Liên hệ

 Thư viện trái đất 

Đây là dự án cộng đồng dịch sách và giới thiệu sách tâm linh vũ trụ, trái đất mới. 


Blog: https://thuvientraidat.blogspot.com/

Facebook page: https://www.facebook.com/thuvientraidat 


Các sách được dịch tại  thư viện (đang cập nhật): 

- Soul speak - tác giả Julia Cannon (đang biên tập) 

- Vũ trụ xoắn (quyển 1) - tác giả Dolores Cannon (đang dịch) 

- Những người giám hộ - Dolores Cannon (đang dịch) 


Các sách khác giới thiệu trên thư viện: 

- Đối thoại với Thượng Đế tập 123 và 7 và 10 

- Thông điệp từ các Đấng Sáng Tạo (file và audio book)

Nguồn sách tham khảo khác trên internet, có link download: 

- Ba làn sóng tình nguyện và trái đất mới -  Dolores Cannon

- Những người trông nom trái đất -  Dolores Cannon 

- Vũ trụ xoắn (quyển 2) - Dolores Cannon 

- Vũ trụ xoắn (quyển 3) - Dolores Cannon Giới thiệu các sách khác của Dolores Cannon: 

Conversations with Nostradamus, Volume I (Đối thoại với Nostradamus, Quyển 1)

Conversations with Nostradamus, Volume II (Đối thoại với Nostradamus, Quyển 2)

Conversations with Nostradamus, Volume III (Đối thoại với Nostradamus, Quyển 3)

Jesus and the Essenes (Jesus và những người Essenes)

They Walked with Jesus (Họ đã đi cùng Jesus)

Between Death and Life (Giữa hai bờ sinh tử)

(Formerly titled Conversations with a Spirit) (Tên cũ: Đối thoại với một Linh Hồn)

A Soul Remembers Hiroshima (Một linh hồn nhớ lại Hiroshima)

The Legend of Starcrash (Huyền thoại Ngôi sao sụp đổ)

Legacy from the Stars (Di sản của những vì sao)

The Convoluted Universe (Vũ trụ xoắn) - 5 quyển 

Five Lives Remembered (Năm cuộc đời nhớ lại)0 Nhận xét