VŨ TRỤ XOẮN 1

 Vũ Trụ Xoắn  (Quyển 1)

Tác giả: Dolores Cannon ©2001

Người dịch: Young Nguyễn, Lê Trang

PHẦN MỘT - ĐI TÌM KIẾM NGƯỜI KẾ NHIỆM

PHẦN HAI - TIẾP TỤC TỪ "Những Người Bảo Hộ” (THE CUSTODIANS)
CHƯƠNG NĂM - HÀNH TINH TRI THỨC BỊ CHE GIẤU

PHẦN BA - NHỮNG BÍ ẨN TRÊN TRÁI ĐẤT
CHƯƠNG SÁU - LỤC ĐỊA ATLANTIS
CHƯƠNG BẢY - BÍ ẨN VỀ KIM TỰ THÁP
CHƯƠNG TÁM - NHỮNG BÍ ẨN KHÔNG THỂ GIẢI THÍCH

PHẦN BỐN - RUNG ĐỘNG, TẦN SỐ VÀ CẤP ĐỘ NĂNG LƯỢNG
CHƯƠNG CHÍN - SỰ TỈNH THỨC
CHƯƠNG MƯỜI - NƠI ĐƯỢC GỌI LÀ “NHÀ”

PHẦN NĂM - KHOA HỌC SIÊU HÌNH HAY VẬT LÝ LƯỢNG TỬ?
CHƯƠNG MƯỜI MỘT - VŨ TRỤ SONG SONG
CHƯƠNG MƯỜI HAI - NĂNG LƯỢNG VÀ HỖ TRỢ
CHƯƠNG MƯỜI BA - CÁCH DÙNG VÀ BIẾN HÓA NĂNG LƯỢNG
CHƯƠNG MƯỜI BỐN - SỰ TIẾN HÓA CỦA CƠ THỂ CON NGƯỜI
CHƯƠNG MƯỜI LĂM - THỢ CƠ KHÍ
CHƯƠNG MƯỜI SÁU - NGUỒN (THƯỢNG ĐẾ)

Giới thiệu về tác giả

***

0 Nhận xét