TIẾNG NÓI LINH HỒN – Chương 8 Hệ tiêu hoá

0
363

 

Parotid gland: Tuyến nước bọt mang tai

Sublingual gland: Tuyến dưới lưỡi

Submandibular gland: Tuyến dưới hàm dưới

Esophagus: Thực quản. 

Liver: Gan

Stomach: Dạ dày. 

Gallbladder: Túi mật

Duodenum: Tá tràng. 

Pancreas: Tuyến tụy

Hepatic flexure: Đại tràng góc gan

Acending colon: Đại tràng lên

Ileum: Hồi tràng. Cecum: Manh tràng

Appendix: Ruột thừa

Sigmoid flexure: Đại tràng góc tụy
Anus: Hậu môn
Rectum: Trực tràng
Sigmoid colon: Đại tràng sigma
Descending colon: Đại tràng xuống
Jejunum: Hỗng tràng
Transverse colon: Đại tràng ngang
Splenic flexura of transverse colon: Đại tràng góc lách
Spleen: Lách
The digestive system as a whole is used to break down the food we eat into nutrients the body can use for fuel, repair and maintenance to keep the body alive.
In this section it will be important to look at the body parts rather than at the system as a whole. The chakras play a large part in the interpretation here, so please refer back to that section if necessary.
Hệ tiêu hóa được sử dụng để phân hủy thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể sử dụng làm nhiên liệu, sửa chữa, bảo trì giúp cho cơ thể được tồn tại.
Trong phần này, việc nhìn nhận vào từng bộ phận quan trọng hơn là cả hệ thống. Các luân xa đóng góp phần lớn cho việc giải thích ở phần này, nên nếu cần thiết, vui lòng tham khảo lại.
Mouth/Throat: Whenever the throat is being affected, it is most always the same message. This is anything to do with the mouth, teeth, jaws, and throat.

If the throat region of this system is being affected, there is something important that needs to be said. You are not speaking your truth. You need to speak up for yourself. It may be something you are very upset about and are afraid to speak your mind, but that is the very thing you need to do. That is the very thing your body is telling you to do. Stop holding back! Some of the reasons people hold back from saying what they would like to say are: worry about being rejected, criticized, misunderstood or ridiculed; or they feel they are not important enough to say anything. All of these are very understandable concerns and reasons to not open your mouth, but your body is telling you to open it and speak your truth! You are important and you DO have something to say!
Miệng/Họng:
Bất cứ khi nào họng gặp vấn đề thì đó luôn biểu hiện của cùng một loại thông điệp. Đó là những gì cần làm với răng, miệng, hàm và cổ họng.
Nếu phần họng của hệ cơ quan này đang bị ảnh hưởng, có nghĩa là có một vài điều rất quan trọng cần phải nói ra. Bạn không nói sự thật. Bạn cần nói ra suy nghĩ của chính mình. Việc nói ra suy nghĩ của chính mình có thể khiến bạn rất khó chịu hoặc lo sợ, nhưng đó là những điều bạn cần phải làm. Đó là những điều mà cơ thể đang bảo bạn làm. Đừng im lặng. Một số lý do mà nhiều người không thể nói ra những gì họ muốn đó là: Lo lắng về việc bị từ chối, chỉ trích, hiểu lầm hoặc chế giễu, hoặc họ cảm thấy mình không đủ quan trọng để phát ngôn bất cứ điều gì. Tất cả những điều này là mối quan tâm và là những lý do rất dễ hiểu để bạn im lặng, nhưng cơ thể lại đang bảo bạn nói ra sự thật. Bạn rất quan trọng, bạn cần phải nói ra điều gì đó.
Sore Throat – You have angry words that need to be said, but you are holding back and it is irritating the throat.
Đau họng – Bạn đang tức giận và cần phải nói ra những lời không hay, nhưng bạn im lặng, kìm nén sự tức giận và những lời nói đó đang kích thích cổ họng của bạn.
Laryngitis – You are needing to speak up for yourself in a situation. There is something you need to say. Another meaning is that you feel you have no say in the matter.
Viêm thanh quản – Trong một tình huống, bạn cần phải lên tiếng. Có một vài điều bạn cần phải nói. Cũng có thể là bạn đang cảm thấy mình không có tiếng nói trong một vấn đề nào đó.
Tonsillitis – (“itis” on the end of a word indicates an inflammation) – so if something is inflamed, it is angry. In this case, your throat almost closes off as it becomes so swollen, making it difficult to swallow. What don’t you want to say? What are you trying so hard to hold back? Your pride?
Forgive yourself for whatever part you played in the situation. It is time to put this to rest – it has gone on long enough. Overall, the meaning is that there is a holding in of what you want to say and not speaking up for yourself.
Viêm Amidan – (‘itis’ cuối từ tonsillitis chỉ sự viêm nhiễm) – vậy nên nếu có một cái gì đó bị viêm, nghĩa là nó đang tức giận. Trong trường hợp này, cổ họng của bạn gần như khép lại vì nó đang sưng rất lớn, gây khó khăn cho việc nuốt. Bạn không muốn nói điều gì? Bạn cố gắng giữ lại cái gì? Sự kiêu ngạo của bạn chăng?
Tha thứ cho chính mình trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đã đến lúc cần nghỉ ngơi, sự tức giận này đã diễn ra quá lâu. Nhìn chung điều này có nghĩa là sự kìm nén những lời muốn nói, và không nói lên suy nghĩ của chính mình.
Tooth decay – This is literally indicating something rotten in your mouth. Speaking untruths or you are not compatible with what is being said.
Sâu răng – Nghĩa đen của từ này là có thứ gì đó đang bị nhiễm trùng trong miệng của bạn. Nói sai sự thật hoặc nói những gì không phù hợp với mình.
Thyroid problems – I actually feel the throat clinching down to hold in what it wants to say. This is a situation that has been going on for quite some time.
See how all of these indicate not speaking? It is either not speaking up for yourself or a situation or something. Something needs to be said and you’re not saying it. The severity or “chronicness” of it will give you a clue as to how long this has been going on. For example, laryngitis usually has a shorter duration than hypothyroidism. According to mainstream medicine, once you have been diagnosed with hypo or hyperthyroidism, you have it for the rest of your life and must be on medication or have surgery.
Những vấn đề về tuyến giáp – Tôi thật sự cảm thấy cổ họng đang co thắt lại để giữ những lời cần phải nói. Tình huống này đã xảy ra trong một khoảng thời gian khá dài.
Nghĩ xem làm thế nào để biết tất cả những điều này là do bạn kìm nén những lời nói. Nó không phải là ý kiến của riêng bạn hoặc một tình huống hay vấn đề gì đó. Một cái gì cần nói, nhưng bạn lại im lặng. Mức độ nghiêm trọng hay “mãn tính” của những vấn đề liên quan tuyến giáp sẽ cho bạn biết tình trạng này đã diễn ra trong bao lâu. Ví dụ, viêm thanh quản thường có thời gian điều trị ngắn hơn suy tuyến giáp. Theo y học chính thống, một khi bạn được chẩn đoán là suy tuyến giáp hoặc cường tuyến giáp thì bạn phải sống với nó đến hết đời cùng với việc dùng thuốc hoặc phẫu thuật.
Stomach: The simplest message, when the abdominal region is affected, is that you are not “stomaching” something. Something is really against your “grain” and you don’t feel you are able to say anything about it, so you hold your emotions in and it is held in your “stomach.” As this is the area of digestion – it can also be seen as “digesting” your thoughts, words or actions before carrying them into motion. Just as food that is held in the stomach too long becomes rancid, so are these things that need to be carried out. They are stagnant and festering and feeding on themselves to become something very unhealthy for your life.
Dạ dày:
Thông điệp đơn giản nhất. Khi vùng bụng bị ảnh hưởng, đó là bạn không thể “nuốt” nổi thứ gì đó. Có điều gì đó thật sự khác thường và bạn không nghĩ là mình có khả năng nói ra. Cho nên bạn kìm nén cảm xúc của mình và chúng cũng bị giữ lại trong dạ dày của bạn. Vì đây là lĩnh vực tiêu hóa – nó cũng có thể xem như là “tiêu hóa” suy nghĩ, những lời nói, thái độ của bạn để chuyển hóa chúng thành hành động. Giống như thức ăn sẽ bị phân hủy khi để quá lâu trong dạ dày, những điều này cũng phải được chuyển hóa. Chúng trì trệ, thối nát và tự tiêu hóa chính mình để trở thành một thứ gì đó không lành mạnh cho cơ thể của bạn.
A good example of the stomach feeding on itself is an ulcer. This is where the question, “What’s eating you?” is very appropriate. In the case of an ulcer, it is usually anger. If it is allowed to proceed with no release of the emotions, it can very well become cancer. As we have said before, cancer is caused by suppressed anger. If only the person could talk about whatever is bothering them, but they don’t feel they are able.
Một ví dụ điển hình về việc tự tiêu hóa chính mình đó là loét dạ dày. Đây là nơi rất thích hợp cho câu hỏi “Thứ gì đang ăn mòn bạn”. Trong trường hợp dạ dày bị loét, thường là do sự tức giận. Nếu không giải phóng những cảm xúc đó, rất có thể nó sẽ tiến triển thành ung thư. Như chúng ta đã nói trước đây, ung thư là kết quả của sự kìm nén tức giận. Giá như một người có thể nói về bất cứ thứ gì đang làm phiền họ, nhưng họ lại cảm thấy là mình không thể nói lên điều đó.
Weight issues are pandemic in this country as well as others. We are very consumed with our body images. As I have said before, the body is directly reflecting your thoughts or attitudes and sending messages, so what are the messages regarding weight?
Những thay đổi về cân nặng là vấn đề phổ biến trên đất nước này cũng như ở những quốc gia khác. Chúng ta thường bị cuốn hút bởi ngoại hình. Như tôi đã nói trước đây, cơ thể đang phản ánh trực tiếp những suy nghĩ hoặc thái độ của bạn và gửi cho bạn những thông điệp. Vậy những thông điệp về cân nặng là gì?
Many messages have been given about excess weight. Obesity or excess weight is most usually a protection in that we hide behind the extra padding to protect ourselves from being hurt. We all get hurt at different times and in different ways in our lives. The self says, “That was too painful, I will never do that again.” So it goes into action to keep anything like that from ever happening again. If we make ourselves unattractive, we will not be hurt again because we will not get into a relationship or a situation in which we can be vulnerable. This is a wonderful way to hide ourselves so we are not so vulnerable to attacks or unwanted attention. This is one of the most common reasons we seek comfort in our food.
Nhiều thông điệp được gửi tới bạn về việc thừa cân. Béo phì hoặc thừa cân thường là một cách để bảo vệ cơ thể khỏi những đau đớn từ bên ngoài thông qua lớp đệm. Trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều có thể bị tổn thương ở những thời điểm khác nhau và bằng những cách khác nhau. Linh hồn nói rằng “Điều đó quá đau khổ, tôi sẽ không bao giờ lặp lại những việc đó”. Cho nên, linh hồn bắt đầu thực hiện những hành động để ngăn chặn không cho bất cứ điều gì tương tự xảy ra với cơ thể. Nếu chúng ta khiến bản thân mình trở nên thiếu hấp dẫn, chúng ta sẽ không còn đau đớn nữa bởi chúng ta sẽ không vướng vào một mối quan hệ hay một tình huống nào còn có thể khiến ta tổn thương. Đây là một cách tuyệt vời để che dấu bản thân, vì vậy chúng ta không dễ bị tổn thương bởi những tác động hoặc là những sự chú ý ngoài ý muốn. Đây là một trong những lý do phổ biến nhất khi chúng ta ăn uống theo cảm xúc.
Some other reasons of excess weight can be you starved or caused others to starve in another life. The body will many times carry over residue of how it dies in another life. If you starved in another life, the body remembers that and wants to keep it from happening again, so it makes sure you are not starving. Because the soul goes from body to body, it is not aware that this is a different life and is not in danger of starvation. In this case you will want to talk to that part of you to let it know it was a different life and there is no danger of starving in this life. This is very easily done with a QHHT session, if you have the ability to get one.
Một lý do khác của việc thừa cân có thể là do bạn bị bỏ đói hoặc khiến ai đó chết đói trong một cuộc sống khác. Cơ thể sẽ mang theo dấu ấn của những nguyên nhân khiến nó phải chết trong một cuộc sống khác. Nếu bạn bị bỏ đói đến chết ở một cuộc sống khác, cơ thể sẽ ghi nhớ điều đó và muốn ngăn điều tương tự xảy ra ở cuộc sống này, vì vậy nó muốn đảm bảo rằng bạn không bị đói. Bởi vì linh hồn đi qua những thể xác khác nhau, nên nó không nhận biết được rằng đây là một cuộc sống khác, và ở cuộc sống này sẽ không có nguy cơ bị chết đói. Trong trường hợp này, bạn sẽ cần nói chuyện với phần linh hồn của mình để nó biết rằng đây là một cuộc sống khác và không có nguy cơ chết đói. Nếu bạn có khả năng thực hiện thì việc giải quyết vấn đề này sẽ rất dễ dàng với một phiên QHHT.
In another session by Dolores a person found herself as an elder of a tribe that had not passed on his teachings before he died. As he was passing from that life, he made a statement that he would never be rid of the weight of the responsibility of that life. Words are very powerful.
Trong một phiên thôi miên khác của Dolores, một thân chủ của bà thấy được mình từng là một trưởng lão của một bộ lạc nhưng không kịp truyền lại lời dặn dò trước khi chết. Khi rời khỏi cuộc sống đó, anh ấy đã tuyên bố sẽ không bao giờ thoát khỏi gánh nặng trách nhiệm từ cuộc sống trước. Những lời nói đó rất mạnh mẽ.
I have found Anorexia or severely underweight issues to be trying to deliver the message that you are trying to disappear. You do not want to take up any space; you do not feel worthy of taking up space. You are trying to fade away. Here again, in the first case the real you is trying to hide or be protected in some way. If you disappear, no one can see you to hurt you. When you have these issues, you are usually very aware of the hurts you are trying to protect yourself from. A QHHT session would help shed light on this if it comes from another life, but you will also be able to get answers yourself as you work through the process as will be discussed later.
Tôi nhận thấy chứng biếng ăn tâm lý và các vấn đề về thiếu cân trầm trọng đang cố gửi đi những thông điệp rằng bạn đang cố gắng để không tồn tại. Bạn không muốn chiếm bất cứ không gian nào, bạn không cảm thấy mình xứng đáng để có không gian sống. Bạn đang cố gắng để biến mất hoàn toàn. Một lần nữa đây, trong trường hợp này, thật sự bạn đang cố gắng ẩn mình hoặc bạn được bảo vệ theo một cách nào đó. Nếu bạn biến mất, không ai có thể nhìn thấy để làm tổn thương bạn. Khi bạn gặp những vấn đề này, bạn rất có ý thức để cố gắng bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương trong cuộc sống. Nếu nó đến từ một cuộc sống khác, một phiên QHHT sẽ làm sáng tỏ được vấn đề này, nhưng bạn cũng sẽ có thể nhận được câu trả lời khi thực hiện quy trình mà chúng ta sẽ thảo luận sau.
The body has numerous mechanisms in place to preserve itself at all cost. One of the things the body will do is keep fat on-board to absorb toxins that can be detrimental. If you have a high level of these toxins in your body, the body will not allow you to lose the fat since that will cause those toxins to go into the blood stream at too great a rate and that could actually kill you. The body is actually keeping you alive by keeping you fat. If you want to let the weight go, you will need to work from the direction of allowing the body to rid itself of the toxins first. In these cases, you will need to seek why you chose to be toxic. What is the message? Is there a toxic, poisonous situation going on in your life that you need to rid yourself of? It may be the actual chemicals in the environment and foods or a relationship or situation that is very unhealthy for you. Only you know. The action is the same in both cases – take care of yourself by ridding any toxic elements in your life.
Cơ thể có nhiều cơ chế phòng vệ để bảo vệ chính nó bằng mọi giá. Một trong những điều nó sẽ làm làm giữ lại những chất béo trong cơ thể để hấp thụ những độc tố có thể gây bất lợi. Nếu cơ thể bạn có nhiều lượng chất độc này, nó sẽ không cho phép bạn giảm mỡ vì điều này sẽ khiến những chất độc đó đi vào máu với tốc độ lớn và thực sự có thể giết chết bạn. Cơ thể giữ cho bạn sống bằng cách giữ lại chất béo. Nếu bạn muốn giảm cân, trước tiên bạn phải loại bỏ các chất độc trong cơ thể. Trong những trường hợp này, bạn sẽ cần biết lý do vì sao thứ bạn chọn lại là chất độc. Thông điệp là gì? Có phải là có một cái gì đó độc hại, hay một tình huống rất xấu đang xảy ra trong cuộc sống mà bạn cần phải thoát khỏi? Nó có thể là hóa chất trong môi trường hoặc trong thực phẩm hoặc là một mối quan hệ, một tình huống không lành mạnh đối với bạn. Chỉ mình bạn biết. Hành động này giống nhau trong cả hai trường hợp – hãy tự chăm sóc bản thân bằng cách loại bỏ các yếu tố độc hại trong cuộc sống.
Liver:
Within this system we have the liver which filters the toxins from the body to keep the body healthy. If you are having issues with the liver, you obviously have toxins in your life that you are needing to rid yourself of so you can be healthy and productive. Something is poisoning your life and usually you know exactly what it is – it is not a secret. It can be literal poisoning by chemicals or figurative poisoning by life situations. It is something you just need to rid yourself of. Your body is saying it loud and clear!
Gan:
Trong hệ cơ quan này, chúng ta có gan để lọc và loại bỏ các độc tố khỏi cơ thể giúp cơ thể khỏe mạnh. Nếu có vấn đề với gan thì rõ ràng bạn đang có một cái gì đó độc hại trong cuộc sống mà bạn cần phải tự mình loại bỏ để có thể khỏe mạnh và làm việc hiệu quả. Một thứ gì đó đang đầu độc cuộc sống của bạn và thường thì bạn biết chính xác nó là gì – nó không phải là một bí mật. Nó có thể là ngộ độc theo nghĩa đen bởi hóa chất hoặc “ngộ độc” theo nghĩa bóng bởi các tình huống xấu trong cuộc sống. Nó là một cái gì đó mà bạn cần phải tự mình thoát khỏi. Cơ thể của bạn đang nói rất to và rõ ràng.
In one of Dolores’ sessions, the SC was doing a body scan. Dolores will sometimes ask for it to do a body scan when there are many physical problems and see if there is anything that they should be concerned about. In the process, it will methodically go through the body, usually from head to toe, and make comments on any issues it finds. In this session, the body scan showed something wrong with the liver. “The liver. Too many preservatives.”
Trong một phiên thôi miên của Dolores, Siêu thức đã tiến hành quét cơ thể. Thỉnh thoảng Dolores sẽ yêu cầu Siêu thức quét cơ thể khi có nhiều vấn đề về thể chất và xem thử có vấn đề gì mà họ cần quan tâm hay không. Trong quá trình này, Siêu thức sẽ đi qua cơ thể một cách có phương pháp, thường là từ đầu tới chân và đưa ra nhận xét với bất kỳ vấn đề nào được tìm thấy. Trong phiên thôi miên này, việc quét cơ thể cho thấy có vấn đề gì đó đang xảy ra với gan. “Lá gan. Có quá nhiều hóa chất”
D: In the food? (Yes) Is she eating something that’s not right?
C: Cokes. Cut down. Stop if you can. Cut back on cokes … more water. Also no prepared foods. Cook it all from scratch … no prepared foods. Fresh vegetables … more fresh foods. Cook. Cook. The SC then set about to repair the liver.
D: Trong thực phẩm hay sao (Đúng vậy) Có phải cô ấy đã ăn thứ gì đó không tốt ?
S: Cocacola… Dừng lại. Dừng lại nếu có thể……Giảm số lượng cocacola đi…….nhiều nước hơn. Đừng dùng thực phẩm chế biến sẵn. Tự nấu thức ăn đi……..không dùng đồ đóng hộp. Rau tươi …thực phẩm tươi hơn. Nấu ăn. Nấu ăn. Sau đó Siêu thức chuẩn bị để phục hồi chức năng cho gan.
In another session, the subconscious loudly shouted for the person to stop poisoning the body with Tylenol. She had been taking it in a couple of different forms for chronic pain and her liver was failing due to the “poisoning.” The SC, using healing light, repaired the entire system along with the liver. It then gave the instruction to no longer put those poisons in the system.
Trong một phiên khác, Siêu thức đã lớn tiếng kêu gọi người này ngừng đầu độc cơ thể bằng thuốc giảm đau. Cô ấy đã dùng nó dưới một vài hình thức khác nhau (uống/tiêm) để làm giảm những cơn đau mãn tính, lá gan của cô ấy đã bị suy nhược do bị “đầu độc”. Siêu thức đã sử dụng ánh sáng chữa lành để hồi phục toàn bộ hệ cơ quan cùng với lá gan của cô ấy. Sau đó Siêu thức đã đưa ra những chỉ thị để cô ấy không được phép tự đầu độc bản thân thêm lần nào nữa.
Pancreas:
The pancreas regulates the sugar content within the system as it aids in digestion because the system must have a certain level of sugar (glucose) in the system to carry out its daily functions. Too much or too little and the body is in danger. Issues in this region indicate issues of “sweetness” in your life. Not to mean you are not eating enough sugar. It simply indicates you are not happy with your life. You do not feel the “sweetness” of life – maybe you do not feel loved or cared for. Or the “joy” of your life feels missing. You do not have enthusiasm in what you are doing. There can also be a lack of love. This is translated into the disease process known as diabetes.
Tuyến tụy:
Tuyến tụy hỗ trợ hệ tiêu hóa điều chỉnh lượng đường trong hệ thống vì hệ thống phải có một lượng đường (glucose) nhất định để thực hiện các chức năng hàng ngày. Quá nhiều hoặc quá ít sẽ khiến cơ thể gặp nguy hiểm. Các vấn đề xảy ra ở hệ thống này chỉ ra những vấn đề về “sự ngọt ngào” trong cuộc sống của bạn. Điều này không có nghĩa là bạn không ăn đủ chất ngọt. Chỉ đơn giản là nó cho thấy bạn đang không hài lòng với cuộc sống của mình. Bạn không cảm nhận được “sự ngọt ngào” trong cuộc sống – có lẽ bạn không cảm nhận được lòng yêu thương hay sự chăm sóc. Hoặc bạn không tìm thấy “niềm vui” trong cuộc sống. Bạn không có sự hăng hái trong những công việc mà mình đang làm. Cũng có thể là thiếu tình yêu. Điều này được biểu hiện bởi bệnh tiểu đường.
The intestines carry the waste products from your body after the desired nutrients have been extracted and absorbed by the system. Issues in this part of the system will indicate either not releasing the waste (constipation or blockages of the bowel) or trying too hard to get rid of waste and/or toxins (diarrhea or irritable bowel) and not holding on at all. Both of these are extreme situations and therefore, out of balance. Again, these are probably thoughts or feelings that you are holding inside and letting “fester” and not allowing to move through. Feelings and/or thoughts need to be expressed to remove the waste from your life.
Ruột non và ruột già:
Ruột vận chuyển các chất thải ra khỏi cơ thể bạn sau khi đã được hấp thụ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Các vấn đề xảy ra ở bộ phận này được biểu hiện như sau: Không đào thải chất cặn bã (táo bón hặc tắc ruột) hoặc cố gắng quá mức để loại bỏ chất thải/độc tố (tiêu chảy hoặc tăng nhu động ruột) và hoàn toàn không kìm lại được. Cả hai đều là những tình huống không bình thường, do đó làm mất sự cân bằng. Một lần nữa, đây có lẽ là những cảm xúc mà bạn đang cất giấu bên trong, để nó “ứ đọng lại” và không cho phép thoát ra ngoài. Cảm giác/suy nghĩ cần được bộc lộ ra ngoài để đào thải chất độc ra khỏi cuộc sống của bạn.
Any other elimination problems would follow this same line of thought. The severity would indicate the length of time if has been going on. Anything with inflammation like colitis would indicate anger at the base of it. Cancer goes the next step to be suppressed anger at a person or situation. You need to acknowledge the anger, find some way to express it other than on yourself and then let it go. We will discuss how to let go at the end of the book in the process for receiving the messages and healing yourself.
Bất kỳ sự loại bỏ nào khác cũng theo những cách tương tự. Mức độ nghiêm trọng sẽ chỉ ra khoảng thời gian mà nó đã xảy ra. Bất cứ vấn đề gì với sự viêm nhiễm như là viêm đại tràng sẽ chỉ ra sự tức giận trong cơ thể. Bước tiến triển tiếp theo sau quá trình kìm nén tức giận với một vấn đề hay một người nào đó chính là Ung thư. Bạn phải thừa nhận sự tức giận, tìm cách để giải tỏa và sau đó để nó thoát ra khỏi cơ thể. Chúng ta sẽ thảo luận về cách loại bỏ sự tức giận ở cuối cuốn sách này trong quá trình nhận những thông điệp và tự chữa lành.
I’m also being reminded that it is not only about expressing the thoughts or feelings, but also taking action. How many people do you know that express constantly their thoughts or feelings about their issues, but they do not DO anything about it. They just keep repeating the same thing over and over. I use the phrase, “Playing the same tape recording.” This may mean that if you are unhappy in a situation, do something to change it. You can talk and bemoan about it to anyone and everyone who will hear you, but if you don’t DO something, ie. make a move in another direction or play a different recording, nothing will change and it might very well get worse, as you are not doing anything to change the situation. Many times, the message is to go in a different direction. It might be to leave this unhappy situation and move in a direction that brings you joy.

Sometimes it may create problems or disruptions in your life to make these changes, but it is much better in the long run.
Tôi cũng được nhắc nhở rằng, việc cần làm không chỉ là loại bỏ những cảm xúc hoặc suy nghĩ, mà nó còn là hành động. Có bao nhiêu người trong chúng ta biết cách liên tục bày tỏ suy nghĩ hoặc cảm xúc liên quan đến vấn đề của họ, nhưng họ không có bất cứ một hành động nào cả. Điều này cứ lặp đi lặp lại. Tôi thường sử dụng cụm từ “Lặp lại một đoạn băng tương tự” (“Playing the same tape recording.”) để nói về điều đó. Điều này có nghĩa là khi bạn không hài lòng với một vấn đề, hãy làm gì đó để thay đổi nó. Bạn có thể nói chuyện hoặc phàn nàn điều đó với bất cứ một ai miễn là họ sẽ lắng nghe bạn, nhưng nếu bạn không làm gì cả, nó sẽ di chuyển theo một hướng khác, phát đi một thông điệp khác, vậy nên tình trạng đó sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào hoặc trở nên tồi tệ hơn vì bạn không làm điều gì để thay đổi tình hình. Có nhiều lần, những thông điệp sẽ đi theo một hướng khác, nó có thể chọn hướng mang lại niềm vui cho bạn.
Đôi khi nó có thể tạo ra những vấn đề khác hoặc làm xáo trộn cuộc sống của bạn để thực hiện những thay đổi này, nhưng về lâu dài thì đây là một cách làm có hiệu quả.
***
Sách Soul Speak – Tiếng nói linh hồn 
Tác giả: Julia Cannon
Người dịch: Young Nguyễn, Phan Thuý, Lily Garden 

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here