TIẾNG NÓI LINH HỒN – Chương 12 Hệ bạch huyết

0
140

 The Lymphatic System

The lymphatic system is a part of the circulatory system, comprising a network of conduits called lymphatic vessels that carry a clear fluid called lymph towards the heart. After the circulatory system has processed and filtered all of the blood during a day there is roughly 3 liters of fluid that does not get reabsorbed directly back into the system. The lymphatic system is then used to get this excess fluid back into the blood. The fluid is transported through lymph vessels to lymph nodes before emptying ultimately into the right or left subclavian vein, where it mixes back with blood.

Hệ bạch huyết

Hệ bạch huyết là một phần của hệ tuần hoàn, bao gồm một mạng lưới các ống dẫn được gọi là mạch bạch huyết mang chất lỏng trong suốt gọi là bạch huyết về tim. Trong một ngày, sau khi hệ tuần hoàn xử lý và lọc tất cả máu trong cơ thể thì có khoảng 3 lít chất lỏng không được tái hấp thu trực tiếp trở lại hệ thống. Sau đó hệ bạch huyết được sử dụng để đưa chất lỏng dư thừa này trở lại máu. Chất lỏng được vận chuyển qua các mạch bạch huyết đến các hạch bạch huyết trước khi đổ hết vào tĩnh mạch dưới đòn trái hoặc phải, nơi nó hòa trộn lại với máu.

Lymphatic organs play an important part in the immune system, having a considerable overlap with the lymphoid system. Lymph nodes are found all through the body, and act as filters or traps for foreign particles. They are important in the proper functioning of the immune system. They are packed tightly with the white blood cells.

Các cơ quan bạch huyết đóng góp một phần quan trọng trong hệ miễn dịch, có sự liên kết đáng kể với hệ thống bạch huyết. Các hạch bạch huyết được tìm thấy khắp cơ thể và hoạt động như một bộ lọc hoặc là một cái bẫy cho các phần tử lạ. Chúng rất quan trọng trong đối với hoạt động bình thường của hệ miễn dịch. Chúng được liên kết chặt chẽ với các tế bào bạch cầu.

The lymphatic system is a major transportation device designed to keep the cells in a healthy and balanced environment by moving excess fluid back into the blood so it can be circulated to where it is needed and by moving any bacteria to the lymph nodes where they are then destroyed. When this system is “off,” you will have swelling of the extremities (especially the feet and legs) since the excess fluid is not being moved back to the blood. Since the lymphatic system is part of the circulatory system, the message will be very similar as to what is found with that system. The blood and circulatory system indicate the flow of life and moving in your desired direction. The backup of fluid in this system can indicate stagnation in movement or “sluggish” movement in the desired direction. There is either a blockage or a resistance to the flow or movement you had planned in this life. You are “off” track or “stuck.” There is a lack of commitment to the direction or flow and so it feels like a resistance. If you stop altogether, you will most likely develop aches and pains of these areas.

Hệ bạch huyết là một thiết bị vận chuyển chính được thiết kế để giữ cho các tế bào trong một môi trường cân bằng và khỏe mạnh bằng cách di chuyển chất lỏng dư thừa trở lại máu để nó có thể được lưu thông đến nơi cần thiết và di chuyển vi khuẩn đến các hạch bạch huyết nơi mà chúng sẽ bị tiêu diệt. Khi hệ thống này “tắt”, bạn sẽ bị sưng các chi (đặc biệt là bàn chân và cẳng chân) vì chất lỏng dư thừa không được chuyển trở lại máu. Vì hệ bạch huyết là một phần của hệ tuần hoàn, thông điệp đưa ra sẽ rất giống với những gì được tìm thấy với hệ tuần hoàn. Hệ tuần hoàn và máu chỉ ra dòng chảy của sự sống và di chuyển theo hướng mong muốn của bạn. Sự ứ đọng chất lỏng trong hệ thống này có thể chỉ ra sự đình trệ trong chuyển động hoặc chuyển động “chậm chạp” theo hướng mong muốn. Hoặc có một sự tắc nghẽn, cản trở dòng chảy hay chuyển động mà bạn đã lên kế hoạch trong cuộc sống này. Bạn đang “đi chệch hướng” hoặc “mắc kẹt”. Thiếu sự bảo đảm đi đúng hướng hoặc dòng chảy, khiến nó giống như một lực cản. Nếu bạn hoàn toàn dừng lại, rất có thể bạn sẽ bị đau nhức ở những vùng này.

The purpose of the lymph nodes is to destroy bacteria that are brought to them via this system. Problems here would be similar to problems in the immune system. You are feeling powerless about something or in some area of your life. You have given your power away and are feeling vulnerable and under attack (like a victim). If these nodes are having problems, you need to look at their location for the specific message.

Mục đích của các hạch bạch huyết là tiêu diệt vi khuẩn được đưa đến cho chúng thông qua hệ thống này. Các vấn đề ở đây sẽ tương tự như các vấn đề trong hệ miễn dịch. Bạn đang cảm thấy bất lực về điều gì đó hoặc trong lĩnh vực nào đó của cuộc sống. Bạn đã tước đi sức mạnh của mình và cảm thấy dễ bị tổn thương và bị tấn công (như một nạn nhân). Nếu các hạch bạch huyết này đang gặp sự cố, bạn cần xem vị trí của chúng để biết thông điệp cụ thể.

The legs indicate movement in your direction in life. The arms indicate what or how you embrace things or even how you embrace your life. The throat indicates not speaking out or not speaking your truth – there is something you need to say that you are not saying. The stomach/abdominal region indicates holding issues in “the gut” and not passing them on or processing them.

Đôi chân chỉ ra sự chuyển động theo hướng của bạn trong cuộc sống. Cánh tay cho biết điều gì hoặc cách bạn ôm mọi thứ hoặc thậm chí cách bạn nắm lấy cuộc sống của mình. Cổ họng cho biết bạn không nói ra hoặc không nói ra sự thật – không nói ra những điều cần nói. Dạ dày/vùng bụng cho biết các vấn đề còn giữ trong lòng mà không nói ra hoặc giải quyết chúng.

***
Sách Soul Speak – Tiếng nói linh hồn 
Tác giả: Julia Cannon
Người dịch: Young Nguyễn, Phan Thuý, Lily Garden 

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here