SỰ HIỂN LỘ CỦA THÁNH ĐOÀN – Tiết Một: Các nhận xét dẫn nhập – Giai đoạn chuyển tiếp (Tiếp Theo)

0
92

 Tiết Một:

Các nhận xét dẫn nhập

Giai đoạn chuyển tiếp

CÔNG VIỆC CỦA CÁC NHÓM MẦM MỐNG

 Tháng 1 – 1938

Chúng ta đang nỗ lực để hiểu một cách thấu suốt hơn về  công việc của các nhóm giống trong kỷ nguyên mới, liên hệ  hỗ tương của các nhóm này và công việc của các nhóm đó đối  với việc “tạo dựng” (“set up”) kỷ nguyên mới, nếu tôi có thể dùng một thuật ngữ như thế. Chúng ta đã xem xét với một ít  thận trọng về ba nhóm chính. Chúng ta thấy rằng mỗi một  trong các nhóm đó đều có ba nhiệm vụ phải hoàn thành và  chúng ta đã thử phân tích sơ qua về các công việc đã được  sắp xếp của họ. Bấy giờ chúng ta có thể làm giống như vậy  với các nhóm còn lại, đặc biệt là với nhóm bốn và năm mà  công việc giáo dục và việc chính trị là mục đích của họ. Và  sau đó chúng ta sẽ chỉ nêu ra một cách vắn tắt mục đích có ba  phần được dự kiến của các nhóm sáu, bảy, tám và chín.  Chúng ta sẽ không mất thời gian để xem xét nhóm thứ mười,  sẽ được tạo thành bởi những người cốt cán trong các nhóm  kia, ngoài cách nói rằng khi hai mươi bảy thành viên của  nhóm (ba thành viên trong mỗi nhóm) được chọn và tiếp xúc  với nhau, sẽ đưa đến cho mọi nhóm việc thúc đẩy sự sống  của họ sao cho họ sẽ trở nên một tổ chức linh hoạt đầy nghị  lực.

Nhóm thứ tư đang có trước mắt một chương trình  nghiên cứu phong phú và lý thú nhất, và một mục tiêu rực  rỡ. Các giáo huấn của nhóm (Xem “Giáo Dục Trong Kỷ Nguyên  Mới”) có lẽ sẽ gợi ra sự đáp ứng đáng quan tâm của một  nhóm lớn các độc giả nhiều hơn là trường hợp trong các giáo  huấn của bất cứ nhóm nào khác, ngoại trừ giáo huấn của  nhóm sáu (mà chủ đề của nhóm này là tôn giáo trong kỷ  nguyên mới) và nhóm ba (Xem “Chữa trị theo Huyền Học”).

Tôi đưa các nhóm này ra theo thứ tự quan trọng của chúng.  Các nhóm này rõ ràng là được ưa chuộng hơn và đáp ứng với  nhu cầu chung nhiều hơn. Mối quan tâm mà việc giảng dạy  về giáo dục sẽ gợi ra do bởi sự kiện là ngày nay, nền giáo dục  đó được nhận biết một cách rộng rãi như là yếu tố rập khuôn  chủ yếu, bên cạnh sức ép và môi trường kinh tế, và có một sự  quan tâm rộng rãi trong việc giáo dục tăng tiến và trong các chuẩn mực mới vốn sẽ – và chắc chắn – sau rốt chi phối các  nhà giáo dục.

Có một sự xáo trộn rõ rệt trong quần chúng, và sự sống  của thể trí (hãy chú ý câu này) hiện giờ linh hoạt hơn và  mạnh mẽ hơn là từ trước đến giờ. Về việc này, có một lý do  huyền bí rất là lý thú.

Những ai trong các bạn đã từng nghiên cứu bộ sách  “Giáo Lý Bí Nhiệm” (“The Secret Doctrine”) sẽ nhớ rằng trong  thời kỳ quan trọng lúc mà người thú (animal–man) thực hiện  sự chuyển tiếp to tát vào gia đình nhân loại và nhân loại xuất  hiện, phát triển mầm mống của cá tính, hột giống của ngã thức (self–consciousness) và trí tuệ còn phôi thai, chúng ta  được dạy rằng biến cố này xảy ra theo ba cách :

 1. Hạt giống trí tuệ (seed of mind) do Thánh Đoàn gieo vào một số người thú đang khao khát, những người thú này trở thành con người, chắc chắn là có trình độ rất thấp, nhưng  vẫn là con người. Họ được “làm cho linh hoạt” (sparked”), tôi  tạm diễn tả như thế, và một điểm ánh sáng xuất hiện ở nơi  mà trước kia không có gì cả. Trước đó chỉ có một ánh sáng  nguyên tử phân tán mà không có điểm sáng ở giữa nằm  trong đầu và không có dấu hiệu nào về các bí huyệt cao.  Cùng với nhân loại tiến hoá, các cá nhân này đến hành tinh  vào thời Atlantis (nhờ đã biệt lập ngã tính ở một nơi khác), tạo thành nhân loại tiến hoá nhất thuộc giai đoạn hiện nay  của chúng ta. Họ tiêu biểu cho văn hoá và sự hiểu biết, bất cứ  ở đâu, hay thuộc giai cấp hoặc chủng tộc nào.
 1. Tính chất bản năng của người thú (rất linh hoạt trong số nhiều người không đạt đến giai đoạn đạo tâm hữu thức nào đó) thình lình được kích thích hay làm cho linh hoạt bằng  việc xuất hiện của nhóm thứ nhất và chú tâm có định hướng  của Thánh Đoàn, thể hiện dưới định luật xưa cũ là “năng  lượng theo sau tư tưởng” (“energy follows thought”). Như  vậy, dần dần, với một độ nhanh đáng kể, bản năng được phối  hợp vào, hay hoà nhập thành trí tuệ, tức biểu lộ cao siêu hơn  của nó. Như vậy vào thời điểm thích hợp, một nhóm lớn  người thú trở thành con người. Ngày nay, họ tiêu biểu cho  nền văn minh và đa số những kẻ thông minh thông thường,  được dạy dỗ theo các hệ thống rộng lớn của thời hiện đại, đôi  khi có thể suy tưởng và vượt lên được các tình trạng khẩn  thiết của trí tuệ, mặc dù không có văn hoá cao. Họ cấu thành  cái thường được gọi là quảng đại quần chúng mà chúng ta  gọi bằng các từ ngữ “giai cấp trung lưu thấp và cao” (“upper  and lower middle class”), các giai cấp chuyên nghiệp và tiểu  tư sản ở khắp nơi.
 2. Đồng thời có một số đông người thuộc hàng nhân loại, nhưng họ không phải là kết quả của tiến trình nào trong hai tiến trình này. Họ là sản phẩm của các ảnh hưởng đang tác  động chậm chạp của chính sự sống, của những gì mà chúng  ta quen gọi là sự thúc đẩy tiến hoá, có sẵn trong chính vật  chất. Một cách đau khổ và với các tiến trình chậm chạp vô cùng, họ vượt ra khỏi tình trạng thú vật, đi vào tình trạng con  người, với một lương tâm được khơi hoạt, một thôi thúc tiến  tới hoàn thiện, và một thể trí còn phôi thai có bản chất sao cho nó có thể đáp ứng với các tiến trình học hỏi đơn giản, khi  có dịp và đang được đáp ứng như thế. Họ là quần chúng thất  học, là các giống dân còn bán khai và người ở trình độ thấp,  có đến hàng triệu người như thế trên hành tinh chúng ta.

Lý do khiến xảy ra tình hình nghiêm trọng, một tình  hình đang đòi hỏi sự sắp xếp lại các hệ thống và các tiến trình  giáo huấn của chúng ta, đồng thời cũng đòi hỏi điều chỉnh lại  các quan niệm hiện nay của chúng ta về giáo dục, nằm trong  sự kiện là ánh sáng của tri thức và các thuận lợi tích luỹ lại từ  đó đã thâm nhập vào đến các mức độ thấp nhất của những  người tiến hoá chậm chạp này; hiện giờ tất cả ba nhóm đều là  nhân loại hoàn toàn chớ không phải chỉ có hai nhóm đầu. Do  đó, nhóm cao nhất đang ở gần giai đoạn để biểu lộ những gì  là siêu nhân loại và nhóm thấp nhất đang tự tách khỏi (bằng  các giai đoạn hầu như không thể nhận biết được) tình trạng  con thú. Tất nhiên điều này tạo nên một nứt rạn, nhưng đó là  một điều mà nhóm cao nhất và chính Thánh Đoàn đã nhận  biết và các Ngài “chữa trị bằng sự hiểu biết sâu rộng riêng  của các Ngài”. Đừng quên rằng cái to lớn luôn luôn có thể  bao gồm cái bé nhỏ và như vậy lấp được mọi lỗ hổng.

Chính nhóm thứ tư đã xem xét việc dạy dỗ ba nhóm  này. Nhóm thứ tư này có dự tính dạy dỗ riêng của mình  trong kỷ nguyên mới. Ở đây lại một lần nữa chúng ta đề cập  đến mục đích tam phân mà mỗi nhóm phải duy trì trước  chính mình và trong trường hợp hiện nay, gồm có:

 1. Việc dạy dỗ nhóm thấp nhất trong các nhóm này đi vào những gì mà nhân loại tự phân chia, ngõ hầu họ có thể trở thành con người đầy đủ và có ý thức. Đây là mục tiêu của  sự thôi thúc vốn truyền cảm hứng cho Thời Phục Hưng (Renaissance)(1) và nằm sau công trình của Rousseau (2),vị đệ  tử điểm đạo cao cấp (great initiate), và đây là sự thôi thúc mà  ngày nay đang chịu trách nhiệm cho Chủ Nghĩa Nhân Bản  (Humanism) (3) hiện đại với thuyết duy vật bên ngoài của nó  và tuy thế, lại có chương trình và mục đích tâm linh sâu xa  bên trong. Sau rốt, điều này tạo ra nền văn minh do bởi dòng  ành sáng tri thức chảy vào.
 1. Việc giáo dục nhóm thứ hai để cho nhóm đó có thể được kích động bằng dòng chảy vào (inflow) của ánh sáng  minh triết và như vậy tạo ra một nhóm bắc cầu giữa hai  nhóm kia, – theo tình hình này – thực sự là con người và có  ngã thức. Tiến trình này sẽ làm cho các thành viên của nhóm  đó thành người tìm đạo có văn hoá, với một ý thức giá trị  mới, với một nhận thức về các mục đích tinh thần và với khả  năng đã phát triển để làm cho họ thành những người tạo  khuôn mẫu (the moulders) cho dư luận quần chúng. Lúc bấy  giờ họ sẽ là nhóm quan trọng nhất, biểu hiện cho văn hoá của  kỷ nguyên mới. Họ sẽ đưa ra tiêu chuẩn về các giá trị cho  quần chúng.
 1. Giáo huấn các nhà tư tưởng tiến bộ, những người tìm đạo và các đệ tử trên thế giới bằng sự hiểu biết thực tiễn, biểu lộ được minh triết và hiểu biết về huyền linh học. Nhóm này  tổng hợp tất cả những gì đang có trong hai nhóm kia và như   

1 Thời Phục Hưng: Thời kỳ hồi sinh của nghệ thuật, văn chương và  học thuật ở Châu Âu vào thế kỷ 14, 15,16 dựa vào nền tảng học vấn  cổ điển (ND)

2 Jean Jacques Rousseau (1712-1778) Triết gia và văn sĩ Pháp. (ND) 3 Humanism (Chủ Nghĩa Nhân Bản): Hệ thống tư tưởng liên quan  đến con người hơn là các vấn đề thiêng liêng hoặc siêu nhiên. (Tự  Điển Oxford, 1994).

vậy tạo thành cái nhân của Thiên Giới, tức của giới thứ năm  (1), giới này đang nhanh chóng xuất hiện.

Tôi không thể làm gì hơn là nêu ra các điểm này, vì chủ  đề thích hợp của chúng và việc làm sáng tỏ các điểm đó sẽ  được bàn đến trong các giáo huấn của nhóm. Tuy nhiên,  những gì mà tôi nói ra, sẽ dùng để chỉ cho bạn thấy chủ đề  chung của cách giáo dục mới và đưa ra phương pháp cho  một số trong các nghiên cứu đang thúc đẩy cách hành xử của  tôi về vấn đề này.

Công việc cần làm (việc chính trị, political service) của  nhóm đệ tử thứ năm thì vượt xa cái khó khăn nhất của bất cứ  nhóm nào vì việc đó ở trong nhiều cách ít nhiều tiến hoá.  Điều này là do hai sự kiện:

 1. Cho đến nay, rất nhiều người tương đối kém tiến hoá đến nỗi nhiệm vụ của nhóm người hoạt động này, do vậy  tất nhiên phải tuỳ thuộc vào sự thành công của công cuộc  giáo dục trên thế giới, vì sau rốt, điều đó sẽ được minh họa bằng các lý tưởng và quan điểm của nhóm thứ tư và các  nhóm tương tự ở khắp nơi.
 1. Thực sự rất ít người thuộc cung một xuất hiện trên hành tinh vào lúc này, và khi họ xuất hiện, công việc của họ  không tránh khỏi có tính chất huỷ diệt, do bởi tình trạng kém  tiến hoá của đa số nhân loại. Điều đó giải thích tại sao rất ít  khi, nếu có thì cũng rất hiếm, các cuộc cách mạng có thể xảy ra mà không có đổ máu (bloodshed), vì các ý tưởng đã hoạch  định phải được áp đặt lên quần chúng chớ không được quần  chúng nhận biết và thừa nhận trực tiếp, chúng gây ra các phản ứng trái ngược, làm cho những kẻ đang cầm quyền hành  động một cách sai lầm. Các ý kiến trên sẽ khơi dậy cho bạn  nên thận trọng trong ý tưởng.

1 Giới thứ năm (fifth kingdom) hay là Thiên Giới (Kingdom of God)  gồm các vị được điểm đạo lần 5 trở lên (N D).

Đừng nên quên rằng mục tiêu của mọi kiềm chế đích  thực của nhà cầm quyền là sự tổng hợp đúng, đưa đến hoạt  động đúng cho quốc gia và hoạt động đúng của nhóm nội  môn. Nỗi khó khăn tự tan hoà thành một khó khăn có hai  mặt. Trước tiên chúng ta có vấn đề loại uy quyền mà nhiều  người sẽ nhận biết; hai là chúng ta có vấn đề về phương pháp  sẽ được dùng, để cho các biện pháp quyền lực được chọn sẽ  được tiến hành hoặc là bằng phương pháp kiềm chế bắt buộc,  hoặc là có bản chất sao cho chúng sẽ gợi ra được một sự hợp  tác được nhận biết và được đền đáp một cách rộng rãi. Giữa  hai cách thức làm việc này, nhiều thay đổi có thể gây tiếng  vang, mặc dầu hệ thống hợp tác, được đa số người sáng suốt  đưa đến một cách tự nguyện, chưa bao giờ được nhìn thấy.  Nhưng chúng ta đang chuyển hướng đến một tình trạng với  ý thức thế gian và ở trên đường hướng về việc thực nghiệm  với ý thức đó.

Ở đây, tôi xin nêu ra cho bạn một cách vắn tắt vài cách  thức cai trị đã được thử nghiệm, hay sẽ được làm thử trong  tương lai.

 1. Cai trị bởi một Huyền Giai Tinh Thần đã được nhận biết. Huyền giai này sẽ được liên kết với một số đông người bằng một chuỗi người nam và nữ tiến bộ, họ sẽ hành động như là  những người trung gian giữa đoàn thể tâm linh đang cai  quản với một dân tộc đang hướng đến một thế giới có các giá  trị đúng đắn. Hình thức chi phối thế giới này rõ ràng là đang  nằm trước mắt. Khi có thể cai trị như thế, Thánh Đoàn trên  hành tinh sẽ tạo ra một cuộc Tiếp Cận chủ yếu với cõi trần, và ở đó bấy giờ sẽ có hàng ngàn người nam và nữ giao tiếp với  tổ chức của các Ngài, bởi vì những người này đã phát triển  đủ để cảm nhận các tư tưởng và ý tưởng của Thánh Đoàn.
 1. Cai trị bởi tập đoàn lãnh đạo (oligarchy) gồm các bậc trí giả giác ngộ, được tập hợp các nhà tư tưởng nhận biết, và do  đó được họ chọn ra để cai trị. Các bậc trí giả sẽ cai trị xuyên  qua công cuộc dạy dỗ của các nhà tư tưởng trong nhân loại  bằng các ý tưởng tập thể và bằng nỗ lực đúng lúc của họ. Bấy  giờ hệ thống giáo dục đang thịnh hành sẽ được sử dụng như  là phương tiện để giao tiếp với quần chúng và lèo lái quần  chúng đi vào đường lối với các ý tưởng chính và điều này sẽ  được làm không phải bằng sức mạnh, mà là nhờ hiểu biết  đúng, nhờ phân tích bàn bạc và thực nghiệm. Điều khá kỳ lạ  (theo quan điểm của nhiều người) là Huyền Giai tinh thần  bấy giờ sẽ hành động phần lớn qua các nhà khoa học trên thế  giới, vào thời đó, các nhà khoa học này bị thuyết phục về  thực tại có thực của linh hồn và khôn khéo trong cách sử  dụng các mãnh lực của linh hồn và của thiên nhiên, sẽ tạo  thành một đoàn thể liên kết gồm các nhà huyền linh học.
 1. Cai trị bằng một chế độ dân chủ chân chính. Điều này lại sẽ có thể thực hiện được nhờ việc sử dụng đúng các hệ thống giáo dục và bằng việc kiên trì dạy dỗ cho con người phân biệt  các giá trị tinh tế, các quan điểm chính xác hơn, chủ nghĩa lý  tưởng cao siêu hơn, tinh thần tổng hợp và sự hợp nhất do  liên kết (cooperative unity). Sự hợp nhất do liên kết khác với  sự hợp nhất bị bắt buộc ở chỗ là tinh thần thuộc bên trong và  hình thức thuộc bên ngoài đều tác động hướng về một mục  tiêu đã biết rõ. Ngày nay một sự việc như nền dân chủ chân chính lại không được hiểu rõ và đa số người dân trong các nước dân chủ đều y như là ở dưới quyền sinh sát của các nhà
  chính trị và của các thế lực tài chính giống như người dân ở dưới sự cai trị của các thể chế độc tài, giác ngộ hay không giác ngộ. Những hạng người sau này có thể được xem như các lý tưởng gia ích kỷ. Nhưng ở đây tôi muốn các bạn lưu ý chữ “lý tưởng gia” (“idealist”)! Tuy nhiên, khi thế giới có được thêm người thực sự giác ngộ và thêm nhiều người nam và nữ biết suy tư, chúng ta sẽ thấy sự thanh lọc ở lãnh vực chính trị xảy ra và việc làm trong sạch các tiến trình dân cử được thiết lập, cũng như việc giải thích cặn kẽ được người dân đòi hỏi nơi những người mà họ đã chọn lựa để trao quyền. Sau rốt phải có một ràng buộc chặt chẽ hơn giữa hệ thống giáo dục, hệ thống pháp lý với chính phủ, nhưng tất cả điều đó phải được hướng đến một nỗ lực thể hiện các lý  tưởng tốt đẹp nhất của các tư tưởng gia của thời đại. Giai đoạn này không còn quá xa theo như bạn tưởng, đặc biệt là nếu tác động đầu tiên theo chiều hướng này là do Nhóm Người Mới Phụng Sự Thế Gian đưa ra.Hoạt động đầu tiên này bao hàm một hiểu biết đúng về thiện chí. Ba hệ thống này, vốn là ba hệ thống chính yếu, tương ứng với ba cung chính là cung tổng hợp, cung chủ nghĩa lý tưởng và cung thông tuệ, vốn chỉ là các tên gọi khác của cung Ý Chí hay Quyền Lực, cung Bác Ái–Minh Triết và cung Thông Tuệ Linh Hoạt.

4. Cai trị bởi thể chế độc tài. Loại cai trị này tự chia thành ba phần:

a. Cai trị bằng chế độ quân chủ (monarchy), ngày nay thường bị giới hạn bởi ý chí của người dân, hay đúng hơn là bởi các chính trị gia của thời kỳ đó, nhưng là tượng trưng cho việc cai trị tối hậu của Thánh Đoàn dưới vương quyền (king– ship) của Đấng Chưởng Quản Địa Cầu (Lord of the World, Đức Ngọc Đế).

b. Cai trị bởi nhà lãnh đạo của một số nước dân chủ, thường được gọi là tổng thống, hay một số chính khách (dù cho y muốn chọn để được gọi bằng danh xưng gì đi nữa) y thường là một người theo chủ nghĩa lý tưởng, mặc dù bị hạn chế bởi bản chất không hoàn hảo của con người, bởi thời kỳ y sống trong đó, bởi các cố vấn của y, và bởi sự thối nát và ích kỷ khắp nơi. Việc nghiên cứu của những người như thế, tức là kẻ giữ chức vụ ở quyền hạn này, được tạo ra bởi một người trung lập công minh chính đại, sẽ thường chứng minh sự  kiện là họ giữ chức vụ dưới ảnh hưởng của một ý tưởng nào đó mà, xét về bản chất, chính nó thì đúng (dù cho áp dụng như thế nào) vẫn là tiến bộ theo ý niệm của nó, và bấy giờ tuỳ thuộc vào kỷ nguyên mới. Điều này liên kết họ với cung

c. Cai trị bởi các nhà độc tài, mà nguyên tắc làm linh động của những người này không phải là một trong các lý tưởng của kỷ nguyên mới, xuất hiện vào thời kỳ đặc biệt của họ, mà là một chủ nghĩa lý tưởng thiên về vật chất hơn – một chủ nghĩa lý tưởng được biết đến nhiều hiện nay. Họ thường không phản ứng lại, cũng không thuộc trong số nhiều người hoạt động có trực giác của kỷ nguyên họ, mà họ nhận được những gì là nền tảng và dễ dàng có được – được tạo ra như thế do các nhà tư tưởng vào thời họ – và bấy giờ mang lại cho thời đó một khuynh hướng và mục đích vật chất, quốc gia và ích kỷ, và như thế áp đặt nó trên quần chúng bằng các phương tiện gây sợ hãi, hiếu chiến và các hứa hẹn về vật chất. Do đó trong thực tế, họ gần như tuỳ thuộc vào các phương pháp hoạt động của cung ba hơn, vì họ sáng suốt, có thủ đoạn và hữu dụng về mặt vật chất. Chủ nghĩa lý tưởng chân chính phải bao hàm các mẫu mực của kỷ nguyên mới, và các động lực về tôn giáo đều không có trong các kỹ thuật của các mẫu mực đó. Tuy nhiên nhất định là chúng hướng dẫn nhân loại sang một giai đoạn khác, vì chúng có một hậu quả trên quần chúng trong việc gợi ra ý tưởng và đôi khi; rốt cuộc chống kháng lại vì kết quả của ý tưởng đó.

Sau này chúng ta sẽ nghiên cứu các cách này và các cách cai trị khác nữa, đồng thời phân tích các biểu hiện hiện đại thông thường và các tương ứng tâm linh trong tương lai của chúng. Một ngày nào đó, các cách cai trị này sẽ xuất hiện trên cõi trần như là kết quả của nhiều thử nghiệm đang xảy ra ngày nay. Hãy ghi nhớ điều này.

Như trước tôi có nói, các tiến trình về giáo dục, về luật pháp và về sự cai trị đều được kết hợp chặt chẽ và liên kết rõ rệt đến nỗi nếu bao giờ công việc của nhóm thứ năm đạt đến một giai đoạn khi nó thực sự là một mầm giống của một cơ cấu thuộc kỷ nguyên mới (và tất nhiên, nhiều nhóm như thế  sẽ xuất hiện ở các nước khác nhau trên thế giới), người ta thấy rằng chúng sẽ tác động như một nơi thanh toán hay một nhóm liên kết giữa các nhà giáo dục của thời đại, những người có nhiệm vụ củng cố luật pháp (enforce the law), còn các chính khách do quần chúng có học chọn ra để diễn giải luật pháp rồi theo đó mà cai trị họ. Hiển nhiên đó là theo những gì mà ba đường lối ngiên cứu và làm việc mà các thành viên của nhóm thứ năm này sẽ tiến hành. Tôi sẽ không bàn thêm chi tiết của các điều này ở đây nữa.

Xét về sự tiến bộ từ từ hướng về sự hợp nhất tôn giáo vốn đã tiến triển một cách nhanh chóng trong một trăm năm mươi năm qua, công việc của nhóm thứ sáu (tôn giáo trong kỷ nguyên mới), vì đây cũng là trường hợp xảy ra với nhóm thứ nhất (giao tiếp bằng viễn cảm), hứa hẹn các kết quả nhanh chóng. Tuy nhiên, điều này tất phải tuỳ thuộc vào “sự khéo léo trong hành động” và sự tự nguyện của các thành viên trong nhóm và các nhóm kết hợp để tiến hành một cách chậm chạp và tế nhị.

Vào lúc mà bất cứ ý tưởng nào đi vào lãnh vực tôn giáo, nó đều có ngay động lực thúc đẩy do sự kiện đặc điểm nổi bật của ý thức nhân loại vốn là nhận thức về cái Thâm Sâu Nhất hay là Thực Tại, một nhận thức về số phận bên trong, và là một hiểu biết bẩm sinh về Thượng Đế Bất Khả Tri. Do đó bất cứ chân lý nào hay cách trình bày chân lý hoặc phương pháp nào đều đang có trong nó khả năng tạo ra một tiếp cận gần hơn với thiên tính hay là một sự hiểu biết nhanh chóng hơn về “Đấng Hiện Tồn thâm sâu” (“deeper Being”) đều gợi được một sự đáp ứng và phản ứng ngay trước mắt. Tất nhiên có nhiều điều cần đề phòng và hành động cần cứu xét.

Tôi đã nêu ra cho bạn hình thức mà tôn giáo trong kỷ nguyên mới sẽ khoác lấy (Xem quyển “Sự Tái Lâm của Đức Christ”). Sẽ được kiến tạo chung quanh các Thời kỳ Trăng Tròn (Full Moon), trong đó một số cuộc Tiếp Cận lớn sẽ được tạo ra cho thế giới thực tại, cũng ở xung quanh hai thời kỳ Tiếp Cận tập trung được đưa ra vào lúc có che khuất chính của mặt trăng và của mặt trời trong năm. Hai cuộc Tiếp Cận Trăng Tròn chủ yếu sẽ là Kỳ Trăng Tròn Lễ Wesak và Trăng Tròn Tháng Sáu – từ trước đến giờ, một kỳ dành cho Đức Phật, Đấng biểu hiện cho minh triết của Thượng Đế, còn một kỳ dành cho Đức Bồ Tát (những người theo Cơ Đốc giáo gọi là Đức Christ, Đấng biểu hiện cho tình thương của Thượng Đế.

Nền tảng của tôn giáo mới trên thế giới sẽ có trong nó ba cách trình bày chủ yếu về chân lý, hay là ba triết lý chủ yếu, nếu một từ không thích hợp như thế có thể dùng được. Công việc mà nhóm đệ tử thứ sáu sẽ quan tâm tới là: việc soạn thảo tỉ mỉ ba quan điểm này hay là các thỉnh nguyện về chân lý. Đó là :

 1. Sự kiện về Tinh Thần của Thượng Đế, cả siêu việt lẫn nội tại, sẽ được chứng minh và cũng là một sự kiện tương tự liên quan với con người. Cách thức tiếp cận của họ với nhau, xuyên qua linh hồn, sẽ được nêu ra. Trạng thái chân lý đang xuất hiện này có thể được gọi là Huyền bí học siêu việt (Transcendental Mysticism).
 2. Sự kiện về tính chất thiêng liêng của các Mãnh Lực trong thiên nhiên, trong con người và phương pháp con người dùng các mãnh lực đó cho các mục đích thiêng liêng. Điều này có thể gọi là Huyền Linh Học Siêu Việt (Transcen– dental Occultism).
 3. Trong phần một có hàm ý một sự kiện đó là dưới hình thức một Tổng Thể, Nhân Loại là một biểu hiện của thiên tính, một biểu hiện hoàn hảo, cộng với sự kiện kết hợp của bản chất thiêng liêng và công việc của Thánh Đoàn hành tinh và cách thức Tiếp Cận hai nhóm này trong việc tạo thành nhóm đi chung với nhau. Điều này có thể gọi là Tôn giáo siêu việt (Transcendental Religion).

Ở đây tôi sẽ không nói thêm nhiều về điều này khi tôi tìm cách đề cập vắn tắt về ba nhóm còn lại. Tuy nhiên, tôi sẽ nêu ra rằng, chúng ta sẽ học lại phần nào kỹ thuật của Bản Lai Diện Mục của Thượng Đế, tiếp cận với kỹ thuật đó theo một khía cạnh mới, khía cạnh Tập Thể, và cũng đề cập đến kỹ thuật của Ánh Sáng. Có hai kỹ thuật ít quan trọng hơn mà đôi khi tôi kêu gọi các bạn chú ý và chúng ta sẽ bàn đến hai kỹ thuật này sau, vì chúng có bản chất tiến gần đến hai Kỹ Thuật kia – Kỹ Thuật Điềm Nhiên và Kỹ Thuật Phụng Sự (xem: “Ảo Cảm, Một Vấn Đề Của Thế Gian“). Khi nghiên cứu các Tiếp Cận thiêng liêng, chúng ta sẽ thấy rằng chúng gồm hai phần hay hai nhóm – nhóm thuộc khía cạnh bên ngoài và nhóm thuộc khía cạnh bên trong của sự sống.

Công việc của nhóm thứ bảy, vốn ở trong lãnh vực khoa học, được liên kết chặt chẽ với công việc của cung thứ bảy và là công việc có mục đích thực tiễn nhất ở cõi trần. Kỹ thuật của nó hoàn toàn có tính chất huyền thuật (magical), và kỹ thuật này dự kiến tạo ra sự tổng hợp giữa ba ngôi của Thượng Đế tính trên cõi Trần, hay là giữa sự sống, các năng lượng thái dương và mãnh lực của nguyệt cầu. Điều này bao hàm một nhiệm vụ khó khăn và nhiều hiểu biết; công việc cần làm thì không dễ gì mà hiểu được. Công việc đó sẽ được tiến hành nhờ những người hành đạo thuộc cung một được  sự trợ giúp của những người tìm đạo thuộc cung bảy, nhưng sẽ sử dụng những phương pháp của cung năm. Như vậy, với nhân lực của họ, họ sẽ kết hợp công việc của tác nhân huỷ diệt các hình hài đã lớn, các khám phá của các nhà khoa học, tức những kẻ đã thấu nhập vào sau hình hài bên ngoài tới được mãnh lực thúc đẩy của nó, và công việc của nhà huyền thuật, kẻ mà – theo định luật – tạo ra các hình hài mới, dưới hình thức các biểu hiện của sự sống đang tuôn vào. Nhóm các đệ tử này sẽ nghiên cứu kỹ càng về vấn đề tội ác và họ sẽ đạt đến một hiểu biết rõ ràng hơn về mục tiêu hiện có trong vật chất hay chất liệu, và mục tiêu soi sáng khác đang tuôn vào của trạng thái linh hồn. Điều đó giải thích tại sao (trong cuộc bàn thảo trước đây của tôi về đề tài này) tôi đã liên kết các kết quả của tôn giáo và của khoa học chung lại với nhau; tôn giáo có liên quan với việc nhận biết mục tiêu hữu thức của linh hồn trong con người hoặc hình tướng trong khi khoa học có liên quan đến hoạt động của hình tướng bên ngoài khi nó sống riêng cuộc sống của nó, tuy nhiên hình tướng từ từ trở nên phụ thuộc vào mục tiêu đó và ấn tượng của linh hồn. Đây là ý tưởng chứa đựng trong các từ ngữ “phụng sự khoa học” như tôi đã dùng. Do đó, công việc của nhóm này có ba phần:

 1. Họ sẽ chọn các kết luận tiến bộ nhất của những người hoạt động trong lĩnh vực khoa học và kế đó sẽ đưa ra các giả thuyết mới, dựa vào các giai đoạn tiến tới kế tiếp trong bất cứ lãnh vực khoa học đặc biệt nào sẽ được thiết lập.
 2. Họ sẽ tận dụng các phản ứng nhạy bén mà các tiếp cận tâm linh mới mẻ (như tôn giáo thế giới dạy ra vào lúc đó) sẽ có thể tạo được và nhờ dùng cách suy đoán, như thế tạo được sự giao tiếp tiếp với cõi tâm linh bên trong – sẽ vạch ra bản chất của các mãnh lực sắp đến, các mãnh lực này sẽ định đoạt và thúc đẩy nền văn hoá vào lúc đó.
 3. Nhờ chọn chất liệu hay vật liệu, và các suy đoán tâm linh cùng các giả thuyết khoa học, họ sẽ vạch ra các hình thức phụng sự trên cõi trần để thúc đẩy Thiên Cơ một cách nhanh chóng cho hiện tại trước mắt. Nhờ sự pha trộn tri thức khoa học với chủ nghĩa lý tưởng theo trực giác, họ sẽ phóng rải ra loại năng lượng làm tăng thêm lợi ích cho nhân loại, liên kết giới thấp hơn nhân loại vào với nhân loại nhờ sự tương tác thích hợp của các lực, và như vậy làm thông suốt con đường có các chướng ngại cho trí tuệ vốn sẽ (và luôn luôn) ngăn chận con người tiến tới cõi giới siêu nhân loại.

Tôi hồ nghi rằng sẽ có thể làm được nhiều việc liên quan tới việc tạo nhóm này, và việc này có nhiều lý do. Lý do thứ nhất là một nhóm như thế không thể được tạo ra cho đến lúc đạt được một khám phá khoa học nào đó có tầm quan trọng đến nỗi sự hạn chế về mặt khoa học hiện nay của chúng ta trong việc nhận biết sự thật về linh hồn như là một yếu tố sáng tạo không còn nữa. Sự khám phá này sẽ là một phần của “các sự kiện khoa học” được thừa nhận vào năm 1975. Lý do thứ hai là, A.A.B. không có kiến thức khoa học cần thiết để làm được gì nhiều hơn là hiểu được các đường nét rộng lớn của công việc được dự trù, và kế đó, về căn bản chỉ là theo quan điểm của các tiếp cận có tính cách thần bí và triết lý hơn mà thôi. Hỡi huynh đệ, tôi cũng không có kiến thức ấy nữa. Tôi sẽ chọn một vị đệ tử điểm đạo thuộc cung năm hay cung bảy để bàn đến vấn đề này, và mặc dù tôi có thể kêu gọi sự trợ giúp của một huynh đệ như thế, dường như đối với tôi đó không phải là việc tiêu phí thần lực có lợi vào lúc này. Tiếng thở phào nhẹ nhỏm của A.A.B. khi bà hiểu được sự thật rằng có một điều mà  ít nhóm nào khắc phục được nhân danh tôi và nhân danh bạn, nhất là biện minh cho hành động của tôi, đây là lý do chính !

Bây giờ chúng ta hãy sang một chỉ dẫn vắn tắt về công việc của nhóm thứ tám, đó là phụng sự về mặt tâm lý. Trong lãnh vực này công việc sẽ được nâng lên cao vượt ngoài lãnh vực giới hạn chặt chẽ của con người và sẽ tự liên kết với các vấn đề to lớn hơn – vì, hỡi huynh đệ – các vấn đề rộng lớn hơn là vấn đề chỉ liên quan đến gia đình nhân loại. Công việc của các đệ tử này sẽ bao hàm vấn đề sau :

 1. Liên hệ của linh hồn con người với các giới dưới nhân loại trong thiên nhiên và vị trí của giới nhân loại trong vai trò làm trung gian giữa ba giới cao với ba giới thấp.
 2. Tính chất của linh hồn trong ba giới dưới nhân loại, với tầm quan trọng đặc biệt dựa vào giới động vật và giới thực vật. Ý thức của giới khoáng chất thì khác xa với ý thức giới nhân loại đến nỗi chúng ta không thể đưa ra bất cứ điều gì về việc đó bằng lời lẽ, hay là tự đồng hoá với điều đó cho đến khi ý thức chúng ta được mở rộng, sau khi xảy ra cuộc điểm đạo thứ ba – tức điểm đạo Biến Dung (Transfiguration).
 3. Việc học hỏi về Thiên Cơ, như đang diễn ra hiện giờ, cần được thực hiện ở năm giới trong thiên nhiên. Hiển nhiên là, đối với bạn, giáo huấn nào có liên quan đến nhóm này sẽ có ý nghĩa huyền linh rõ rệt hơn và lý thuyết suông hơn là trường hợp đối với các giáo huấn khác, vì nó sẽ được dựa vào chi tiết nằm trong bộ “Giáo Lý Bí Nhiệm” và trong bộ “Luận về Lửa Càn Khôn”. Nó sẽ được thiết lập dựa vào một vài tiền đề nằm trong các bộ sách này. Do đó, các thành viên của nhóm đệ tử này sẽ thuộc về giáo phái chính thống hơn; họ sẽ có bản chất của nhà Nghiên Cứu Minh Triết Thiêng Liêng và có khuynh hướng thiên về lý thuyết.

Bản chất của linh hồn thế gian (anima mundi), sự kiện về tâm thức bên trong được tìm thấy trong mọi hình  tướng không trừ cái nào, và việc có sự tương tác giữa các hình tướng này, qua trung gian linh hồn, sẽ là chủ đề chính. Sự nhạy cảm của linh hồn và cách phản ứng đối với năng lượng trong bất cứ hình tướng nào sẽ là mục tiêu luyện tập của các thành viên của nhóm. Do nỗi khó khăn của nhiệm vụ này mà các thành viên của nhóm thứ tám này sẽ được chọn trong số nhân viên của các nhóm khác, vì họ sẽ có được một mức độ huấn luyện tương xứng trong công việc mở đầu của họ. Bấy giờ hai nhóm sẽ là các nhóm ăn khớp với nhau – do chỗ được tạo thành bằng số người cốt cán trong mọi nhóm, và đây là điều độc đáo.

Nhóm thứ chín, được dự trù phụng sự trong lãnh vực tài chính, sẽ là một trong các nhóm thực tiễn và lý thú nhất theo quan điểm của tình hình thế giới hiện tại và các tình trạng hiện tại. Tôi có thể bắt đầu thành lập nhóm này khá sớm, miễn là một số các môn đệ của chúng tôi chứng tỏ cho tôi thấy được các dấu hiệu bên trong mà tôi tìm kiếm, vốn bao gồm một hiểu biết đúng và đánh giá tiền bạc về mặt tinh thần. Khi nói như thế tôi không có ý cho rằng bất cứ ai trong các bạn có các dấu hiệu như thế sẽ ở trong nhóm này, trừ phi bạn sẽ cung cấp các điều kiện đúng để làm cho việc khởi đầu của nó có thể xảy ra; tuy vậy một hay hai trong số người cốt cán này có thể tạo thành một phần của nhóm phụng sự về tài chính nếu kế hoạch diễn ra đúng theo mong ước và đúng dự kiến.

Nhiệm vụ mà nhóm này đảm trách là nghiên cứu  ý nghĩa của tiền tài dưới hình thức năng lượng được hướng dẫn và đánh giá. Chiều hướng của lực này tạo ra sự cụ thể hoá, và lúc bấy giờ công việc nằm trong lãnh vực của nỗ lực huyền thuật. Theo với công việc của các nhóm kia, nhiệm vụ phải được tiến hành thuộc vào ba loại nỗ lực :

  1. Cố gắng để hiểu được bản chất của Prana hay của năng lượng dĩ thái thiết yếu, và ba tính chất để phân biệt nó; đó là (như bạn đã biết) tịnh (inertia), động (activity) và nhịp (rhythm) hay là – gọi bằng tên theo Ấn giáo – tamas, raja và sattva. Khi nào tài nguyên về khoáng chất của thế giới chưa được khám phá và chưa được sử dụng, chúng ta có giai đoạn tamas (tịnh) ở mức sâu xa nhất và bất động nhất. Nhiều điều dính dáng đến tiền bạc ngày nay đều có liên quan đến nghiệp quả và vận mệnh của giới khoáng chất. Tuy nhiên, ở đây chúng ta không cần bàn đến điều này. Các tiến trình về sự sống của prana ban đầu được tiến hành trong lãnh vực đổi chác và trao đổi những gì có trên mặt đất và sau đó đi xuống các vực sâu, như vậy mang lại sự uyển chuyển cho các biểu hiện trọng trược và sâu xa nhất (theo quan điểm con người) của thiên tính. Đây là một điểm cần ghi nhớ.Ngày nay tiến trình đang bị đảo lộn và tiền bạc được liên kết với sản phẩm của giới thực vật dưới hình thức tiền giấy, được tạo ra dựa vào tài nguyên khoáng chất trên thế giới. Đây là một thực tại lý thú bên trong cần ghi nhớ.Tuy nhiên, tôi không có ý định viết một luận đề về tài chính. Phần lớn đó sẽ là một ghi nhận về tính ích kỷ tệ hại của con người, tôi chỉ tìm cách bàn đến vấn đề tiền tài theo cái nhìn của Thánh Đoàn và xem nó như là một hình thức năng lượng, mà lúc này bị bán rẻ cho các mục đích vật chất hay cho đạo tâm và tham vọng còn tính ích kỷ của những người phụng sự có hảo ý. Tầm nhìn của họ còn bị giới hạn và cần có một minh hoạ về các khả năng có sẵn trong tình trạng hiện tại vốn có thể làm lệch lạc đi nhiều hình thức của năng lượng thiêng liêng được cụ thể hoá này thành các vận hà kiến tạo và “các con đường ánh sáng”.
  2. Việc nghiên cứu các tiến trình mà theo đó tiền tài dần dần bị làm lệch hướng do việc sử dụng của cá nhân, cả theo nghĩa tốt lẫn nghĩa xấu.Tuy nhiên, tôi không có ý định viết một luận đề về tài chính. Phần lớn đó sẽ là một ghi nhận về tính ích kỷ tệ hại của con người, tôi chỉ tìm cách bàn đến vấn đề tiền tài theo cái nhìn của Thánh Đoàn và xem nó như là một hình thức năng lượng, mà lúc này bị bán rẻ cho các mục đích vật chất hay cho đạo tâm và tham vọng còn tính ích kỷ của những người phụng sự có hảo ý. Tầm nhìn của họ còn bị giới hạn và cần có một minh hoạ về các khả năng có sẵn trong tình trạng hiện tại vốn có thể làm lệch lạc đi nhiều hình thức của năng lượng thiêng liêng được cụ thể hoá này thành các vận hà kiến tạo và “các con đường ánh sáng”.
  3. Việc nghiên cứu Định Luật Cung và Cầu, sao cho có thể tạo được hữu ích cho công việc của Chân Sư qua trung gian của các đệ tử trên thế giới (với động lực trong sạch, hành động khéo léo và tinh thần trách nhiệm đáng tin cậy) vốn dĩ cần thiết và hỡi huynh đệ, vô cùng cần thiết cho các Ngài.

Tiền tài đã bị làm lệch vào các mục tiêu hoàn toàn vật chất, cho dù với các mục đích từ thiện của nó. Cách sử dụng có tính chất tinh thần nhất được thấy trên thế giới hiện giờ là dùng tiền vào các mục đích giáo dục. Khi tiền tài không được dùng vào việc kiến tạo khía cạnh hình thức, chỉ mang lại phúc lợi vật chất cho nhân loại và ra khỏi các con đường hiện tại của nó để đi vào các nền tảng tâm linh đích thực, thì nhiều điều tốt lành sẽ được thực hiện, các mục tiêu từ thiện và các mục tiêu giáo dục sẽ không trở nên tệ hại hơn và một giai đoạn tiến bộ sẽ xảy ra. Thời điểm này chưa đến, nhưng việc tinh thần hoá tiền tài và việc gom lại thành số lớn cho công việc của các Đấng Cao Cả, tức các Đệ Tử của Đức Christ, là một phần của nhiều công việc phụng sự cần thiết cho  thế gian và hiện giờ có thể tạo ra một khởi đầu thoả đáng; nhưng nó phải được tiến hành với nội nhãn quang tâm linh, với kỹ thuật đúng và hiểu biết chính xác. Sự tinh khiết của động lực và sự vị tha đã được thừa nhận.

NHIỆM VỤ TRƯỚC MẮT

Ngày 28–9–1938

Thánh Đoàn quan tâm sâu xa đến các biến cố trên thế giới. Tôi yêu cầu các bạn tiếp tục công việc thiện chí đó bằng mọi giá và đương đầu với mọi trở ngại. Hạt nhân (nucleus) đã tạo thành phải được duy trì. Nhóm người mới phụng sự thế gian phải giữ gìn sự toàn vẹn của mình và làm việc một cách dũng cảm. Tất cả đều chưa mất đi. Sự kiên định của những người thấu triệt Thiên Cơ sẽ giúp ích nhân loại và  giúp vào nỗ lực của các Huynh Trưởng (Elder Brothers). Các vị này là những kẻ bác ái, không còn oán thù, và làm việc cho sự hợp nhất – cả chủ quan lẫn duy linh.

Đây là tất cả những gì tôi có thể nói vào lúc này, vì chính bản thân Thánh Đoàn cũng không biết mãnh lực nào sẽ thắng thế. Các Ngài biết rằng sau rốt điều thiện phải thắng, nhưng các Ngài không biết những gì mà tương lai gần sẽ đưa ra cho nhân loại, bởi vì con người có quyền định đoạt đường lốiriêng của mình. Định Luật Nhân Quả (Law of Cause and Effect) có thể ít khi được bù lại. Trong các trường hợp mà luật này đã được bù lại, nó cần có sự can dự của các Mãnh Lực to tát hơn là các lực hiện có vào lúc này trên hành tinh. Các mãnh lục vĩ đại này có thể can dự vào nếu tiếng nói của những người tìm đạo trên thế gian được nhận biết. Điều này sẽ có thể xảy ra chăng? Các mãnh lực huỷ diệt, hiện đối kháng lại mãnh lực tốt lành, (diễn tả theo lối Mỹ của bạn) đã “dồn vào chân tường” (”cornered”) các giá trị tiền tài của thế giới và đã chuyển đổi hướng đi của sinh khí (tide of prana) – vốn đang tự động cô đọng vào tiền tài và vào sự phong phú tài chính của thế giới – hoàn toàn hướng vào các mục đích cá nhân, chia rẽ và thiên về vật chất. Do đó, không dễ gì có được sự mở rộng và vun trồng thiện chí và điều này cũng áp dụng cho tiền bạc đang ở trong tay của người tìm đạo, cũng như ở trong tay của những người đã mở trí nhưng hoàn toàn ích kỷ. Rất nhiều người tìm đạo không học được cách cống hiến với tinh thần hy sinh. Nếu bạn có thể đạt được một sự phong phú nào đó về tài chính và làm cho nó hướng về mục tiêu của Đại Huyền Môn (Great White Lodge) mà Đức Christ là Vị Lãnh Đạo, thì vào lúc này, đó sẽ là một trong các việc có tính cách xây dựng nhất mà bạn có thể làm để yểm trợ cơ tiến hoá.

Hỡi huynh đệ, vào thời buổi căng thẳng thần kinh này, tôi muốn nhắc nhở mọi người tìm đạo và các đệ tử rằng không cần có nhận thức về sự phù phiếm hay là về việc ghi nhận cái nhỏ bé. Hiện nay, các nhóm giống vốn sẽ hoạt động trong kỷ nguyên mới, đang ở vào giai đoạn tăm tối và giai đoạn phát triển, và, trong tiến trình mở rộng, đang hoạt động một cách lặng lẽ. Tuy nhiên giai đoạn này quan trọng nhất vì theo sự lành mạnh của các hột giống và khả năng bắt rễ mạnh mẽ xuống dưới và từ từ đi vào và vững chãi hướng về phía ánh sáng, thế nên sự đóng góp của họ sẽ thích hợp cho kỷ nguyên mới vốn dựa vào chúng ta. Tôi muốn nhấn mạnh sự kiện đó với bạn. Kỷ Nguyên Mới đang dựa vào chúng ta và chúng ta đang chứng kiến việc biến động (the birth pangs) của nền văn hoá và văn minh mới. Việc này hiện giờ đang tiến triển. Những gì cổ xưa và không còn thích hợp phải ra đi và trong số những điều không thích hợp này, sự thù hận và tinh thần chia rẽ phải ra đi trước nhất.

Trước kia tôi có nói với bạn rằng các tai hoạ đối với các cá nhân thường là kết quả của sự bùng nổ của mãnh lực và rằng các bùng nổ này đều được tạo ra do sự căm ghét, do các ý tưởng không tốt lành và các lời chỉ trích của những người có dính dáng đến tai hoạ. Tình hình thế giới ngày nay không do tham vọng của bất cứ người nào hay chủng tộc nào, hoặc do chủ nghĩa duy vật, sự hiếu chiến và kiêu hãnh của bất cứ của quốc gia đặc thù nào tạo Về căn bản đó không phải là kết quả của những tình trạng kinh tế sai lầm hiện đang xảy ra trên thế giới ngày nay. Nó hoàn toàn do bởi sự hận thù lan tràn trên thế gian gây ra – hận thù của con người và của chủng tộc, hận thù của các cá nhân và của những người đang có quyền hành hay có ảnh hưởng, và sự hận thù đối với ý tưởng và các niềm tin trong tôn giáo. Về căn bản, đó là do các thái độ chia rẽ của mọi dân tộc và giống dân, qua nhiều thế kỷ và cũng của ngày nay, đã thù ghét nhau và chỉ yêu thương chính mình. Điều này do bởi con người ở mọi nơi tạo ra, họ đã tìm cách đổ lỗi cho người khác ngoại trừ chính họ và họ không ngớt tìm kiếm người làm vật hy sinh (scapegoats) để nhờ đó họ có thể cảm thấy riêng họ không phải chia phần trong việc suy tư sai lầm, phát biểu sai lầm và hành động sai lầm. Sự kiện này nên được mọi người tìm đạo và các đệ tử, kể cả các thành viên của các nhóm giống hiểu rõ và đối phó. Họ cũng mắc các nhược điểm thường có, và  nhiều người trong họ đã tìm cách chia ra từng phần sự phiền trách đối với các tình trạng thế giới và tìm cách chỉ trích những kẻ đang tìm kiếm, bằng đường lối và cách thức riêng của họ, để đối phó với tình hình. Suy tư rõ ràng, đánh giá chính xác các nguyên nhân và có lòng bác ái vượt trội so với mọi người, đó là cách giúp phân biệt mọi đệ tử vào lúc này. Khi nào thái độ này không còn nữa, bao giờ cũng có sự nguy hiểm là bị hút vào cơn lốc hận thù và chia rẽ, rồi bởi đó mà có sự tách biệt của con người (cho dù chỉ là tạm thời) ra khỏi sự cuốn hút của tình thương. Điều này có nguy cơ và đưa đến ảo cảm. Chính sự kiện tất cả các đệ tử đều có cá tính mạnh mẽ, đã làm cho phản ứng của họ cả tốt lẫn xấu đều mạnh thêm.

Tôi hầu như bối rối (phải chăng tôi đã không biết được và không yêu thương bản chất con người một cách đáng kể) trước sự tiến bộ nhỏ trong việc ưa thích suy tưởng mà một số đệ tử đã chứng tỏ. Hiện giờ, chính là lúc đối diện với khó khăn và dường như là không thích hợp để bắt đầu công việc được dự kiến của nhóm, nếu một khởi đầu như thế bao giờ cũng xảy Mỗi nhóm sắp xếp để hoàn thành một nhiệm vụđặc biệt. Công việc hợp nhất của nhóm này chưa được bắt đầu. Nhiệm vụ đó phải được khởi đầu.

Nhóm Một có thể tạo ảnh hưởng bằng viễn cảm khi hướng dẫn con người và nói với thể trí của con người sao cho họ có thể có được ấn tượng với nhu cầu mà một trong các Đấng Cao Cả đều mô tả như là ”sự cứu độ thế giới bằng tình thương”. Họ phải được hướng dẫn để hiểu được rằng các chính sách của họ phải được định đoạt bằng sự tốt lành trên thế giới. Sự thành công mà nhóm có được bằng cách giúp đỡ cho thấy năng lực cuả họ tỏ ra có ích về mặt kiến tạo.

Nếu có quyết tâm thì Nhóm Hai có thể hành động theo cách xây dựng để kết thúc một số ảo cảm thế giới. Họ có thể làm được điều này bởi vì một vài trong số các thành viên của nhóm đã chiến đấu một cách thành công với ảo cảm trong các kiếp sống của họ.

Khi một số các hiệu chỉnh bên trong đã được thực hiện thì Nhóm Ba có thể bắt đầu việc chữa trị của nhóm theo sự hướng dẫn.

Nhóm Bốn có thể cố gắng giúp đỡ trong việc tạo ra giác tuyến cho thế giới, dĩ nhiên hoạt động trong khi hợp thành nhóm. Họ có thể làm điều này nếu, với tư cách cá nhân, họ tự tách mình ra khỏi mọi ý tưởng chia rẽ và học cách hoạt động với tinh thần bác ái và với việc cố tâm phá ngã chấp cho phàm ngã họ.

Hỡi huynh đệ, trong mọi thành viên của nhóm đều có các nhược điểm. Các khuynh hướng cá nhân và các sai sót đều xảy ra, còn các lỗi lầm, trước tiên, lôi kéo các quan tâm riêng của một người và sự sống nội tâm của riêng người ấy; nhưng các điều này không tạo ra một tổn hại nghiêm trọng nào cho công việc của nhóm, vì chúng có thể bị bỏ qua hay diễn đạt một cách rất hời hợt bằng một cố gắng rất nhỏ. Sự thiếu kiên nhẫn với các kết quả đã đạt được, một cảm giác về sự tự mãn tự tôn (smug superiority), một vài sai sót về vật chất và các tham vọng cá nhân thuộc loại hời hợt hiện có trong một số thành viên thuộc mọi nhóm. Và vào lúc này, trong mỗi nhóm có một thành viên gặp các khó khăn có tính chất trầm trọng hơn, vì chúng tạo thành một tổn hại thực sự cho sự sống của nhóm, đang tạo ra (như chúng đang làm) lối thâm nhập cho các mãnh lực mà, một cách rõ rệt nhất, chắc chắn là nắm giữ dòng chảy của sự sống tâm linh và ngăn chận công việc có bản chất của nhóm hướng về sự thành tựu. Trong các trường hợp này tôi có thể làm gì ?

Trước tiên, tôi phải thực hành sự kiên nhẫn vô hạn và mang lại cho mỗi người đủ thời gian để thay đổi. Tôi làm điều này – mất nhiều năm trong một số trường hợp, và nhờ đó đã thử thách tính kiên nhẫn của các thành viên trong nhóm, những người này không vướng mắc vào tình huống và nhược điểm đặc thù nào, họ chỉ mong muốn bắt đầu công việc của nhóm. Bài học kiên nhẫn đã không hề mất đi và tôi muốn nhắc nhở các thành viên trong nhóm là nếu bao giờ họ hy vọng có được chỗ đứng trong huyền giai, thì họ phải biết rằng tình thương và lòng kiên nhẫn có thể chờ đợi – không nghĩ điều tà vạy và chỉ nuôi dưỡng điều tốt lành.

Năm nay, tôi đã giải thích rõ cho bạn rằng sự tái tổ chức triệt để có thể là có giá trị và rằng các nhóm có thể phải được tái sắp xếp phần nào trước khi công cuộc hợp nhất của nhóm

có thể tiến hành. Hiện nay, đối với tôi việc tái tổ chức này dường như không thể tránh khỏi. Nó chưa kết thúc. Nó không dính dáng đến mối liên hệ bền bĩ, không đổi đã được thiết lập và sẽ tồn tại trong tất cả các bạn một cách vĩnh cửu. Về cơ bản, không điều gì có thể chia rẽ bạn.

Mục tiêu công việc của các nhóm giống này là để làm cho con người quen với kế hoạch của Thánh Đoàn như ngày nay nó đang hiện ra trong thời điểm quyết định này. Trong  ba từ ngữ cuối cùng này, bạn có chủ đề rất quan trọng đối với bạn vào lúc này. Đó là gì? Công việc của bạn phần lớn là xua tan ảo tưởng, nhưng trước tiên là khắc sâu Thiên Cơ vào ý thức của những nhà lãnh đạo trên thế giới. Đối với chúng ta, dường như thời điểm quyết định này được nhiều người thế tục hiểu rõ ràng hơn là những người tìm đạo trên thế giới, những người này có cái nhìn hời hợt về các mục tiêu. Những ai không được định hướng vào Huyền giai tinh thần và vào Thánh Đạo, thì hiện giờ đã phần lớn đều hiến dâng cho các hoạt động hướng về thiên nhiên trên thế giới (có thể tốt hoặc xấu tuỳ bạn gọi). Và điều này không đúng đối với những người tìm đạo trên thế giới. Thay vì hoạt động một cách tích cực để hoàn thành các mục tiêu do Thiên Cơ đưa ra (vốn có bản chất tâm linh và đem lại hậu quả hợp nhất, không nuôi dưỡng sự căm hờn và chia rẽ, mà có sự cảm thông và hoà hợp trên thế giới) họ lại phí thời gian trong việc suy luận, trong việc chỉ trích các nhà lãnh đạo trên thế giới và trong linh cảm e ngại – xét cho cùng, không một điều nào trong các điều trên có một chút hữu ích nào và sau rốt rõ ràng là có hại. Sự tổn hại này là do hình tư tưởng được hướng dẫn một cách mạnh mẽ, được những người nam và nữ tạo ra với một khả năng nào đó khi có sự tiến bộ tâm linh.

Cho đến nay, một số người trong số những kẻ tìm đạo trên thế giới, ít hiểu biết trách nhiệm của tư tưởng; tuy nhiên, hiện giờ hoạt động tạo ra tư tưởng của họ hoặc là có tính kiến tạo rõ rệt, hoặc là có tiềm năng huỷ diệt. Tôi do dự khi bàn rộng về chủ đề này, do bởi các phản ứng có thể có của phàm ngã mà những ai đọc được các lời này có thể tạo ra. Do đó, ở đây tôi nói đến thế giới một cách tổng quát chớ không nói riêng biệt về những người tìm đạo trên thế giới và những vị đệ tử hữu thệ (pledged workers).

***

Tổng hợp sách trong Thư viện trái đất 

Facebook page

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here