TIẾNG NÓI LINH HỒN – Chương 19 Luân xa

0
275

Luân xa

Tôi đang được theo dõi và điều trị theo quy trình Atlasprofilax trong một chuyến đi đến Anh. AtlasPROfilax® là một phương pháp xoa bóp nhẹ nhàng để chăm sóc thần kinh cột sống, được áp dụng cho phần cơ ngắn ở cổ – cơ chẩm – cơ giữ đốt sống C1 (Atlas) tại đúng vị trí. Mục đích của nó là đưa đốt sống C1 về vị trí chính xác một cách an toàn và bền lâu chỉ bằng một phương pháp. Rõ ràng các bộ phận và toàn bộ hệ thống bắt đầu hoạt động hết khả năng của nó. Phương pháp này được phát triển bởi R. C. Schumperli từ năm 1993 đến năm 1996. Phương pháp này không dành cho tất cả mọi người. Tôi cảm thấy bất ngờ và thu hút nên quyết định thực hiện phương pháp này. Trong quá trình này, tôi được phát hiện một số vấn đề còn sót lại ở vùng lưng giữa/cột sống. Tôi luôn tìm kiếm thông điệp cơ bản của mọi thứ đang xảy ra, cho nên tôi bắt đầu tự hỏi bản thân rằng vấn đề ở vị trí đó đại diện cho điều gì. Đây là một khu vực của lưng mà tôi chưa tìm hiểu được. 

 Chakras

I was receiving a follow-up treatment to an atlas profilax procedure while on one of my trips to England. An AtlasPROfilax® is a strategic and non-chiropractic massage which is applied to the short musculature of the neck of the soft-tissue that holds the Atlas in place. Its purpose is to safely and permanently return the Atlas bone to its correct position in only one application. Old patterns clear and the entire system begins to function to its fullest potential. The revolutionary method was developed by R. C. Schumperli between 1993 and 1996. This is not for everyone. It resonated with me and I felt drawn to get the procedure. During this procedure, I was found to have some residual issues in the mid- back/spine area. I am always looking for the underlying message of everything that happens, so naturally I started asking “myself” what that area represented. This is an area of the back that had been eluding me. 

I got messages for the low and upper backs, but so far, nothing for the mid-back. As I asked what this could be, I received the message, “Remember the chakras.” So I started thinking, what chakra is around here? Then I realized the solar plexus chakra is directly across from this section of the back. I was then reminded that this chakra is about one’s personal power. Then as I thought it out, I was told this is a matter of stepping into my personal power and my resistance to it. That made so much sense! I was then told that I needed to incorporate the chakras into this book as they play a very important role in understanding the messages being delivered by the body.

Tôi đã nhận được thông điệp cho phần lưng dưới và lưng trên, nhưng cho đến nay, không có thông điệp gì cho phần lưng giữa. Khi tôi hỏi thông điệp này có thể là gì, tôi nhận được câu trả lời, “Hãy nhớ đến các luân xa.” Cho nên, tôi bắt đầu nghĩ, luân xa nào ở đây? Tiếp đó, tôi nhận ra luân xa đám rối mặt trời nằm ngay đối diện với phần này của lưng. Tôi tiếp tục được nhắc nhở rằng luân xa này là năng lực cá nhân của mỗi người. Sau khi suy nghĩ, tôi biết được rằng, các vấn đề ở đây thể hiện khả năng phát huy năng lực cá nhân và sự phản kháng của tôi đối với năng lực đó. Điều đó rất có ý nghĩa! Tôi nhận được thông điệp rằng tôi cần phải đưa các luân xa vào cuốn sách này vì chúng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc thấu hiểu các thông điệp mà cơ thể truyền tải.

I’m not very knowledgeable about chakras. I know the basic seven, what color they are and roughly what each one is about. So I had to do some research if I was going to write anything intelligent about the subject. I looked at everything I could find on the Internet so I could shed some light on this and figure how chakras enter into this way of thinking and healing. I know it is important that the chakras are in balance and spinning, but what does that really mean?

Tôi không có nhiều am hiểu về luân xa. Tôi biết bảy luân xa cơ bản, chúng có màu gì và chức năng của chúng. Vì vậy, tôi phải thực hiện một số nghiên cứu nếu có ý định viết bất cứ điều gì về chủ đề này. Tôi đã xem xét mọi thứ có thể tìm thấy trên Internet để có thể làm sáng tỏ điều đó, và tìm ra cách mà các luân xa xâm nhập vào quá trình suy nghĩ và chữa lành này. Tôi biết điều quan trọng là các luân xa phải ở trạng thái cân bằng và các bánh xe luân xa phải luôn quay tròn, nhưng điều đó thực sự có ý nghĩa gì?

I was astounded by what I found. It amazes me how intertwined all of this is. I found some sites that broke down the information for each chakra in such a way as to show what body parts they affect and what physical dysfunctions you might see when they are out of balance. I will show you in a minute what I mean, but right now I will give some basic, introductory information on what a chakra is and what it does.

Tôi đã rất kinh ngạc bởi những gì mình tìm thấy. Nó làm tôi ngạc nhiên bởi cách mà tất cả những điều này liên kết lại với nhau. Tôi đã tìm thấy một số trang web chia nhỏ thông tin về từng luân xa, nhằm mục đích thể hiện bộ phận cơ thể mà chúng ảnh hưởng tới, và những rối loạn về thể chất nếu chúng mất cân bằng. Tôi sẽ trình bày điều đó sau, còn ngay bây giờ tôi sẽ cung cấp một số thông tin cơ bản, giới thiệu về luân xa là gì và cách nó hoạt động như thế nào.

The study of chakras is very old. They are first mentioned in the Vedas, ancient Hindu texts of knowledge. The subject can be very detailed and complicated, but we do not need that much information in order to understand their roles here. There are volumes of information as well as countless classes being taught on the subject if you would like to delve into this further.

Việc nghiên cứu về luân xa đã có từ rất lâu. Lần đầu tiên chúng được đề cập đến trong kinh Veda, văn bản tri thức của người Hindu cổ đại. Nội dung có thể rất chi tiết và phức tạp, nhưng ở đây, để hiểu được vai trò của chúng, ta không cần nhiều thông tin như vậy. Nếu bạn muốn đi sâu hơn vào vấn đề này thì có rất nhiều thông tin cũng như vô số lớp học được giảng dạy về nó mà bạn có thể tham khảo.

As defined in About.com – Holistic Healing by Phylameana lila Desy :

Chakras are our energy centers. They are the openings for life energy to flow into and out of our aura. Their function is to vitalize the physical body and to bring about the development of our self-consciousness. They are associated with our physical, mental and emotional interactions. There are seven major chakras. The first (root) actually hangs outside of your body. It is located between your thighs, about half way between your knees and your physical body. The seventh chakra (crown) is located on the top of your head. The remaining chakras (sacral, solar plexus, heart, throat, and third eye), are aligned in sequence along your spine, neck and skull. The chakras look similar to funnels with petal-like openings. Chakras are invisible to the human eye, but they can be perceived intuitively by trained energy workers.

Như được định nghĩa trong About.com – Chữa lành toàn diện bởi tác giả Phylameana lila Desy:

Luân xa là trung tâm năng lượng của con người. Chúng là những khe hở để năng lượng sống chảy vào và thoát ra khỏi hào quang (trường năng lượng) của chúng ta. Chức năng của chúng là mang lại sức sống cho thể xác và mang lại sự phát triển về ý thức của chúng ta. Chúng liên quan đến thể chất, tinh thần và tương tác với cảm xúc của chúng ta. Có bảy luân xa chính. Luân xa số 1 (luân xa gốc) thực tế thì nó treo bên ngoài cơ thể của bạn. Nó nằm giữa đùi, phần giữa đầu gối và cơ thể của bạn. Luân xa thứ bảy (luân xa vương miện) nằm trên đỉnh đầu. Các luân xa còn lại (xương cùng, đám rối mặt trời, tim, cuống họng và con mắt thứ ba), được sắp xếp theo trình tự dọc theo cột sống, cổ và hộp sọ của bạn. Các luân xa trông tương tự như hình phễu với các lỗ mở giống như cánh hoa. Các luân xa không thể nhìn thấy bằng mắt người, nhưng chúng có thể được nhận biết bằng trực giác bởi những người có tần số năng lượng cao.

The aura is the energy field around each individual. We all have these energy fields and these chakras are the different points at which the energy flows in and out. When you are ill or have low energy, it is certain that one or more your chakras is not functioning at optimal capacity. It is not the illness that caused this, but rather the low flow of energy for whatever reason that is causing the illness. There are many things that can cause a reduction in the energy flow and I will discuss those a little later in this chapter.

Hào quang là trường năng lượng xung quanh mỗi cá nhân. Mỗi chúng ta đều có những trường năng lượng này và những luân xa là những vị trí khác nhau mà tại đó năng lượng đổ vào hoặc thoát ra khỏi cơ thể. Khi bạn bị ốm hoặc có nguồn năng lượng thấp, chắc chắn rằng một hoặc nhiều luân xa của bạn không hoạt động ở công suất tối ưu. Không phải bệnh tật khiến bạn bị mất năng lượng, mà do năng lượng thấp (vì bất cứ lý do gì đó) đang gây ra bệnh tật cho bạn. Có rất nhiều nguyên nhân có thể khiến dòng năng lượng vào cơ thể bị giảm và tôi sẽ thảo luận về những điều đó ở phần sau của chương này.

Heather Stuart has this to say in her book, “How to Hear Source in the Supermarket.” 

If your chakras are out of alignment or clogged-up, then there are usually some physical symptoms which accompany this imbalance. These imbalances may develop temporarily or they may become chronic. They may come from current situations, family, culture, past lives or other old baggage that you’re still hanging on to. Your chakra may be deficient or over-active. Think of a depressed person who has slumped shoulders−their heart chakra may be under-active throat chakra may be in excess or over-active.

Heather Stuart có nhắc đến điều này trong cuốn sách của cô ấy, “Làm thế nào để nghe thấy Nguồn khi ở trong siêu thị.”

Nếu các luân xa của bạn bị lệch hoặc bị tắc nghẽn, thì thường có một số triệu chứng về thể chất đi kèm với sự mất cân bằng này. Sự mất cân bằng này có thể phát triển một cách tạm thời hoặc chúng có thể trở thành mãn tính. Chúng có thể đến từ hoàn cảnh hiện tại, gia đình, văn hóa, tiền kiếp hoặc những gánh nặng cũ mà bạn vẫn đang đeo bám. Luân xa của bạn có thể bị trì trệ hoặc hoạt động quá mức. Hãy nghĩ về một người bị trầm cảm, có đôi vai sụp xuống – luân xa tim của họ có thể đang hoạt động kém, còn luân xa cổ họng có thể đang hoạt động quá mức.

Crystalinks.com (metaphysics and science website) has this to say about chakras. 

Chakra means wheel in Sanskrit. Consciousness and energy move from one frequency to another in spiraling fashion. The body has energy centers that look like spinning wheels and are called Chakras. They allow energy to flow from one part of the body to another. As with all things in our reality, they are linked to sound, light and color. To heal, is to bring the chakras into alignment and balance and then understand the nature of creation and your purpose in it.

Crystalinks.com (trang web siêu hình học và khoa học) có nói điều này về luân xa.

Chakra (Luân xa) có nghĩa là bánh xe trong tiếng Phạn. Ý thức và năng lượng di chuyển từ tần số này sang tần số khác theo kiểu xoắn ốc. Cơ thể có các trung tâm năng lượng trông giống như bánh xe đang quay và được gọi là các Luân xa. Chúng cho phép năng lượng truyền từ phần này sang phần khác của cơ thể. Như tất cả mọi thứ trong thực tế, chúng cũng được liên kết với âm thanh, ánh sáng và màu sắc. Chữa lành, là đưa các luân xa vào sự liên kết và cân bằng, sau đó hiểu được bản chất của tạo hóa và mong muốn của bạn trong quá trình đó.

As you can see, it is very important to engage in the process. Sometimes it’s like being a detective, figuring out what each thing is trying to tell you.

Như bạn có thể thấy, điều quan trọng nhất là bạn phải tham gia vào quá trình này. Đôi khi nó khiến bạn trở thành một thám tử, để tìm ra từng thông điệp đang cố gắng truyền tải tới bạn.

Per reiki-for-holistic-health.com: 

The chakras are constantly rotating and vibrating. The activities in them influence our: Body shape, Glandular processes, Chronic physical ailments, Thoughts, and Behavior. When one (or more) of the chakras is blocked and the energy does not flow harmoniously through them, or it is wide open, it will result in imbalance that is manifested in all areas of life. Each chakra is expressed on the physical body in one of the endocrine glands that regulate physical and emotional processes in the body. The imbalance in the chakra will also be expressed in the endocrine gland linked to it.

Theo reiki-for-holistic-health.com (Phương pháp trị liệu reiki cho sức khỏe toàn diện):

Các luân xa liên tục quay và rung động. Các hoạt động đó của luân xa đang ảnh hưởng đến chúng ta: Hình dạng cơ thể, quá trình tạo hormone của các tuyến, bệnh thể chất mãn tính, suy nghĩ và hành vi. Khi một (hoặc nhiều) luân xa bị tắc nghẽn và năng lượng không được lưu thông một cách hài hòa qua chúng, hoặc khi luân xa bị mở rộng, sẽ dẫn đến sự mất cân bằng thể hiện trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Mỗi luân xa được thể hiện trên cơ thể tại một trong những tuyến nội tiết điều chỉnh các quá trình vật lý và cảm xúc con người. Sự mất cân bằng trong luân xa cũng sẽ được thể hiện trong tuyến nội tiết liên kết với nó.

This is the part I found so fascinating. Each of the chakras is associated with one of the endocrine glands which is associated with different body parts and physical functions. We knew the parts of the bodies were giving messages, but now we can link the chakras and endocrine system to the same messages. This validates the entire messaging system!

Đây là phần tôi thấy rất hấp dẫn. Mỗi luân xa liên quan đến một trong những tuyến nội tiết và liên quan đến các bộ phận cơ thể với những chức năng vật lý khác nhau. Chúng ta biết các bộ phận của cơ thể đang đưa ra thông điệp, và bây giờ chúng ta có thể liên kết các luân xa và hệ thống nội tiết với cùng một thông điệp. Điều này xác nhận toàn bộ hệ thống thông điệp!

There are seven main chakras that are located along the central line of the body, from the base of the spine to the top of the head.

Có bảy luân xa chính nằm dọc theo đường trung tuyến của cơ thể, từ gốc cột sống đến đỉnh đầu.

The First or Root Chakra (red) 

This chakra is located at the base of the spine and it has as its central issue: survival, stability, acceptance, self- preservation, deep-rootedness, perception, grounding, fear and safety. The root chakra is powerfully related to our contact with the Earth, providing us with the ability to be grounded into the earth plane. This is also the center of manifestation. When you are trying to make things happen in the material world, business or material possessions, the energy to succeed will come from this first chakra. The body parts for this root chakra include the hips, legs, lower back, and sexual organs (men). The endocrine glands associated with it are the Sexual and Adrenal glands.

 Luân xa số 1 hoặc luân xa gốc (màu đỏ)

Luân xa này nằm ở đáy cột sống và nó là trung tâm của những vấn đề: tồn tại, ổn định, chấp nhận, bảo vệ bản thân, thâm căn cố đế, nhận thức, nền tảng, sợ hãi và an toàn. Luân xa gốc liên quan mạnh mẽ đến sự tiếp xúc của chúng ta với Trái đất, giúp chúng ta có khả năng kết nối với hành tinh mang tên Trái Đất. Đây cũng là trung tâm của khả năng tạo ra hiện thực cho chính bạn. Khi bạn đang cố gắng tạo ra mọi thứ trong thế giới vật chất, kinh doanh hoặc tạo ra của cải vật chất, năng lượng để thành công sẽ đến từ luân xa số 1 này. Các bộ phận cơ thể liên quan đến luân xa gốc này bao gồm hông, chân, lưng dưới và cơ quan sinh dục (nam giới). Các tuyến nội tiết liên quan đến nó là tuyến sinh dục và tuyến thượng thận.

The physical dysfunctions associated with the imbalance of this chakra are: frequent illness, disorders of the bowel, large intestine, problems with legs, feet, base of spine (chronic low back pain, sciatica), eating disorders, fearfulness, being anxious, insecure and frustrated. Problems like obesity, anorexia nervosa, and knee troubles can occur.

Các rối loạn chức năng trong cơ thể liên quan đến sự mất cân bằng của luân xa này là: thường xuyên đau ốm, rối loạn tiêu hóa, vấn đề về ruột già, các vấn đề về chân, bàn chân, cột sống (đau thắt lưng mãn tính, đau thần kinh tọa), rối loạn ăn uống, sợ hãi, lo lắng, bất an và thất vọng. Cũng có thể xảy ra các vấn đề như béo phì, chán ăn tâm thần và các vấn đề về đầu gối.

The possible messages from this chakra could be: base of the spine = base of the issue; stability. Legs and feet = deep rootedness; fear to move; inability to ground. Large intestine problems/eating disorders = acceptance; survival; holding on or eliminating something from the life.

Các thông điệp từ luân xa này có thể là: gốc của cột sống = cơ sở của vấn đề; sự ổn định. Chân và bàn chân = sự bám rễ sâu; sợ di chuyển; không có khả năng đứng vững trên đôi chân. Các vấn đề về ruột già/rối loạn ăn uống = sự chấp nhận, sự sống còn; khả năng nắm giữ hoặc loại bỏ điều gì đó khỏi cuộc sống.

 The Second or Sacral Chakra (orange) 

This chakra is located two inches below the navel and has as its central issue: sexuality, emotions, financial, creativity, codes of honor and ethics. It governs people’s sense of self-worth, their confidence in their own creativity, and their ability to relate to others in an open and friendly way. The body parts for this chakra include the sexual organs (women), kidneys, bladder, and large intestine. The endocrine gland associated with it is the Pancreas.

 Luân xa thứ hai hoặc luân xa xương cùng (màu cam) 

Luân xa này nằm dưới rốn hai inch và là trung tâm của những vấn đề: tình dục, cảm xúc, tài chính, sáng tạo, quy tắc danh dự và đạo đức. Nó chi phối sự nhận thức về giá trị bản thân của mọi người, sự tự tin vào khả năng sáng tạo của họ và khả năng giao thiệp với những người khác một cách cởi mở và thân thiện. Các bộ phận cơ thể liên quan đến luân xa này bao gồm cơ quan sinh dục (phụ nữ), thận, bàng quang và ruột già. Các tuyến nội tiết liên quan đến nó là tuyến tụy.

The physical dysfunctions associated with the imbalance or blockage of this chakra are: sexual dysfunctions; dysfunctions of the reproductive organs, spleen, urinary system; loss of appetite for food, sex, life; chronic lower back pain, sciatica; feeling emotionally explosive or manipulative; kidney weakness; constipation; and muscle spasms.

Các rối loạn chức năng của cơ thể liên quan đến sự mất cân bằng hoặc tắc nghẽn của luân xa này là: rối loạn chức năng tình dục, rối loạn chức năng của cơ quan sinh sản, lá lách, hệ thống tiết niệu, chán ăn, tình dục, sức sống, đau lưng dưới mãn tính, đau thần kinh tọa, cảm thấy bùng nổ cảm xúc, thận yếu, táo bón, và co thắt cơ.

The abdomen is where we tend to hold our emotions – they become blocked and create intestinal problems. The kidneys, intestines, bladder are all used to eliminate waste and toxins from the body= dysfunctions here indicate a desire to be rid of a toxic situation or some type of toxins from one’s life. Constipation is indicative of holding on to some situation and not being able to let go.

Bụng là nơi chúng ta có xu hướng giữ lại cảm xúc của mình – chúng bị tắc nghẽn và tạo ra các vấn đề về đường ruột. Thận, ruột, bàng quang đều có chức năng loại bỏ chất thải và độc tố khỏi cơ thể = rối loạn chức năng ở vùng này biểu thị mong muốn thoát khỏi tình huống xấu trong cuộc sống hoặc đào thải một số độc tố khỏi cơ thể của con người. Táo bón là biểu hiện của sự cố gắng thoát khỏi một số tình huống nhưng không thể buông bỏ.

 The Third or Solar Plexus Chakra (yellow) 

This chakra is located two inches below the breastbone in the center behind the stomach. The third chakra is the center of personal power, the place of ego, of passions, impulses, anger and strength. The body parts for this chakra include the stomach, liver, gall bladder, pancreas, and small intestine. The endocrine glands associated with it are the Pancreas and the Adrenal.

 Luân xa thứ ba hoặc luân xa đám rối mặt trời (màu vàng) 

Luân xa này nằm dưới xương ức hai inch ở trung tâm phía sau dạ dày. Luân xa thứ ba là trung tâm của quyền lực cá nhân, lòng tự trọng, của những đam mê, xung động, giận dữ và sức mạnh. Các bộ phận cơ thể liên quan đến luân xa này bao gồm dạ dày, gan, túi mật, tuyến tụy và ruột non. Các tuyến nội tiết liên quan đến nó là tuyến tụy và tuyến thượng thận.

When this chakra is out of balance or blocked you may lack confidence, be confused, worry about what others think, feel others are controlling your life, and may be depressed. Physical problems may include digestive difficulties, colon and intestinal problems, anorexia or bulimia, pancreatitis, liver problems, diabetes, nervous exhaustion, and food allergies.

Khi luân xa này bị mất cân bằng hoặc bị tắc nghẽn, có thể bạn đang thiếu tự tin, bối rối, lo lắng về những gì người khác nghĩ, cảm thấy người khác đang kiểm soát cuộc sống của bạn và có thể bị trầm cảm. Các vấn đề về thể chất có thể bao gồm khó tiêu, các vấn đề về ruột và đại tràng, biếng ăn hoặc chứng cuồng ăn, viêm tụy, các vấn đề về gan, tiểu đường, suy nhược thần kinh và dị ứng thực phẩm.

Again, since this is in the abdominal area where we carry and hold emotions, the messages might be about releasing the emotions held in this area. Also, to step into your personal power and not give it away. Mid- back pain could represent a conflict within your own perception of your power.

Một lần nữa, vì đây là khu vực vùng bụng nơi chúng ta mang theo và lưu giữ cảm xúc, các thông điệp có thể là bạn cần phải giải phóng những cảm xúc được giữ trong khu vực này. Ngoài ra, bạn cần phát huy năng lực cá nhân của mình và không để chúng mất đi. Đau lưng giữa có thể thể hiện sự xung đột trong nhận thức của chính bạn về sức mạnh của mình.

The Fourth or Heart Chakra (green) 

This chakra is located behind the breastbone in front and on the spine between the shoulder blades in back. This is the center or seat of the emotions. It is the center for love, compassion and spirituality. This center directs one’s ability to love themselves and others, to give and receive love. This is also the chakra connecting body and mind with spirit. The body parts for this chakra include the heart, lungs, circulatory system, shoulders, and upper back. The endocrine gland associated with it is the Thymus gland.

 Luân xa thứ tư hoặc luân xa tim (màu xanh lá cây) 

Luân xa này nằm sau xương ức, phía trước trên cột sống và giữa hai bả vai sau. Đây là trung tâm hoặc là vị trí của cảm xúc. Nó là trung tâm của tình yêu, lòng trắc ẩn và tâm linh. Trung tâm này hướng một người đến khả năng yêu thương bản thân và những người khác, cho đi và nhận lại tình yêu. Đây cũng là luân xa kết nối cơ thể và tâm trí với tinh thần. Các bộ phận cơ thể liên quan đến luân xa này bao gồm tim, phổi, hệ tuần hoàn, vai và lưng trên. Tuyến nội tiết liên quan đến nó là tuyến ức.

When this chakra is out of balance or blocked, you may feel sorry for yourself, paranoid, indecisive, afraid of letting go, afraid of getting hurt, or unworthy of love. Some of the physical dysfunctions associated with this imbalanced situation are: disorders of the heart, lungs, thymus, breast, arms, asthma, allergy, circulation problems, immune system deficiency, and tension between the shoulder blades.

Khi luân xa này bị mất cân bằng hoặc bị tắc nghẽn, có thể bạn đang cảm thấy có lỗi với bản thân, hoang tưởng, thiếu quyết đoán, sợ phải buông tay, sợ bị tổn thương hoặc sợ không xứng đáng với tình yêu. Một số rối loạn thể chất liên quan đến tình trạng mất cân bằng này là: rối loạn tim, phổi, tuyến ức, vú, cánh tay, hen suyễn, dị ứng, các vấn đề về tuần hoàn, suy giảm hệ thống miễn dịch và căng cơ giữa các bả vai.

The heart is the seat of the emotions and where we feel love. Problems with the heart indicate a lack of love in one’s life or lack of love for life. The lungs are in this region and indicate a fear to live life. The lungs represent the breath of life, so problems in this area can indicate a restriction in living. The type of problem will give an indication of what the message is. There is a lot of fear when the lungs are involved.

Trái tim là nơi chứa đựng những cảm xúc và là nơi để chúng ta cảm nhận được tình yêu. Các vấn đề về tim cho thấy sự thiếu thốn tình yêu thương trong cuộc sống, hoặc thiếu tình yêu đối với cuộc sống. Phổi cũng nằm trong khu vực này và vấn đề về phổi cho thấy nỗi sợ khi phải tiếp tục sống. Phổi đại diện cho hơi thở của sự sống, vì vậy các vấn đề ở phổi có thể cho thấy sự hạn chế trong sinh hoạt. Tùy thuộc vào từng loại của vấn đề sẽ cho ta biết những thông điệp tương ứng. Có rất nhiều nỗi sợ được thể hiện bởi những vấn đề liên quan đến phổi.

 The Fifth or Throat Chakra (blue) 

This fifth chakra is located in the V of the collarbone at the lower neck and is the center of communication, sound and expression of creativity via thought, speech, and writing. The body parts for the fifth chakra are the throat, neck, teeth, ears, and thyroid gland. The endocrine glands associated with it are the Thyroid and Parathyroid.

 Luân xa thứ năm hoặc luân xa cuống họng (màu xanh lam) 

Luân xa thứ năm này nằm ở khu vực chữ V của xương đòn cổ dưới và là trung tâm của giao tiếp, âm thanh và thể hiện sự sáng tạo thông qua suy nghĩ, lời nói và chữ viết. Các bộ phận cơ thể liên quan đến luân xa thứ năm là họng, cổ, răng, tai và tuyến giáp. Các tuyến nội tiết liên quan đến nó là Tuyến giáp và Tuyến cận giáp.

When this chakra is blocked or out of balance, you may want to hold back, feel timid, be quiet, feel weak, or can’t express your thoughts. Physical illnesses or ailments include: thyroid problems, ear infections and problems, raspy throat, chronic sore throat, mouth ulcers, gum difficulties, scoliosis, laryngitis, swollen glands, headaches, pain in the neck and shoulders.

Khi luân xa này bị tắc nghẽn hoặc mất cân bằng, có thể bạn đang muốn kiềm chế, cảm thấy tự ti, im lặng, yếu đuối hoặc không thể bày tỏ suy nghĩ của mình. Các bệnh liên quan đến thể chất bao gồm: các vấn đề về tuyến giáp, nhiễm trùng tai, khàn giọng, đau họng mãn tính, loét miệng, viêm nướu, cong vẹo cột sống, viêm thanh quản, sưng hạch, đau đầu, đau cổ và vai.

Anything in this area indicates a need to speak out or tell one’s truth. There is something you need to say, but are afraid to.

Bất kỳ vấn đề gì trong khu vực này đều thể hiện nhu cầu được nói hoặc nói ra sự thật của một người. Có điều gì đó bạn cần phải nói ra, nhưng lại e sợ, không dám mở miệng.

 The Sixth or Third Eye Chakra (dark blue) 

The sixth chakra is located above the psychic eyes on the center of the forehead. This is the center for physical ability, higher intuition, the energies of spirit and light. Through the power of the sixth chakra, you can receive guidance, channel, and tune into your Higher Self. The body parts of this chakra include: the eyes, face, brain, lymphatic and endocrine system. The endocrine glands associated with it are the Pituitary and the Pineal glands.

 Luân xa thứ sáu hoặc con mắt thứ ba (màu xanh lam đậm)

Luân xa thứ sáu nằm phía trên mắt thần ở giữa trán. Đây là khu vực trung tâm của khả năng thể chất, trực giác cấp cao, năng lượng của tinh thần và ánh sáng. Thông qua sức mạnh của luân xa thứ sáu, bạn có thể nhận được hướng dẫn, chương trình và hòa hợp với siêu thức của mình. Các bộ phận cơ thể liên quan đến luân xa này bao gồm: mắt, mặt, não, hệ bạch huyết và nội tiết. Các tuyến nội tiết liên quan đến nó là tuyến yên và tuyến tùng.

When the sixth chakra is blocked or out of balance you may feel non-assertive, afraid of success, or go the opposite way and be egotistical. Physical symptoms or dysfunctions include: headaches; eye and ear disease; nose and sinus problems; brain tumor; neurological disturbances; seizures; learning difficulties.

Khi luân xa thứ sáu bị tắc nghẽn hoặc mất cân bằng, bạn có thể cảm thấy mình không có khả năng quyết đoán, sợ thành công, hoặc tự ti. Các triệu chứng cơ thể hoặc rối loạn chức năng liên quan bao gồm: nhức đầu; bệnh về mắt và tai; các vấn đề về mũi và xoang; u não; rối loạn thần kinh; co giật; khó khăn trong học hỏi.

This covers the eyes and ears which indicate not wanting to see or hear something. Also the nose, sinus, and brain are covered here indicating something very close to you (maybe yourself), is applying pressure or deadlines. The brain can represent anger or resentment at others’ spiritual and intuitive development, or your lack or delay in growth or what you “expected” to happen. Please remember, this is not a race in spiritual development. We are all developing at our own paces and with our own gifts and abilities.

Luân xa này bao phủ mắt và tai thể hiện bạn không muốn nhìn hoặc nghe thấy điều gì đó. Ngoài ra, mũi, xoang và não cũng được bao phủ ở đây cho thấy một cái gì đó rất gần gũi với bạn (có thể là chính bạn), đang gây áp lực hoặc đặt ra thời hạn cho chính mình. Bộ não có thể đại diện cho sự tức giận hoặc bất bình trước sự phát triển về tinh thần và trực giác của người khác, cũng có thể là sự thiếu hụt hoặc chậm phát triển của bản thân bạn hoặc nó thể hiện những điều bạn mong đợi sẽ xảy ra. Xin hãy nhớ rằng, đây không phải là một cuộc chạy đua trong việc phát triển tâm linh. Tất cả chúng ta đều đang phát triển với tốc độ của riêng mình, với năng khiếu và khả năng của riêng mình.

 The Seventh or Crown Chakra (purple) 

This chakra is located just behind the top of the skull. It is the center of spirituality, enlightenment, dynamic thought and energy. It allows for the inward flow of wisdom, and brings the gift of cosmic consciousness.

 Luân xa thứ bảy hoặc luân xa vương miện (màu tím) 

Luân xa này nằm ngay phía sau đỉnh hộp sọ. Nó là trung tâm của tâm linh, giác ngộ, nghị lực và năng lượng. Nó cho phép dòng chảy bên trong của trí tuệ, và mang lại món quà của ý thức vũ trụ.

When the crown chakra is blocked or out of balance, there may be a constant sense of frustration, no spark of joy, and destructive feelings. Illnesses may include migraine headaches and depression; as well as, energetic disorders; brain tumors; amnesia; and sensitivity to light, sound and other environmental factors.

Khi luân xa vương miện bị tắc nghẽn hoặc mất cân bằng, có thể bạn đang có cảm giác thất vọng liên tục, không có niềm vui và cảm giác bị hủy hoại. Những căn bệnh liên quan có thể bao gồm đau nửa đầu và trầm cảm, rối loạn năng lượng; u não; chứng hay quên; và nhạy cảm với ánh sáng, âm thanh và các yếu tố môi trường khác.

***
Sách Soul Speak – Tiếng nói linh hồn 
Tác giả: Julia Cannon
Người dịch: Young Nguyễn, Phan Thuý, Lily Garden 

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here