SỰ HIỂN LỘ CỦA THÁNH ĐOÀN – MỤC LỤC

0
101

SỰ HIỂN LỘ CỦA

THÁNH ĐOÀN

(THE EXTERNALISATION OF THE HIERARCHY)

ALICE A. BAILEY

2008

ĐẠI THỈNH NGUYỆN

(THE GREAT INVOCATIONS)

Khấn xin Quang Minh Lực đem giác ngộ cho muôn người. Khấn xin Tinh Quân Hòa Bình trải rộng khắp muôn phương. Mong cho thiện nhân nơi nơi đáp ứng bằng tinh thần hợp tác. Mong cho chủ âm của mọi người nay là thứ dung.

Mong cho quyền năng đi kèm nỗ lực của Đấng Cao Thâm. Mong cho như nguyện, giúp chúng con hoàn tất vai trò thế nhân.    

1935

  *** 

Khấn xin Tinh Quân Giải Thoát giáng trần.

Mong đến cứu độ cho vô vàn con dân.

Khấn xin Đấng Kỵ Mã Chốn Cao Thâm giáng thế,

Đến cõi này để hộ độ thế nhân,

Hỡi Đấng Đại Hùng, xin hãy giáng lâm.

Mong sao hồn nhân thế tỉnh thức trước Diệu Quang. Mong sao thế gian có được chủ tâm kết đoàn.

Khấn xin thiên lệnh Đấng Chí Tôn được ban xuống: Đã đến lúc kết thúc ưu phiền cho thế nhân !

Hỡi Đấng Đại Hùng, xin hãy giáng lâm.

Giờ phụng sự với Diệu Lực Cứu Độ nay đã đến,

Hỡi Đấng Đại Hùng, xin cho Diệu Lực lan toả khắp nhân gian. Xin cho Linh Quang, Bác Ái, Diệu Lực,Tử Vong

Hoàn thành viên mãn mục tiêu của Đấng Tái Lâm.

 

Thiên Ý cứu độ ở nơi này,

Tình Thương phụng sự tràn đầy nơi kia.

Tích cực trợ giúp kẻ nào, 

Tri ra Chân Lý ẩn tàng nơi đây,

Hỡi Đấng Đại Hùng xin hãy hiện ra,

Mong sao Ngài phối hợp cả ba,

Tạo dựng bức tường che chở bao la 

Tà luật giờ đây đến ngày kết thúc.

                                        1940

 *** 

Từ điểm Linh Quang trong Thiên Trí.

Cầu xin Linh Quang tràn ngập trí người.

Cầu xin Linh Quang giáng xuống dương trần

Từ điểm Bác Ái trong Thiên Tâm,

Mong cho Bác Ái tràn ngập tâm người.

Mong sao Đấng Christ trở lại trần gian.

Từ trung tâm mà Thiên Ý được thấu triệt.

Xin Thiên Ý dắt dẫn tiểu chí con người,

Thiên Ý mà Chân Sư biết rõ và phụng hành.

Từ trung tâm mà chúng ta gọi là con người.

Mong Thiên Cơ Bác Ái và Linh Quang khởi động.

Và mong Thiên Cơ phong toả hết tà môn.

Cầu xin Linh Quang, Bác Ái và Quyền Năng phục hồi Thiên Cơ  tại cõi trần. 

1945

“Bài Khấn Nguyện trên không thuộc về bất cứ người hoặc  phe nhóm nào, mà thuộc về toàn thể nhân loại. Vẻ đẹp và sức  mạnh của khấn nguyện này nằm trong tính chất đơn giản của  nó, trong đó có diễn đạt một vài chân lý chính yếu mà tất cả mọi người đều chấp nhận được một cách bình thường và một  cách tự nhiên – đó là chân lý về sự hiện hữu từ đầu của một  Đấng Thông Tuệ (Intelligence) mà chúng ta gán cho một  danh xưng mơ hồ là Thượng Đế (God); đó là chân lý cho rằng  đằng sau mọi vẻ bên ngoài, có một sức mạnh kích hoạt của  vũ trụ là Tình Thương; một chân lý nữa cho rằng có một  Đấng đã đến với thế gian, mà người theo Thiên Chúa Giáo  gọi là Đấng Christ, Ngài đã thể hiện Tình Thương đó sao cho  chúng ta đều có thể hiểu được; một chân lý nữa cho rằng cả  Tình Thương lẫn Sự Thông Tuệ đều là kết quả của điều được  gọi là Thiên Ý (Will of God); và sau cùng một chân lý tự hiển  nhiên cho rằng Thiên Cơ (Divine Plan) có thể được thể hiện  chỉ qua chính nhân loại mà thôi”.

Alice A. Bailey

Trích từ một phát biểu của Chân Sư ở Tây Tạng

Khi nói rằng tôi là một đệ tử Tây Tạng ở một trình độ  nào đó, thì điều này chỉ nói với bạn có một ít, vì tất cả đều là  đệ tử, từ người tìm đạo khiêm tốn nhất trở lên và vượt hơn  chính Đức Christ nữa. Như bao nhiêu người khác, tôi sống  trong một xác phàm, ở trên biên giới Tây Tạng (Tibet) và đôi  khi (theo quan điểm trần tục) điều hành một nhóm lớn các  Lạt Ma Tây Tạng khi ít bận rộn với các nhiệm vụ khác của tôi.  Chính điều này gây ra lời đồn đãi rằng tôi là một tu viện  trưởng (Abbot) của Lạt Ma Viện (Lamasery) đặc biệt này.  Những ai cộng tác với tôi trong công việc của Thánh Đoàn (và mọi đệ tử chân chính đều cộng tác trong công việc này)  còn biết tôi dưới một danh xưng và chức vụ khác nữa. A.A.B.  biết rõ tôi là ai và nhận ra tôi theo hai danh xưng của tôi.

Tôi là một huynh hữu của các bạn, là người đã đi hơi xa  trên Thánh Đạo hơn là đạo sinh bậc trung, và do đó, gánh vác  các trách nhiệm lớn lao hơn. Tôi là người đã đấu tranh và lèo  lái con đường của mình vào phạm vi ánh sáng có hiệu quả  hơn là người tìm đạo (là người sẽ đọc được đoạn văn này) và  do đó, tôi phải hành động với tư cách người truyền đạt ánh  sáng, dù với giá nào. Tôi không phải là người cao tuổi, theo  số tuổi được tính đến trong các huấn sư, tuy thế, tôi không  còn trẻ trung hoặc thiếu hiểu biết. Công việc của tôi là giảng  dạy và truyền bá kiến thức về Minh Triết Muôn Đời (Ageless  Wisdom) ở bất cứ nơi đâu tôi thấy có sự đáp ứng, tôi đã và  đang làm việc này từ nhiều năm qua. Khi có dịp, tôi cũng tìm  cách giúp Chân Sư M. và Chân Sư K.H., vì từ lâu tôi đã liên  kết với các Ngài và với công việc của các Ngài. Bằng tất cả các  điều trên, tôi đã nói với các bạn nhiều rồi; tuy nhiên đồng thời tôi lại không nói với bạn điều gì cả để đưa bạn đến chỗ  cống hiến cho tôi sự tuân hành mù quáng và sự tôn sùng  thiếu sáng suốt mà người tìm đạo đa cảm thường dâng lên  cho bậc Đạo Sư (Guru) và Đức Thầy là vị mà cho đến nay y  không thể tiếp xúc được. Y sẽ tạo được sự tiếp xúc mong ước  đó chỉ khi nào y đã biến đổi sự tôn sùng bằng tình cảm, thành  việc phụng sự vị tha cho nhân loại, – chớ không phải cho  Chân Sư.

Các sách do tôi viết, được đưa ra mà không đòi hỏi được  chấp nhận. Chúng có thể hoặc không thể đúng, xác thực hoặc  hữu ích. Chính bạn phải xác nhận chân lý của chúng bằng  việc thực hành đúng và bằng việc tập luyện trực giác. Cả tôi  lẫn A.A.B. đều không quan tâm đến việc xem chúng là các tác  phẩm được truyền linh hứng chút nào, hoặc không quan tâm  đến việc có người nói đến chúng (với sự nôn nóng) như là tác  phẩm của một trong các Chân Sư. Nếu các sách này đưa ra  chân lý theo đúng trình tự dựa vào những gì đã được đưa ra  dưới hình thức giáo lý cho thế gian; nếu chi tiết được đưa ra  có thể nâng cao đạo tâm và ý–chí–phụng–sự (will–to–serve)  từ cõi tình cảm đến cõi trí (cõi của Chân Sư), thì các sách này  đã đạt mục đích phụng sự của chúng rồi. Nếu giáo huấn  được truyền đạt có thể gợi được một đáp ứng nơi trí óc đã  giác ngộ của hành giả và mang lại một tia chớp cho trực giác  của y, thì bấy giớ hãy nên chấp nhận nó. Bằng không thì  đừng chấp nhận. Nếu các phát biểu này đáp ứng được với  chứng cớ rốt ráo, hoặc được cho là đúng theo sự trắc nghiệm  của Luật Tương Ứng, thì bấy giờ mới là tốt đẹp. Nhưng nếu  các điều này không được như thế, thì đạo sinh đừng nên  chấp nhận những gì đã được đưa ra.

 Tháng 8 – 1934

 

MỤC LỤC

Trang

 Anh ngữ Việt ngữ

Tiết Một …………………………………………………….1 …………………13

Các Nhận Xét Dẫn Nhập

Giai đoạn chuyển tiếp …………………………………….3 …………………13

 

Vấn đề cấp bách hiện nay ………………………………..20 ……………….38

 

Một cơ hội thử thách……………………………………….24 ……………….43

 

Nhóm Mầm Mống trong Kỷ Nguyên Mới ……….26 ……………….46

 

Công việc của các Nhóm Mầm Mống ……………….46 ……………….73

 

Nhiệm vụ trước mắt ………………………………………61 ……………….92 

Tiết Hai ………………………………………………………67 …………….100

Bức tranh chung của Thế Giới

Các nguyên nhân của nỗi khó khăn trên thế giới……………………………………………………69 …………….100

Cội nguồn ẩn tàng của xáo trộn bên ngoài ……….71 …………….103

Khuynh hướng tâm linh của Vận Mệnh Nhân Loại …………………………………….79 …………….115

Xung khắc giữa Các Mãnh Lực có nguồn gốc cổ xưa ………………………………………83 …………….119

Khủng hoảng trên thế giới ………………………………105 …………..149

Đại Khấn Nguyện. Đoạn Một ……………………….144 …………..203

Tiếng gọi đến một Hành Động Phụng Sự Hợp Nhất ………………………………………171 …………..240

Trật tự sắp đến của Thế Giới ………………………….174 …………..246

Khủng hoảng thế giới dưới cái nhìn của Thánh Đoàn ………………………………………….211 ………….298

Khủng hoảng thế giới ngày nay ………………………229 …………..323

Đại Khấn Nguyện. Đoạn Hai ……………………….252 …………..354

Tiết Ba ………………………………………………………..283 …………..398

Các Mãnh Lực Ẩn Sau Diễn Trình Tiến Hóa

Của Nhân Loại

Triết lý về các Đấng Hóa Thân ……………………….285 …………..398

Công cuộc Tái Cấu Trúc …………………………………313 …………..439

Các bước thực tiễn trong công cuộc Tái Cấu Trúc ………………………………………………..320 …………..449

Chuẩn bị cho Hoạt Động và Công Việc Tương Lai …………………………………….332 …………..466

Một quyết định quan trọng sắp tới ………………….337 …………..473

Cách duy nhất đưa đến chiến thắng ………………..338 …………..476

Ý nghĩa của Wesak …………………………………………347 …………..487

Nguyên nhân của Tai Họa trên Thế Giới ………….354 …………..498

Giao thời giữa Chiến Tranh và Hòa Bình …………364 …………..511

Biến Cố Tâm Linh sắp xảy ra …………………………387 …………..544

Một Thông Điệp đặc biệt về lễ Wesak ………………389

Tôn giáo Mới cho Thế Giới …………………………….402

Các Yếu Tố trong Tình Hình Thế Giới ……………423

Nhiệm vụ thi hành Ý Chí Hành Thiện ……………..431

Chu kỳ các Hội Nghị …………………………………….445

Một thông điệp Phương Đông ………………………..468

Đại Khấn Nguyện. Đoạn Ba ……………………..488

Việc Phóng Thích Năng Lượng Nguyên Tử ……..491

Tiết Bốn ……………………………………………………..501

Các Giai Đoạn Trong Sự Hiển Lộ Của Thánh Đoàn

Nền tảng nội tại của Tân Tôn Giáo Thế Gian ……502

Sự Hiển Lộ các Huyền Môn Viện ……………………519

Chuẩn bị của Thánh Đoàn vào lễ Wesak …………..541

Sự Tái Lâm của Đức Christ ……………………………591

Chuẩn bị cho sự Tái Lâm của Đức Christ………….612

Công việc trong các Thập Niên sắp đến ……………631

Các Huyền Môn Viện liên hệ lúc có sự Tái Lâm ……………………………………………………642

Tổ chức các Huyền Môn Viện thành Hình Thức trên cõi Trần ……………………………….652 

Các Hiệu Quả Của Sự Hiển Lộ ……………………….673

Việc hiệu chỉnh Huyền Viện cho hợp với Cách Sinh Hoạt bên ngoài ………………………….682

Mục lục ……………………………………………………….703

***

Tổng hợp sách trong Thư viện trái đất 

Facebook page

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here