CHÂN SƯ VÀ THÁNH ĐẠO: Mục Lục

0
95

CHÂN SƯ VÀ THÁNH ĐẠO

“THE MASTER AND THE PATHby C.W LEADBEATER LEADBEATER LEADBEATER LEADBEATER

Dịch giả: Nguyễn Hữu Kiệt

Đánh máy: Như Khuê Tiểu hoa Nhi

Nguồn: Thongthienhoc.com

TỰA

PHẦN THỨ NHẤT CÁC ĐẤNG CHÂN

CHƯƠNG I SỰ HIỆN DIỆN CỦA CÁC CHÂN

ĐẠI LƯỢC

SỰ CHỨNG MINH CỦA CÁC TÔN GIÁO

NHỮNG BẰNG CHỨNG GẦN ĐÂY

SỰ KINH NGHIỆM NHÂN CỦA TÔI

SỰ TIẾN HÓA CỦA VẠN VẬT

ĐỜI SỐNG SIÊU NHÂN LOẠI

QUẦN TIÊN HỘI

CHƯƠNG II THỂ XÁC CỦA CÁC CHÂN

HÌNH DÁNG CỦA CÁC NGÀI

MỘT THUNG LŨNG TÂY TẠNG

NHÀ CỦA CHÂN KUTHUMI

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHÂN

NHỮNG NHÀ KHÁC

CÁC CHÂN THUỘC CUNG SỐ I

CÁC CHÂN THUỘC CUNG THỨ 2

NHỮNG CHÂN THUỘC CÁC CUNG KHÁC

NHỮNG THỂ XÁC KIỆN TOÀN

MƯỢN THỂ XÁC

PHẦN THỨ HAI CÁC VỊ ĐỆ TỬ

CHƯƠNG III CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN CHÂN

VÀO CỬA ĐẠO

TÁNH CÁCH ĐẠI CỦA CÔNG VIỆC PHỤNG SỰ THIÊN QUYỂN SÁCH “DƯỚI CHÂN THẦY”

THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI ĐỆ TỬ

KẾT DÂY LIÊN LẠC VỚI CHÂN

KHÔNG AI NGƯỜI BỊ BỎ RƠI

NHỮNG CHƯỚNG NGẠI THÔNG THƯỜNG

PHẢI SỰ TRUNG THÀNH TUYỆT ĐỐI

CHƯƠNG IV THỜI KỲ DỰ BỊ

CHIẾC HÌNH NỘM

NHỮNG ĐỆ TỬ DỰ BỊ TRẺ TUỔI

HẬU QUẢ CỦA SỰ TÀN NHẪN ĐỐI VỚI TRẺ CON BẬC THẦY CỦA NHÂN LOẠI

VÀO HÀNG DỰ BỊ

LỜI DẠY BẢO CỦA CHÂN

TÁNH NÓNG NẢY

TÁNH ÍCH KỶ

SỰ ÂU LO

SỰ VUI CƯỜI

NHỮNG LỜI NÓI ÍCH

TÁNH HẤP TẤP KHOE KHOANG

GIÁ TRỊ CỦA SỰ TẬP ĐOÀN

CHƯƠNG V THỜI KỲ NHẬP MÔN

MỘT CUỘC LỄ NHẬP MÔN CHÁNH THỨC

SỰ HỢP NHỨT VỚI CHÂN

VIỆC CHUYỂN DI THẦN LỰC

KIỂM ĐIỂM TƯỞNG

SỰ TIÊU KHIỂN

SỰ THÀNH CÔNG CHẮC CHẮN

CHƯƠNG VI THỜI KỲ CHUẨN BỊ ĐIỂM ĐẠO

BỐN NHÂN DUYÊN ĐƯA ĐẾN CỬA ĐẠO

NHỮNG ĐỨC TÁNH CẦN THIẾT

PHẦN THỨ BA NHỮNG CUỘC ĐIỂM ĐẠO LỚN

CHƯƠNG VII CUỘC ĐIỂM ĐẠO THỨ NHỨT (CHỨNG QUẢ TU ĐÀ HƯỜN: Sotapatti) Sotapatti) Sotapatti) Sotapatti)

ĐẤNG ĐIỂM ĐẠO ĐỘC TÔN

NGƯỜI TÂN ĐẠO ĐỒ (*) ĐỐI VỚI QUẦN TIÊN HỘI

NHỮNG TRƯỜNG HỢP THẤT BẠI

MỘT CUỘC ĐIỂM ĐẠO THỨ NHỨT (CHỨNG QUẢ TU ĐÀ HƯỜN: Solapatti)

THỜI GIAN CỦA MỘT CUỘC LỄ ĐIỂM ĐẠO

ĐỊA VỊ “CON CỦA ĐỨC THẦY”

TRÌNH ĐỘ ĐIỂM ĐẠO

HỘI HIỆN TẠI

NHỮNG THIẾU NIÊN ĐƯỢC ĐIỂM ĐẠO

CHƯƠNG VIII CÁC CUỘC ĐIỂM ĐẠO THỨ NHÌ THỨ BA (QUẢ VỊ TU ĐÀ HÀM(Sakridagamin)v M(Sakridagamin)v M(Sakridagamin)v M(Sakridagamin)và A NA HÀM(Anagami) M(Anagami) M(Anagami) M(Anagami) BA ĐIỀU CHƯỚNG NGẠI ĐẦU TIÊN

MỘT CUỘC ĐIỂM ĐẠO THỨ NHÌ (Chứngquả Tu-Đà-Hàm: Sakridagami)

SỰ PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ

GIAI ĐOẠN NGUY HIỂM

CUỘC ĐIỂM ĐẠO LẦN THỨ BA (Chứng quả vị A-Na-Hàm: Anagami)

NHỮNG CHƯỚNG NGẠI THỨ THỨ NĂM

CHƯƠNG IX CHƠN NHƠN

SỰ CẤU TẠO CHƠN NHƠN

CHƠN THẦN CHƠN NHƠN

SỰ GIAO TIẾP GIỮA CHƠN NHƠN PHÀM NHƠN

CHƠN NHƠN TRÊN CÕI GIỚI RIÊNG CỦA

SỰ CHÚ TRỌNG CỦA CHƠN NHƠN ĐỐI VỚI PHÀM NHƠN

THÁI ĐỘ CỦA PHÀM NHƠN

THỰC HIỆN SỰ HỢP NHỨT

CHƯƠNG X NHỮNG CUỘC ĐIỂM ĐẠO CAO HƠN

THẾ NÀO MỘT VỊ LA HÁN?

QUẢ VỊ LA HÁN(ARHAT) THEO KHOA BIỂU TƯỢNG THIÊN CHÚA GIÁO

NIẾT BÀN (NIRVANA)

CÔNG VIỆC CỦA VỊ LA HÁN

CUỘC ĐIỂM ĐẠO LẦN THỨ NĂM, QUẢ VỊ CHƠN TIÊN(ASEKHA) CÁC QUẢ VỊ CAO HƠN

BẢY CON ĐƯỜNG SIÊU NHÂN LOẠI

PHẦN THỨ CÁC CẤP ĐẲNG THIÊN ĐÌNH

CHƯƠNG XI CÔNG VIỆC CỦA CÁC CHÂN

KHU VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CHÂN

SỰ PHÂN PHỐI THẦN LỰC

CÁCH SỬ DỤNG LÒNG SÙNG TÍN

CÔNG VIỆC CỦA CÁC ĐỆ TỬ

SỰ CỐ GẮNG CỦA MỖI THẾ KỶ

PHẦN HAI

CÁC GIỐNG DÂN

ĐỨC CHƯỞNG GIÁO LÂM PHÀM

CHỦNG CHI (+)[v]THỨ SÁU

GIỐNG DÂN CHÁNH THỨ SÁU

CHƯƠNG XII NHỮNG VỊ ĐẾ QUÂN CÁC CUNG

NHỮNG VỊ ĐẾ QUÂN

BẢN LƯỢC ĐỒ CÁC CUNG

CON SỐ BẢY TRONG TRỤ

BẢY VỊ ĐẠI TINH QUÂN

BẢY HẠNG CHÚNG SINH TRONG MUÔN LOÀI

HÌNH VẼ CUNG NGỌC THẠCH PHẦN HAI TRANG 62 TRONG SÁCH. NHỮNG PHƯƠNG PHÁP HÀNH ĐỘNG CỦA MỖI CUNG. NHỮNG VỊ ĐẾ QUÂN ĐỨNG ĐẦU CÁC CUNG.

NHỮNG ĐỨC TÍNH CẦN PHÁT TRIỂN

NHỮNG SỰ BIẾN ĐỔI TỪNG CHU KỲ

CUNG SÙNG TÍN

CUNG NGHI THỨC

CHƯƠNG XIII BA NGÔI NHỮNG HÌNH TAM GIÁC

BA NGÔI CỦA THƯỢNG ĐẾ

ĐỨC MẸ THẾ GIAN

BA NGÔI HÌNH TAM GIÁC

ĐỔI CUNG

SỰ HỢP NHẤT HOÀN TOÀN

CHƯƠNG XIV MINH TRIẾT TRONG BA NGÔI

ĐỨC PHẬT

NHỮNG HÀNH ĐỘNG BỔ KHUYẾT

LỄ WESAK

NƠI HÀNH LỄ

CUỘC HÀNH LỄ

ÂN HUỆ LỚN NHẤT

ĐỨC DI-LẶC-BỒ-TÁT

LỄ ASALA

TỨ DIỆU ĐẾ

BÁT CHÁNH ĐẠO

CHƯƠNG XV QUYỀN NĂNG TRONG BA NGÔI

ĐỨC NGỌC ĐẾ

NHỮNG CUỘC ĐIỂM ĐẠO TỐI CAO

MỤC ĐÍCH CUỐI CÙNG

TỰA

Quyển sách này trình bày nhiều vấn đề từ trước đến nay chỉ được nghiên cứu và thảo luận trong những buổi nhóm họp của một sốít người, gồm những sinh viên Huyền Môn đã có sự hiểu biết thâm sâu về Đạo Lý. Những người này sẵn sàng khảo cứu môi vấn đềliên quan đến những địa hạt tâm linh mà họ chưa có thể bước vào ngay bây giờ, nhưng hy vọng có ngày sẽ bước vào trong một tương lai về sau.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tôi có thể bảo đảm và chứng thực những điều đã được viết ra trong quyển sách này, nó ghi chép đúng đắn những điều mà tác giả

đã quan sát một cách tỉ mỉ và cẩn thận, nhưng có không tuyên bố một uy tín nào, cũng không đòi hỏi độc giả phải chấp thuận hay tin theo. Nó không tự hào được viết ra do một sự cảm hứng tâm linh, mà chỉ là một sự tường thuật nhửng điều mắt thấy tai nghe của tác giả.

ANNIE BESANT(*) BESANT(*) BESANT(*) BESANT(*)[i]

***

Tổng hợp sách trong Thư viện trái đất 

Facebook page

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here