thấy sự thiếu thốn về tình yêu hoặc niềm tin trong cuộc sống.
Anemia – a feeling of weakness; not recognizing one’s self value.
Heart attack – heart is the seat of the emotions. Problems with the love life. Feeling pressured by responsibility; wanting to escape. This can be considered an acceptable way to be released from an unhappy situation (a job for example).

Leukemia – In a demonstration for one of the QHHT classes, this disease process was explained to be an acceptable way of committing suicide; a way for the body to cease to exist.

AIDS – feeling shame and/or great guilt; dishonor; judgment. In a demonstration session in one of the QHHT classes, it was stated that the entire AIDS disease was taken on by advanced souls to raise the consciousness of the planet by teaching people about judgment. You can find more about this in the book by Dolores Cannon, “The Convoluted Universe – Book Four.”

Strokes – Strokes happen from clots or lack of oxygen to the brain. It’s not important to look at what or where it happened in the brain, but where and how the symptoms manifested in the body to get the specific messages.
Thiếu máu – Cảm giác yếu đuối, không nhận ra giá trị bản thân.
Đau tim – Trái tim là chỗ dựa của cảm xúc. Những vấn đề với tình yêu cuộc sống. Cảm thấy áp lực bởi trách nhiệm, muốn thoát khỏi trách nhiệm đó. Đây có thể coi là một cách chấp nhận được để giải phóng cơ thể khỏi những tình huống không vui (ví dụ như một công việc).
Ung thư máu – Trong bài giảng của một lớp QHHT, quá trình này có thể được giải thích như là một cách để tự tử, một cách để cơ thể ngừng tồn tại.
AIDS – Cảm thấy xấu hổ/cảm giác tội lỗi rất lớn; bất lương; phán xét. Trong bài giảng của một lớp QHHT đã tuyên bố rằng, bệnh AIDS được mang đến bởi những linh hồn cấp cao để nâng cao ý thức của con người trên hành tinh bằng cách truyền đạt cho họ cách phán xét. Bạn có thể tìm hiểu thêm về điều này qua cuốn sách “Vũ trụ xoắn – Quyển số 4.” Của Dolores Cannon.
Đột quỵ – Đột quỵ xảy ra là do các cục máu đông hoặc do thiếu oxy lên não. Việc xem xét những gì và nó xảy ra ở đâu trong não là không quan trọng, nhưng phải xem xét vị trí, cách biểu hiện của nó trong cơ thể để nhận được những thông điệp chính xác.
***
Sách Soul Speak – Tiếng nói linh hồn 
Tác giả: Julia Cannon
Người dịch: Young Nguyễn, Phan Thuý, Lily Garden 

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here