TIẾNG NÓI LINH HỒN – Chương 14 Hệ thần kinh

0
212

 

Brain: Não

Spinal: Cord Tủy sống

Nerves: Dây thần kinh

The nervous system is an organ system containing a network of specialized cells called neurons that coordinate the actions of an animal and transmit signals between different parts of its body. The nervous system is comprised of the brain, spinal cord and nerves. It actually contains more intricate parts such as neurons, but for these examples, it is only necessary to understand the overall performance of the system and its major parts.
Hệ thần kinh là một hệ cơ quan chứa một mạng lưới các tế bào chuyên biệt được gọi là tế bào thần kinh, điều phối các hành động của động vật và truyền tín hiệu giữa các bộ phận khác nhau của cơ thể. Hệ thần kinh bao gồm não, tủy sống và các dây thần kinh. Thật sự thì nó chứa nhiều phần phức tạp hơn ví dụ như các tế bào thần kinh.., nhưng đối với những ví dụ này, chỉ cần hiểu nhiệm vụ tổng thể của hệ thống và các bộ phận chính của nó.
Brain:
The human brain is the center of the human nervous system. The brain monitors and regulates the body’s actions and reactions. It continuously receives sensory information, and rapidly analyzes this data and then responds accordingly by controlling bodily actions and functions.
Não:
Bộ não con người là trung tâm của hệ thần kinh. Bộ não theo dõi và điều chỉnh các hành động và phản ứng của cơ thể. Nó liên tục nhận thông tin của các giác quan, và nhanh chóng phân tích dữ liệu này và sau đó phản hồi tương ứng bằng cách kiểm soát các hành động và chức năng của cơ thể.
It took me quite a while to understand what issues in the brain might mean. Dolores had not really encountered anyone with this type of issue so far, but I knew this part of the body had to be addressed. Many people have things that happen in the brain – tumors, aneurisms (bleeds), blood clots to name a few. It came to me yesterday as I was doing a meditation visualizing a column of bright white light coming down through my crown chakra and into my body. When the light came to my third eye chakra, it occurred to me that issues with this part of the body have to do with this chakra. This chakra has to do with your intuition and the development of your higher psychic abilities. We would need to look specifically at what the ailment is to determine the message. Blood clots would represent a “blockage” within the system and not allowing the flow. An aneurism or bleed within the brain causes great pressure. Could the message be great pressure around the development of these abilities or feeling a loss of control? Cancerous tumors represent suppressed anger, so a tumor in this area might mean there is a great deal of anger around the issue of the intuition. That doesn’t really make sense to me as I write this, but that is what is coming through right now. Maybe there is a resentment of others and their abilities or with the self in not developing or not listening, etc.
Tôi đã mất khá nhiều thời gian để tìm hiểu những vấn đề trong não có thể có ý nghĩa gì. Cho đến nay, Dolores chưa thực sự gặp bất kỳ người nào với loại vấn đề này, nhưng tôi biết bộ phận này của cơ thể phải được giải quyết. Nhiều người có những vấn đề xảy ra trong não – khối u, chứng phình động mạch (chảy máu), cục máu đông. Nó đến với tôi ngày hôm qua khi tôi đang thiền định với hình dáng là một cột ánh sáng trắng sáng chiếu xuống luân xa vương miện và vào cơ thể tôi. Khi ánh sáng chiếu đến luân xa Con mắt thứ ba của tôi, tôi chợt nhận ra rằng các vấn đề với phần này của cơ thể có liên quan đến luân xa này. Luân xa này có liên quan đến trực giác của bạn và sự phát triển khả năng tâm linh của bạn. Chúng tôi sẽ cần phải xem xét cụ thể vấn đề là gì để xác định thông điệp. Các cục máu đông sẽ đại diện cho sự “tắc nghẽn” trong hệ thống và không cho phép dòng chảy được xuyên suốt. Chứng phình động mạch hoặc chảy máu trong não gây ra áp lực lớn. Có thể thông điệp được đưa ra là có áp lực lớn xung quanh sự phát triển của những khả năng hoặc cảm thấy mất kiểm soát? Các khối u đại diện cho sự tức giận bị kìm nén, vì vậy một khối u trong khu vực này có thể cho thấy rất nhiều sự tức giận xung quanh vấn đề về trực giác. Điều đó không thực sự có ý nghĩa đối với tôi khi viết điều này, nhưng đó là những gì đang xảy ra ngay bây giờ. Có thể có sự oán giận người khác và khả năng của họ hoặc với bản thân họ khi không phát triển hoặc không lắng nghe, v.v.
The brain is the seat of the “third eye” chakra, which houses the pineal gland. This area is the doorway (or gateway) to higher dimensional understanding or psychic abilities. I decided to do some research on the pineal gland since I have a very limited understanding of this. The basic “physical” information I found is that it is a gland about the size of a pea in the center of the brain and produces melatonin, a hormone that affects the modulation of wake/sleep patterns and seasonal functions. I found a very interesting article by Gary Vey on a website named viewzone.com. Here is a brief excerpt explaining why it has its reputation:
Bộ não là trụ sở của luân xa “con mắt thứ ba”, nơi chứa tuyến tùng. Khu vực này là cánh cửa (hoặc cửa ngõ) dẫn đến khả năng hiểu biết về siêu thức hoặc khả năng tâm linh. Tôi quyết định thực hiện một số nghiên cứu về tuyến tùng vì tôi có hiểu biết rất hạn chế về điều này. Thông tin “vật lý” cơ bản mà tôi tìm thấy là nó là một tuyến có kích thước bằng hạt đậu ở trung tâm não và sản xuất melatonin, một loại hormone ảnh hưởng đến việc điều chỉnh giấc ngủ và các chức năng sinh học. Tôi tìm thấy một bài báo rất thú vị của Gary Vey trên một trang web tên là viewzone.com. Đây là một đoạn trích ngắn giải thích tại sao nó có uy tín:
Although commonly attributed to Descartes, the idea that the pineal gland was the interfacing organ where the spirit of man gained access and animated the human body was the idea of a Greek physician named Herophilus. Three hundred years before Christ, Herophilus [ right ] was dissecting corpses and documenting what he observed. His specialties were the reproductive system and the brain.
Mặc dù thường được gán cho Descartes, nhưng ý tưởng cho rằng tuyến tùng là cơ quan giao thoa nơi linh hồn tiếp cận và giao tiếp với cơ thể con người là ý tưởng của một bác sĩ Hy Lạp tên là Herophilus. Ba trăm năm trước Công nguyên, Herophilus [bên phải] đang mổ xẻ xác chết và ghi lại những gì ông quan sát được. Chuyên môn của ông là hệ sinh sản và não bộ.

Prior to Herophilus, people believed the “executive office” of human consciousness was the heart. Egyptian mummies had their hearts carefully embalmed and preserved while their brains were removed through their nasal passages and unceremoniously discarded. But Herophilus knew that the brain was the controlling center and he went on to discriminate between the various parts of the brain and assess the different behaviors associated with them
Trước Herophilus, người ta tin rằng “văn phòng điều hành” của ý thức con người là trái tim. Các xác ướp Ai Cập có trái tim được ướp và bảo quản cẩn thận trong khi não bị loại bỏ qua đường mũi một cách ngẫu nhiên. Nhưng Herophilus biết rằng não là trung tâm điều khiển và ông ấy tiếp tục phân biệt giữa các phần khác nhau của não và đánh giá các hành vi khác nhau liên quan đến chúng.
Herophilus noticed that the small pineal structure was singular, unlike other brain features that are mirrored in the left and right hemispheres. It is the first gland to be formed in the foetus and is distinguishable at 3 weeks. It is also highly nourished. The pineal gland has been supplied with the best blood, oxygen and nutrient mix available in the human anatomy, second only to that of our kidneys (whose function is to filter the blood of impurities). Because of this unique and special anatomical configuration, Herophilus rightly concluded it had a major role in consciousness and was the gateway to our real self.
Herophilus nhận thấy rằng cấu trúc quả tùng nhỏ là hiếm có, không giống như các thành phần não khác được phản chiếu ở hai bán cầu trái và phải. Đây là tuyến đầu tiên được hình thành ở thai nhi và có thể phân biệt được ở tuần thứ 3. Nó cũng được nuôi dưỡng tốt. Tuyến tùng đã được cung cấp hỗn hợp máu, oxy và chất dinh dưỡng tốt nhất có sẵn trong cơ thể người, chỉ đứng sau thận (có chức năng lọc máu và tạp chất). Do cấu hình giải phẫu độc đáo và đặc biệt này, Herophilus đã có kết luận đúng rằng nó có vai trò chính trong ý thức và là cửa ngõ dẫn đến con người thực sự của chúng ta
Sau cùng trong bài viết này có đoạn.
By 1958, Aaron Lerner discovered melatonin, a vital molecule produced in the pineal gland from another common neurotransmitter, serotonin. He also validated the fact that the production of melatonin varied, stopping during the daylight and ramping up shortly after darkness. Melatonin, it was learned, was responsible for making us relaxed and putting us to sleep.
Đến năm 1958, Aaron Lerner phát hiện ra melatonin, một phân tử quan trọng được sản xuất trong tuyến tùng từ một chất dẫn truyền thần kinh phổ biến khác, serotonin. Ông cũng xác nhận thực tế rằng việc sản xuất melatonin thay đổi, dừng lại vào ban ngày và tăng lên ngay sau khi trời tối. Melatonin, nó đã được học hỏi, chịu trách nhiệm làm cho chúng ta thư giãn và đưa chúng ta vào giấc ngủ.
For a while it was not known how this small gland, buried deep in the middle of the human brain, could sense light or darkness. But it was later discovered that there was a link to the pineal gland from the retinas which, oddly enough, also contained melatonin. In no time the pineal gland was being called “the third eye” and, because of its location at one of the seven chakras, it was reputed to be the center of spiritual and psychic energy.
Trong một thời gian, người ta không biết làm thế nào mà tuyến nhỏ nằm sâu trong não người này có thể cảm nhận được ánh sáng hay bóng tối. Nhưng sau đó người ta phát hiện ra rằng có một liên kết với tuyến tùng từ võng mạc, điều kỳ lạ là nó cũng chứa melatonin. Trong thời gian ngắn tuyến tùng được gọi là “con mắt thứ ba” và vì vị trí của nó tại một trong bảy luân xa, nó được coi là trung tâm của tâm linh và năng lượng tâm linh.
In another article it is stated that an awakened pineal gland brings the ability to consciously astral travel, explore other dimensions, foresee the future and receive communications from loving dimensional beings. … Thus it would appear human beings were intended to be visionary beings and be able to tap into the information in other dimensions. This dimensional perception transcends the ego and rapidly heals our sufferings, conflicts and thus karmas.
Trong một bài báo khác, người ta nói rằng một khi tuyến tùng được đánh thức sẽ mang lại khả năng du hành vũ trụ một cách có ý thức, khám phá các chiều không gian khác, thấy trước tương lai và nhận thông tin liên lạc từ các sinh vật đáng yêu từ những chiều không gian khác.… Vì vậy, có vẻ như con người được dự kiến là những người có tầm nhìn xa và có thể khai thác thông tin ở các chiều không gian khác. Nhận thức chiều này vượt qua bản ngã và nhanh chóng chữa lành những đau khổ, xung đột và do đó, đây là nghiệp quả của chúng ta.
Spinal Cord:
The spinal cord is the main pathway for information connecting the brain and peripheral nervous system. This is the message relay system. All messages being sent back and forth from the brain to the body must use this communication system. Doesn’t it make sense that anything malfunctioning in this section would have to do with communication and how you send and receive your messages? I just received that this has to do with how you send and receive messages to yourself. So you can determine the degree the messages are thwarted by what is happening in the spinal cord and nerves. A complete sever might indicate a complete disconnect with yourself as you deliver the messages. The messages are either not received at all or they are received in a very distorted fashion.
Tủy sống:
Tủy sống là đường dẫn thông tin chính kết nối não và hệ thần kinh ngoại vi. Đây là hệ thống chuyển tiếp thông điệp. Tất cả các thông điệp được gửi qua lại từ não đến cơ thể đều phải sử dụng hệ thống liên lạc này. Có phải bất kỳ vấn đề gì liên quan phần này sẽ liên quan đến khả năng giao tiếp hoặc cách bạn gửi và nhận thông điệp của mình không? Tôi chỉ nhận được thông tin rằng điều này liên quan đến cách bạn gửi và nhận thông điệp cho chính mình. Vì vậy, bạn có thể xác định được mức độ bị cản trở của các thông điệp bởi những gì đang xảy ra trong tủy sống và dây thần kinh của bạn. Một hệ thống hoàn chỉnh có thể chỉ ra sự ngắt kết nối hoàn toàn với chính bạn khi bạn gửi thông điệp. Các thông điệp hoặc hoàn toàn không nhận được hoặc chúng bị bóp méo khi nhận.
Nerves:
A peripheral nerve, or simply nerve, is an enclosed, cable-like bundle of peripheral axons (the long, slender projections of neurons). A nerve provides a common pathway for the electrochemical nerve impulses that are transmitted along each of the axons.

The nerves and spinal cord are a giant messaging system as they transmit messages to and from the brain and the body.
Dây thần kinh:
Dây thần kinh ngoại vi, hay đơn giản là dây thần kinh, là một bó sợi trục ngoại vi được bao bọc, giống như sợi cáp (hình chiếu dài và mảnh của tế bào thần kinh). Mỗi dây thần kinh cung cấp một con đường chung cho các xung thần kinh điện hóa được truyền dọc theo mỗi sợi trục.
Các dây thần kinh và tủy sống là một hệ thống tin nhắn khổng lồ khi chúng truyền các thông điệp đến và đi từ não và cơ thể.
Diseases of the nerves many times have to do with too much energy coming into the body. In regular (“normal”) circumstances, the energy comes into your crown chakra in the shape of a funnel. When I have looked energetically at someone who has a nervous system disorder, I have seen the energy coming in like a column that completely surrounds the person. The first time I saw this, I felt an overload of energy. I received intuitively that the person said when coming into this life, “Bring it on!” Many of us overestimate the ability of the human body to carry the energy. When we are on the other side and when we are our true selves, we are pure energy. We come into these human bodies to hold and carry energy to help others. We have high ambitions of what we wish to accomplish while here and ask for more than we can handle. Since there is the law of non-interference, nothing can be done to us or for us by our guides or higher self unless and until we ask. The result is more energy than the body can handle at this time and we have short circuits and “overloads” of the system. Situations in which these types of things were happening were diagnosed as epilepsy and Alzheimer’s.
Các bệnh về dây thần kinh nhiều khi liên quan đến việc nạp quá nhiều năng lượng vào cơ thể. Trong các trường hợp thông thường (“bình thường”), năng lượng đi vào luân xa vương miện của bạn dưới hình dạng một cái phễu. Khi chăm chú nhìn vào một người bị rối loạn hệ thần kinh, tôi đã thấy năng lượng đến với hình dạng một cái cột bao quanh hoàn toàn người đó. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy điều này, tôi cảm thấy đây là sự quá tải về năng lượng. Tôi nhận ra bằng trực giác rằng người đó đã nói khi bước vào cuộc sống này, “Hãy mang nó theo!” Nhiều người trong chúng ta đánh giá quá cao khả năng mang năng lượng của cơ thể. Khi chúng ta ở chiều không gian khác và khi chúng ta là chính mình, chúng ta là năng lượng thuần túy. Chúng ta đi vào những cơ thể này, nắm giữ và mang theo năng lượng để giúp đỡ người khác. Chúng ta có khát vọng cao về những gì muốn đạt được khi ở đây và yêu cầu nhiều hơn những gì chúng ta có thể xử lý. Vì có nguyên tắc không can thiệp, nên siêu thức hoặc những hướng dẫn không thể can thiệp tới cuộc sống hiện tại của chúng ta trừ khi/cho đến khi chúng ta yêu cầu. Kết quả là có nhiều năng lượng hơn khả năng xử lý của cơ thể khiến chúng ta bị “đoản mạch” và “quá tải” hệ thống. Tình huống với những vấn đề này đang diễn ra được chẩn đoán là bệnh động kinh và bệnh Alzheimer.
Another cause we have found for malfunctions with the nerves is that the person was holding on to so much anger that it was “eating him up.” He had paralyzing symptoms. His body was not “receiving” the messages. Again, as in the previous paragraph, there is a “short circuit” of sorts on the message relay system. I found it very interesting that every attempt we made to send this person his recording of the session failed and we finally had to hand deliver it to him. Again – the messages were not being received. A very similar thing would be happening in what is diagnosed as Multiple Sclerosis and Muscular Dystrophy. The messages are not being received.
Chúng tôi phát hiện ra một nguyên nhân khác khiến các dây thần kinh gặp sự cố là người đó đã kìm nén quá nhiều tức giận đến mức bị “ám ảnh”. Anh ta có triệu chứng tê liệt. Cơ thể của anh ấy không “nhận” được những thông điệp. Một lần nữa, như ở đoạn trên, có một loại “đoản mạch” trên hệ thống truyền tải thông điệp. Tôi thấy rất thú vị khi mọi nỗ lực mà chúng tôi thực hiện để gửi bản ghi âm phiên thôi miên cho anh ta đều thất bại và cuối cùng chúng tôi phải giao nó tận tay cho anh ấy. Một lần nữa – các thông điệp không được nhận. Một điều tương tự cũng sẽ xảy ra đối với các bệnh được chẩn đoán là Đa xơ cứng và Loạn dưỡng cơ. Họ không nhận được những thông điệp.
Head:
Headaches (severe – migraine) – Most often headaches are the residue from the way you died in another life. Some type of blow to the head. Look at when the headaches started and what was going on at the time. There might be some kind of connection to a similar time period or situation in another life. Headaches can also be pressure or stress from situations in this life.
Đầu:
Đau đầu (nghiêm trọng – chứng đau nửa đầu) – Thông thường, những cơn đau đầu là nguyên nhân từ cách bạn chết trong một cuộc sống khác. Một số kiểu đánh vào đầu. Để ý vào thời điểm bắt đầu của cơn đau và điều gì đang xảy ra vào thời điểm đó. Có thể có một số loại kết nối với một khoảng thời gian hoặc tình huống tương tự xảy ra trong cuộc sống khác. Đau đầu cũng có thể là những áp lực hoặc căng thẳng phải chịu đựng từ các tình huống trong cuộc sống này.
Dementia (extreme) (Alzheimer’s) – the gradual leaving of the body’s energy. The person is wanting to leave, but is doing it gradually to help loved ones adjust to the eventual death.

There are some situations that have been diagnosed as Alzheimer’s, but actually were just an overload of incoming energy. When instructions were given to turn the energy down, the symptoms were relieved and the body systems returned to normal within a six-month period. This request is done on an etheric level and can be accomplished by visualizing a dial being turned down. Sometimes you can “tap into” the other person’s energy and sense what the energy is doing. Then you are able to feel the energy being lessened as the dial is being turned.
Sa sút trí tuệ (Alzheimer) – sự mất dần năng lượng của cơ thể. Người đó đang muốn ra đi, nhưng đang làm điều đó một cách chậm rãi để giúp những người thân thích nghi với cái chết sau cùng.
Có một số tình huống được chẩn đoán là bệnh Alzheimer, nhưng thực chất chỉ là tình trạng quá tải khi năng lượng truyền vào cơ thể. Khi được hướng dẫn để giảm bớt năng lượng, các triệu chứng thuyên giảm và các hệ cơ quan trở lại bình thường trong vòng sáu tháng. Yêu cầu này được thực hiện ở cấp độ etheric và có thể được thực hiện bằng cách hình dung một mặt số đang quay xuống. Đôi khi bạn có thể “khai thác” năng lượng của người khác và cảm nhận được năng lượng đang hoạt động. Sau đó, bạn có thể cảm thấy năng lượng được giảm bớt khi mặt số đang được quay.
Brain tumor – deep seated anger at oneself. Angry thoughts. Resentment or anger with one’s own growth or the supposed lack of psychic abilities. Dolores is wanting me to say you are not being allowed to develop your abilities, but I have an issue with that word “allowed.” You may have people or situations in your life that make it difficult for you to do things, but I feel the act of allowing comes from yourself. You may feel you are not being allowed to do something, but in the world of spiritual and psychic development, how can someone keep you from doing things since this is very personal and from a place that is not physical? I can see that in some countries and cultures, there might be severe ramifications for doing such things and those can be mitigating circumstances, but for the most part, we are allowed to do our “work” in private and can keep it to ourselves if needed.
Khối u não – sự tức giận sâu sắc với bản thân. Những suy nghĩ khó chịu. Phẫn nộ hoặc tức giận với sự trưởng thành của chính một người hoặc được cho là thiếu khả năng tâm linh. Dolores muốn tôi nói rằng các bạn không được phép phát triển khả năng của mình, nhưng tôi có thắc mắc với từ “được phép”. Có thể có những người hoặc tình huống trong cuộc sống khiến bạn gặp khó khăn khi làm mọi việc, nhưng tôi cảm thấy hành động “cho phép” đến từ chính bạn. Bạn có thể cảm thấy mình không được phép làm điều gì đó, nhưng trong thế giới của tâm linh và sự phát triển tâm linh, làm sao ai đó có thể ngăn bạn làm những việc này vì đây là vấn đề cá nhân và nó không đến từ một địa điểm cụ thể? Tôi có thể thấy ở một số quốc gia và nền văn hóa, có thể có những hậu quả nghiêm trọng khi làm những việc như vậy và đó cũng có thể là những yếu tố giảm nhẹ, nhưng phần lớn, chúng ta được phép làm “việc” của mình một cách riêng tư và có thể giữ bí mật nếu cần thiết.
Nervous Disorders (stress, worry) – These specific disorders arise from the fear of the unknown. You feel that you must know the outcome of all events. Worry represents the lack of faith or trust in someone or something – most likely in yourself. Because it is difficult for you to allow circumstances to unfold in their own fashion along their own design, an overload of stimuli is put on the mind and body trying to anticipate or control the outcome.

The SC stated that stress can do horrible things to the body and it is really a way for the body to tell you to listen. When you listen, it gives you all of the information you need.

Depression – You are trying to withdraw or escape.
Bipolar Disorder – This is a more extreme form of depression, so this is a greater withdrawal or escape.
Rối loạn thần kinh (căng thẳng, lo lắng) – Những rối loạn cụ thể này phát sinh từ nỗi sợ hãi không rõ ràng. Bạn cảm thấy rằng bạn phải biết kết quả của mọi biến cố. Lo lắng thể hiện sự thiếu niềm tin hoặc tin tưởng vào ai đó hoặc điều gì đó – rất có thể là ở chính bạn. Bởi vì bạn khó có thể cho phép tình huống diễn ra theo cách riêng hoặc với dự định của riêng chúng, nên sẽ có quá nhiều kích thích tác động lên hệ thần kinh khi tâm trí và cơ thể đang cố gắng dự đoán kết quả hoặc kiểm soát chúng.
Siêu thức nói rằng căng thẳng có thể gây ra những vấn đề khủng khiếp đối với cơ thể và đó thực sự là một cách để cơ thể nói với bạn rằng hãy lắng nghe. Khi bạn lắng nghe, nó cung cấp cho bạn tất cả thông tin bạn cần.
Trầm cảm – Bạn đang cố gắng rút lui hoặc thoát khỏi một ai hoặc vấn đề nào đó.
Rối loạn lưỡng cực – Đây là một dạng trầm cảm nặng nề hơn, vì vậy đây là một sự cố gắng hết sức để rút lui hoặc thoát khỏi vấn đề/người nào đó.
***
Sách Soul Speak – Tiếng nói linh hồn 
Tác giả: Julia Cannon
Người dịch: Young Nguyễn, Phan Thuý, Lily Garden 

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here