TIẾNG NÓI LINH HỒN – Chương 9 Hệ nội tiết

0
248

 

Pineal body: Thể tùng

Hypothalamus: Vùng dưới đồi

Thyroid gland: Tuyến giáp

Thymus gland: Tuyến ức

Pancreas: Tuyến tụy

Ovaries: Buồng trứng

Testicles: Tinh hoàn

Adrenal gland: Tuyến thượng thận

Parathyroids: Hormone tuyến cận giáp

Pituitary: Tuyến yên

The endocrine system is a system of glands, each of which secretes a type of hormone directly into the bloodstream to regulate the body. This system is composed of the Pituitary gland, the Hypothalamus, the Pineal gland, the Thyroid, the Parathyroid and the Adrenals.

The pituitary gland is located at the base of the brain. The pituitary gland secretes nine hormones that regulate homeostasis.
Hệ nội tiết là một hệ thống các tuyến, mỗi tuyến tiết ra một loại hormone theo máu chuyển đến và tạo tác động tại những cơ quan khác nhau để điều hòa cơ thể. Hệ thống này bao gồm tuyến yên, vùng dưới đồi, tuyến tùng, tuyến giáp, tuyến cận giáp và tuyến thượng thận.
Tuyến yên nằm ở đáy não. Tuyến yên tiết ra chín hormone để điều hòa cân bằng nội môi.
The hypothalamus is a tiny part of the brain. Despite its small size, the hypothalamus plays a pivotal role in an astounding number of functional and behavioral activities that are essential for day-to-day survival of the individual person and for continuing survival of its species. Its overall role is to collect and integrate a huge variety of information from the body and to organize neural and endocrine responses that maintain homeostasis (constant balance of the internal environment).
Vùng dưới đồi là một phần nhỏ của não. Mặc dù có kích thước nhỏ nhưng vùng dưới đồi đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động chức năng và hoạt động hành vi rất cần thiết cho sự tồn tại hàng ngày và để tiếp tục khả năng sống sót của loài người. Vai trò tổng thể của nó là thu thập và liên kết rất nhiều thông tin từ cơ thể để tổ chức các phản ứng thần kinh và nội tiết duy trì cân bằng nội môi (trạng thái cân bằng của môi trường bên trong).
The pineal gland (also called the pineal body, epiphysis cerebri, epiphysis, conarium or the “third eye”) is a small endocrine gland in the brain. It produces the serotonin derivative melatonin, a hormone that affects the modulation of wake/sleep patterns and seasonal functions. Its shape resembles a tiny pine cone (hence its name), and it is located near the center of the brain, between the two hemispheres.
Tuyến tùng (còn được gọi là thể tùng, ngoài ra, bạn có thể bắt gặp nó trong các tài liệu khoa học chuyên biệt với các tên: conarium, epiphysis, epiphysis cerebri và cũng có thể được gọi là “con mắt thứ ba”) là một tuyến nội tiết nhỏ trong não. Nó tạo ra melatonin dẫn xuất serotonin, một loại hormone ảnh hưởng đến việc điều chỉnh giấc ngủ và các chức năng sinh học. Nó có hình dạng giống như một quả tùng nhỏ (cũng là tên của nó), nó nằm giữa hai bán cầu, gần trung tâm của não.
The thyroid gland or simply, the thyroid is one of the largest endocrine glands. The thyroid gland is found in the neck, below (inferior to) the thyroid cartilage (which forms the laryngeal prominence, or “Adam’s apple”). The thyroid gland controls how quickly the body uses energy, makes proteins, and controls how sensitive the body is to other hormones. It participates in these processes by producing thyroid hormones, the principal ones being triiodothyronine (T 3 ) and thyroxine (T 4 ). These hormones regulate the rate of metabolism and affect the growth and rate of function of many other systems in the body.
Tuyến giáp là một trong những tuyến nội tiết lớn nhất trong cơ thể. Tuyến giáp nằm ở phía trước cổ, phía dưới sụn giáp (phần sụn của thanh quản nổi lên phía trước, hay “quả táo của Adam”). Tuyến giáp kiểm soát tốc độ sử dụng năng lượng của cơ thể, tạo ra protein và kiểm soát mức độ nhạy cảm của cơ thể với các hormone khác. Nó tham gia vào các quá trình này bằng cách sản xuất hormone tuyến giáp, những chất chính là triiodothyronine (T3) và thyroxine (T4). Những hormone này điều chỉnh tỷ lệ trao đổi chất và ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và chức năng của nhiều hệ thống khác trong cơ thể.
The parathyroid glands are small endocrine glands in the neck that produce parathyroid hormone. Humans usually have four parathyroid glands, which are usually located on the rear surface of the thyroid gland, or, in rare cases, within the thyroid gland itself or in the chest. Parathyroid glands control the amount of calcium in the blood and within the bones.
Các tuyến cận giáp là các tuyến nội tiết nhỏ ở cổ, sản xuất hormone tuyến cận giáp. Con người thường có bốn tuyến cận giáp, thường nằm ở bề mặt phía sau của tuyến giáp, hoặc, trong một số trường hợp hiếm hoi, trong chính tuyến giáp hoặc trong ngực. Tuyến cận giáp kiểm soát lượng canxi trong máu và trong xương.
The adrenal glands (also known as suprarenal glands) sit atop the kidneys. They are chiefly responsible for releasing hormones in response to stress through the synthesis of corticosteroids such as cortisol and catecholamines such as epinephrine. The adrenal glands affect kidney function through the secretion of aldosterone, a hormone involved in regulating the osmolarity of blood plasma.
Các tuyến thượng thận (còn được gọi là tuyến thượng thận) nằm phía trên mỗi quả thận. Chúng chịu trách nhiệm chính trong việc giải phóng hormone để giải tỏa căng thẳng thông qua việc tổng hợp các corticosteroid như cortisol và catecholamine như epinephrine. Tuyến thượng thận ảnh hưởng đến chức năng thận thông qua việc tiết aldosteron, một loại hormone liên quan đến việc điều chỉnh tính thẩm thấu của huyết tương.
The main thing this system is doing is keeping the body in balance (state of homeostasis). It it does this with the secretion of the various hormones from the various glands. Rather than looking at this system as a whole, the thing to look at here is the part of the body in which the gland is located. This will give you the guidance to the message.
Chức năng chính mà hệ thống này đang có chính là giữ cân bằng cho cơ thể (trạng thái cân bằng nội môi). Nó thực hiện điều này bằng cách tiết ra các hormone khác nhau từ các tuyến khác nhau. Thay vì quan sát toàn bộ hệ thống này, điều cần chú ý ở đây là phần cơ thể nơi chứa những tuyến đó. Điều này sẽ cung cấp cho bạn những hướng dẫn của thông điệp.
The glands of the neck and throat will indicate a need to speak one’s truth to get into balance in one’s life. There is something you are not saying that needs to be said. You must speak your truth! We have had numerous examples of people with thyroid problems (especially hypothyroid meaning low thyroid). It was found in all of the cases that the person needed to speak up or out about something. They had been staying quiet for far too long.
Các tuyến ở cổ và cổ họng cho thấy bạn cần phải nói lên sự thật để có được sự cân bằng trong cuộc sống. Có nhiều điều cần phải nói ra, nhưng bạn lại không làm thế. Bạn phải nói lên sự thật của chính bạn. Chúng ta đã có rất nhiều ví dụ về những người có vấn đề ở tuyến giáp (đặc biệt là suy giáp, nghĩa là giảm chức năng tuyến giáp). Điều này được tìm thấy ở những trường hợp mà con người cần nói lên điều gì đó hoặc về một vấn đề nào đó. Họ đã im lặng quá lâu.
The adrenal glands are positioned on top of the kidneys, so you are looking at the abdominal region as well as the function of the kidneys to find your message. The kidneys release toxins from the system, so there are probably toxic thoughts, words, actions, etc. that you are holding in your “gut” that need to be released to get back into and maintain balance in your life. Please refer to the section on the kidneys for more insight into this body region.
Các tuyến thượng thận nằm trên đỉnh của quả thận, vì vậy bạn cần chú ý đến vùng bụng hoặc chức năng của thận để tìm ra thông điệp của mình. Thận giải phóng chất độc khỏi cơ thể, vậy nên có thể có những suy nghĩ, hành động, lời nói độc hại…. mà bạn đang giữ trong lòng, những thứ đó cần được giải phóng khỏi cơ thể của bạn để lấy lại và duy trì sự cân bằng trong cuộc sống. Vui lòng tham khảo ở phần “thận” để hiểu rõ hơn về bộ phận này.
The other glands are situated in the brain; either in the middle or at the base. As I write this, I am being told to look at those terms literally. In other words, look at what is at the “head” or at the “base” of the issue. That is where changes need to happen to gain balance.
Về các tuyến nằm ở trong não, hoặc giữa hay dưới não. Khi viết về điều này, tôi được yêu cầu xem xét các thuật ngữ theo nghĩa đen. Nói cách khác, hãy nhìn vào những gì “đầu tiên” và những gì “sau cùng” của vấn đề. Đó là nơi cần phải có những thay đổi để tạo sự cân bằng.
The brain also processes a multitude of information, stimuli, thoughts, nervous impulses, etc. Overloads in information or stimuli can create a need to rest and calm the brain. The message may be to slow down and get into a quiet place by yourself so you have the space to process what is going on in your environment.
Bộ não cũng xử lý vô số thông tin, kích thích, suy nghĩ, xung động thần kinh, v.v … Quá tải thông tin hoặc kích thích có thể tạo ra nhu cầu cần nghỉ ngơi và làm dịu não. Thông điệp đưa ra có thể là sống chậm lại và tự mình đến một nơi yên tĩnh để có không gian xử lý những gì đang diễn ra trong môi trường sống của bạn.
In the chapter on Chakras, the Third Eye or Brow Chakra is pertaining to this area and is indicative of issues with psychic abilities. This will be explained further in the section on the brain in the Nervous System.
Trong chương về Luân xa, Con mắt thứ ba hay là Luân xa trán có liên quan đến vấn đề này và là dấu hiệu của các vấn đề liên quan đến khả năng ngoại cảm. Điều này sẽ được giải thích thêm trong phần “não” của Hệ thần kinh.
In my own situation, I was having issues with what seemed to be several parts of this system. When I asked “them” and my body (I will teach this later in the book), the answer was always, “You’re out of balance.” The body reflects your life, so if things are “off” in your body, you need to look around you for the answers. In my case, it was and is that I spend much more time working than playing or having any personal time. It is very out of balance. As you might imagine, the life I am living currently is very demanding and time for anything personal must be planned and carved out. That is not always easy to do and work usually prevails. I can tell you first hand that the body and the person is not made for work alone, but it is very easy to get in a rut of work in which it is easier to “do” work than find time or the space to just “be.” I usually feel guilty if I’m not “doing” something. I realize this is what the body is trying to tell me and I am conscious of my decisions as I work on recreating the balance of my life.
Trong trường hợp cá nhân tôi, tôi đã từng có vấn đề với những gì liên quan đến hệ cơ quan này. Khi tôi hỏi “họ” và thể xác của mình (tôi sẽ nói về điều này ở phần sau của cuốn sách), câu trả lời luôn là “Con đang mất cân bằng”. Cơ thể phản ánh cuộc sống của bạn, cho nên nếu mọi thứ ở trạng thái mất cân bằng trong cơ thể, bạn phải quan sát xung quanh để tìm câu trả lời. Trong trường hợp của mình, tôi đã dành thời gian cho công việc nhiều hơn so với thời gian để giải trí hoặc giải quyết những vấn đề cá nhân. Điều đó khiến cơ thể tôi mất cân bằng. Như bạn có thể tưởng tượng, cuộc sống hiện tại của tôi rất khắt khe, thời gian để làm bất cứ công việc cá nhân nào đều phải được lên kế hoạch và lựa chọn kỹ. Thời gian cho công việc luôn chiếm ưu thế. Tôi có thể trực tiếp nói với bạn rằng, thể xác và con người không được tạo ra để làm việc độc lập, nhưng rất dễ để đi vào lối mòn của công việc khi ở đó việc tìm một công việc để làm còn dễ dàng hơn là tìm thời gian hoặc không gian để tận hưởng. Tôi thường cảm thấy có lỗi nếu không làm gì đó, tôi nhận ra rằng đây là những gì mà cơ thể đang cố bày tỏ, và tôi ý thức được khi quyết định chọn công việc để tạo sự cân bằng trong cuộc sống của mình.
While in London recently for the December 21, 2012 event we sponsored, I passed an herbal and acupuncture shop while taking a walk in the area of the hotel. I felt very drawn to go in. I had never had acupuncture before, but had been curious about it and wondered if there was anything there for me. I understood it had something to do with balancing energies, so thought this might be helpful. The owner and practitioner of this site was a beautifully pleasant woman from Beijing, China. We sat down across from each other for a consultation and she took me by the wrists as she kept her fingers on my pulses. I felt an immediate calm come over me – it was such a nice, peaceful feeling. She proceeded to tell me exactly what was going on with my body. She knew exactly where my neck was tight from the very recent long flight as well as some other things she couldn’t have known by what I had already told her. She told me later that she wasn’t sure how she did it, that maybe her chi (energy) entered my body and enabled her to see what was going on. I’m not sure what she did either, but I do know I felt very peaceful once she took my wrists. She proceeded to do a session of acupuncture as she said some of my organs were very tired. She said the balance of energy to these organs was off and the acupuncture would help realign it. I really liked her approach in that she believed the body was fully capable of taking care of itself if you will give it the space and support needed. She is not an advocate of all of these regimens to do for the body what it is capable of doing for itself. As we have said, “The body is a miraculous machine designed to heal itself if we don’t interfere.” 

The treatment was to give the organs the balance of energy and rest needed so they could heal themselves to be able to function in their optimal conditions. I found the following information on the internet regarding acupuncture in case you know as little as I do about it. As with any type of service, you need to do your homework and see who and what service resonates with you as there are many people out there not representing their craft in the highest light. This felt right to me at the time and I was definitely guided to use this woman’s service. This is how you will sometimes receive your healing guidance. You will be led to a service that can help you do what is needed by the body to shift your energies to heal yourself.
Khi đang ở Luân Đôn cho sự kiện ngày 21/12/2012. Trong khi đi dạo quanh khu vực khách sạn, tôi đã đi qua một cửa hàng thảo dược và châm cứu. Tôi bước vào đó một cách hứng thú. Trước đây tôi chưa từng châm cứu, nhưng tôi thấy tò mò với nó và tự hỏi xem có gì trong này cho tôi hay không. Tôi hiểu rằng nó có gì đó liên quan đến việc cân bằng năng lượng, nên có vẻ nó khá hữu ích cho tôi. Chủ cửa hàng đồng lời là nhân viên của chỗ này là một phụ nữ xinh đẹp và dễ chịu đến từ Bắc Kinh, Trung Quốc. Chúng tôi ngồi đối diện nhau để tư vấn, cô ấy cầm lấy cổ tay tôi, và đặt những ngón tay lên động mạch để cảm nhận nhịp đập. Ngay lúc đó, tôi cảm nhận được sự thư giãn tức thì – đó là một cảm giác yên bình và dễ chịu. Cô ấy bắt đầu nói chính xác những gì đang xảy ra với cơ thể của tôi. Cô ấy biết chính xác cổ của tôi bị căng cứng từ chuyên bay dài tới đây, cũng như một vài vấn đề khác mà cô ấy không thể biết chỉ bằng những gì tôi đã nói trong cuộc trò chuyện. Sau đó cô ấy nói với tôi rằng cô ấy không chắc vì sao làm được những điều đó, có lẽ là do năng lượng của cô ấy di chuyển qua cơ thể của tôi và cho cô ấy biết những gì đang xảy ra. Tôi cũng không biết cô ấy đã làm gì, nhưng tôi cảm nhận được sự yên bình khi cô ấy nắm lấy cổ tay tôi. Cô ấy nói rằng một số cơ quan trong cơ thể tôi rất mệt mỏi, nên tiến hành châm cứu cho tôi. Cô ấy cũng cho biết các cơ quan trong cơ thể tôi đang bị mất cân bằng năng lượng, và việc châm cứu có thể giúp điều chỉnh lại nó. Tôi thực sự thích cách tiếp cận của cô ấy, khi cô ấy tin rằng cơ thể hoàn toàn có khả năng chăm sóc bản thân nếu bạn cho nó không gian và sự hỗ trợ cần thiết. Tuy vậy cô ấy không phải là người hoàn toàn ủng hộ việc cơ thể tự làm mọi điều trong khả năng của chính nó. Như chúng ta đã nói, cơ thể là một cỗ máy kỳ diệu được thiết kế để tự chữa lành nếu chúng ta không can thiệp. 
Việc điều trị giúp các cơ quan cân bằng năng lượng và có sự nghỉ ngơi cần thiết để chúng có thể tự chữa lành, và để được hoạt động trong điều kiện tối ưu. Tôi tìm thấy các thông tin sau trên internet liên quan đến việc châm cứu để giúp các bạn trong trường hợp không có nhiều hiểu biết về vấn đề này giống như tôi. Như bất kỳ loại dịch vụ chăm sóc nào, bạn phải thực hiện những bài tập ở nhà để xem ai và dịch vụ nào có hiệu quả với bạn bởi có nhiều người ngoài kia không đại diện cho công việc của họ dưới ánh sáng cao nhất(in the highest light). Tôi cảm thấy điều này đúng với bản thân trong thời điểm đó, và tôi chắc chắn nhận được hướng dẫn để sử dụng dịch vụ của người phụ nữ này. Đây đôi khi là cách mà bạn nhận được những hướng dẫn chữa lành cho chính bạn. Bạn sẽ được đưa đến để sử dụng một dịch vụ có thể giúp bạn làm những gì cần thiết cho cơ thể để thay đổi năng lượng và để tự chữa lành.
Acupuncture is a method of encouraging the body to promote natural healing and to improve functioning. This is done by inserting needles and applying heat or electrical stimulation at very precise acupuncture points.
Châm cứu là phương pháp khuyến khích cơ thể phát huy khả năng chữa bệnh tự nhiên và cải thiện chức năng. Điều này được thực hiện bằng cách châm kim và áp dụng kích thích nhiệt hoặc điện tại các huyệt đạo một cách rất chính xác.
HOW DOES ACUPUNCTURE WORK?

The classical Chinese explanation is that channels of energy run in regular patterns through the body and over its surface. These energy channels, called meridians, are like rivers flowing through the body to irrigate and nourish the tissues. An obstruction in the movement of these energy rivers is like a dam that backs up in others.
CHÂM CỨU HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?
Theo người Trung Quốc, cơ thể người có các kênh năng lượng chạy theo một mô hình đều đặn xuyên qua và lên trên bề mặt của nó. Những kênh năng lượng này, được gọi là kinh lạc, giống như những dòng sông chảy qua cơ thể để tưới và nuôi dưỡng các mô. Một sự cản trở dòng chảy của những con sông năng lượng này giống như một con đập xuất hiện làm cản trở lưu thông.
The meridians can be influenced by needling the acupuncture points; the acupuncture needles unblock the obstructions at the dams, and reestablish the regular flow through the meridians. Acupuncture treatments can therefore help the body’s internal organs to correct imbalances in their digestion, absorption, and energy production activities, and in the circulation of their energy through the meridians.
Châm cứu có thể ảnh hưởng đến các kinh lạc; các kim châm cứu giúp loại bỏ các vật cản tại các đập, và thiết lập lại dòng chảy đều đặn qua các kinh lạc. Do đó, phương pháp điều trị châm cứu có thể giúp các cơ quan nội tạng của cơ thể điều chỉnh sự mất cân bằng trong các hoạt động tiêu hóa, hấp thu, sản xuất năng lượng và lưu thông năng lượng của chúng thông qua các kinh lạc.
The modern scientific explanation is that needling the acupuncture points stimulates the nervous system to release chemicals in the muscles, spinal cord, and brain. These chemicals will either change the experience of pain, or they will trigger the release of other chemicals and hormones which influence the body’s own internal regulating system.
Theo giải thích của khoa học hiện đại thì châm cứu là việc tác động tới các huyệt đạo nhằm kích thích hệ thần kinh giải phóng các hóa chất trong cơ bắp, tủy sống và não. Những hóa chất này hoặc sẽ thay đổi sức chịu đựng của cơn đau, hoặc chúng sẽ kích hoạt giải phóng các hóa chất và hormone khác ảnh hưởng đến hệ thống điều tiết bên trong của cơ thể.
The improved energy and biochemical balance produced by acupuncture results in stimulating the body’s natural healing abilities, and in promoting physical and emotional well-being.
Sự cân bằng năng lượng và sinh hóa được cải thiện nhờ châm cứu đã kích thích khả năng chữa bệnh tự nhiên của cơ thể, và thúc đẩy sự khỏe mạnh về thể chất và tinh thần.
***
Sách Soul Speak – Tiếng nói linh hồn 
Tác giả: Julia Cannon
Người dịch: Young Nguyễn, Phan Thuý, Lily Garden 

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here