THÔNG ĐIỆP TỪ CÁC ĐẤNG SÁNG TẠO (Trích) – Phần Mở đầu

1
373

 

Tác giả: Sal Rachele – Xuất bản: tháng 8 năm 2011

Theo Blog Trái Đất Mới, về cơ bản các kiến thức từ cuốn sách này đều rất chính xác, trừ những sự kiện đáng lẽ phải xảy ra sau 21/12/2012. Đã có 1 sự thay đổi rất lớn khiến các sự kiện không còn xảy ra đúng về bản chất cũng như thời gian. Mốc thời gian mới chính là bây giờ, những tháng cuối năm 2021 và các sự kiện khả năng cao sẽ không diễn ra như cuốn sách mô tả.

Download:  https://drive.google.com/file/d/1tjRipI1WjTUizNUNngdIF1dg8TnnEG4g/view?usp=sharing

Sách nói:  https://www.youtube.com/watch?v=h9KSfK90rlw&list=PLsvvwZOdSONZKzH5rFyO72KpiaCjNP-h9

Cuốn sách này được tổng hợp từ 3 cuốn sách khác nhau của nhà ngoại cảm Sal Rachele, gồm:

_ THE FOUNDERS

_ EARTH CHANGES AND 2012

_ EARTH AWAKENS: PROPHECY 2012-2030

Người chuyển dịch: Minh_Minh và một số người khác

Biên tập & chỉnh sửa: Nhóm Lightworker-vietnam

 CHÌA KHÓA­­ 

TIẾN VÀO THỜI ĐẠI MỚI

MỤC LỤC

 

Đề mục                                  Trang

LỜI NÓI ĐẦU                  13

Một bình luận về phương pháp trao truyền             13

Một cái nhìn vào tương lai         16

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CÁC ĐẤNG SÁNG TẠO             20

Các Đấng Sáng Tạo          20

Buổi bình minh mới              26

Sự tốt nghiệp                  26

Một cuộc hành trình vào tương lai          28

Một nét đại cương về ba Trái Đất song song           29

Sự đồng sáng tạo cá nhân và sự đồng sáng tạo tập thể                30

Vượt qua cánh cổng  2012               30

 

PHẦN 2: TÍNH TỰ NHIÊN CỦA SỰ SÁNG TẠO                      33

Dẫn nhập                      33

Những Sự An Bài Thần Thánh                  38

Sự An Bài Thần Thánh thứ nhất – Lời giải cho sự trượt xuống              38

Sự An Bài Thần Thánh thứ hai – Sự Chuyển Đổi Thiên Hà                    40

Sự An Bài Thần Thánh thứ ba – Chuyển động tiến động thẳng hàng của Trái Đất            41

Sự An Bài Thần Thánh thứ tư – Bánh xe luân hồi                 41

Sự An Bài Thần Thánh thứ năm – Sự thăng lên xoáy trôn ốc                  42

Sự An Bài Thần Thánh thứ sáu – Sự thăng lên tập thể                  42

Sự An Bài Thần Thánh thứ bảy – Sự can thiệp từ những người trợ giúp của Thượng Đế       44

Sự An Bài Thần Thánh thứ tám – Sự đến của những đứa trẻ giác ngộ               46

Các bạn là các Chúa Sáng Tạo                        47

Các khái niệm về Thiên Đàng và Địa Ngục               48

Vai trò của các bạn như những Chúa Sáng Tạo               49

Vũ Trụ địa phương đã được tạo ra bởi các Chúa Sáng Tạo            50

Khám phá các thế giới bên ngoài         50

Khả năng của cơ cấu nhận thức của các bạn        51

Các động lực của nhận thức ở mật độ thấp           52

Sự trở lại mật độ 7                                53

Nói thêm về các sự tương tự của quá trình Sáng Tạo            53

Tiến hóa từ mật độ 3 lên mật độ 7               54

Sự lựa chọn trở lại các mật độ thấp hơn sau khi đã đạt tới mật độ 7             55

Sự tiến hóa của các hệ thống hành tinh              56

Sự thăng lên của Mẹ Trái Đất            57

Hình Học Thần Thánh và các Biểu Tượng Thần Thánh 58

Sự hiểu biết về các mật độ cao hơn và thấp hơn         60

Hoàn thành nghiệp             60

Sự tiến hóa và tái sinh của thế giới động vật      62

Các mẫu vật tuyệt chủng và sự tái sinh của các nhóm hồn     63

Điều gì xảy ra khi các sinh mệnh mật độ cao hơn hạ thấp rung động      64

Khuôn Mẫu Chủ Yếu           65

Tính tự nhiên của sự vô tận 65

 

PHẦN 3: CÁC ĐẤNG SÁNG TẠO NÓI VỀ LỊCH SỬ TRÁI ĐẤT 68

Khởi nguyên của sự sống 68

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo – Phần 1 70

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo – Phần 2 73

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo – Phần 3 77

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo – Phần 4 80

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo – Phần 5 83

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo – Phần 6 86

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo – Phần 7 90

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo – Phần 8 95

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo – Phần 9 98

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo – Phần 10 102

PHẦN 4: CÁC ĐẤNG SÁNG TẠO VÀ CHU KỲ VĨ ĐẠI          107

Dẫn nhập               107

Các xúc tác cho sự thay đổi lớn

111

Những thay đổi đối với trường điện từ của Trái Đất 118

Những thay đổi của Mặt Trời trong sự chuyển đổi 122

Tác động của sự chuyển đổi lên các hành tinh khác 124

 

PHẦN 5: SỰ PHÂN MẢNH VÀ HỢP NHẤT LINH HỒN, NHỮNG NGƯỜI NHẬP XÁC 126

Dẫn nhập        126

Bản chất của các cụm hồn và sự phân mảnh linh hồn 126

Sự hợp nhất linh hồn 131

Các kỹ thuật cho việc triệu hồi các mảnh hồn đã mất của các bạn và trả lại các mảnh hồn của những người khác             132

Gặp gỡ các mảnh hồn nguyên thủy khác trên Trái Đất       133

Các linh hồn sinh đôi 134

Nói thêm về những sự phân mảnh linh hồn        135

Những gia đình hồn mở rộng       136

Ảnh hưởng của sự cấy ghép tạng đến tư tưởng con người       138

Ảnh hưởng của sự truyền máu lên linh hồn con người     138

Nhân bản vô tính và sự phóng chiếu hình ảnh giao thoa laze    139

Những người nhập xác và những sự chuyển đổi linh hồn        139

Những sự chuyển đổi linh hồn tình nguyện        140

Những sự chuyển đổi linh hồn không tình nguyện          141

Những sự chuyển đổi linh hồn một phần 142

Vai trò của những người nhập xác trong những thay đổi của Trái Đất             143

 

PHẦN 6: NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH TRÊN VÀ XUNG QUANH TRÁI ĐẤT VÀ NHÓM ILLUMINATI               145

Dẫn nhập         145

Bản chất của các dòng thời gian            145

Bản chất của người ngoài hành tinh trên và xung quanh Trái Đất    146

Người ngoài hành tinh dạng vật lý đã kết hợp với Trái Đất ở thời gian hiện tại     147

Người ngoài hành tinh đi giữa con người, và chính sách không can thiệp     147

Người ngoài hành tinh phản loạn 148

Các chủng tộc sao trên Trái Đất 150

Những người Orion sáng và đen tối 151

Người ngoài hành tinh ảnh hưởng đến Trái Đất từ các thế giới Astral     153

Những người Draconis sáng và đen tối và tương lai của họ trên Trái Đất   153

Ảo ảnh về Thiên Đàng         158

Vai trò của những người Sirius          158

Ảnh hưởng của những người Illuminati         159

Thông tin mới nhất về những người Zeta Reticulus 163

Những âm mưu nổi tiếng – Sự thật hay bịa đặt 167

 

PHẦN 7: THĂNG LÊN CÁC TẦNG THỨ CAO HƠN 177

Dẫn nhập           177

Một giải thích về sự thăng lên      179

Các cơ cấu của sự thăng lên          181

Trải nghiệm về các mật độ cao hơn       182

Các trải nghiệm của sự thăng lên          183 

Mô hình 24 chuỗi DNA                187

Sự quan tâm đến môi trường          188

Nói thêm về DNA                188

Hệ thống luân xa 189

Sự thiền định 191

PHẦN 8: TÂM LÝ HỌC CÁC MỐI QUAN HỆ CỦA CON NGƯỜI VÀ SỰ TĂNG TRƯỞNG LINH HỒN 192

Dẫn nhập               192

Lắng nghe thân thể bạn    193

Những kĩ thuật hàn gắn thể tình cảm     193

Sự tăng trưởng linh hồn           194

 

PHẦN 9: TỔNG QUAN CÁC DÒNG THỜI GIAN TƯƠNG LAI       200

Một cái nhìn cơ bản về tương lai       200

Trải nghiệm ngưỡng cửa   2012        201

Những thay đổi về mặt vật lý trong những linh hồn mật độ 4         203

Góc nhìn từ dưới lên 206

Những linh hồn mật độ 4 rời bỏ các gia đình mật độ 3 của họ 207

Giai đoạn 2012 đến 2013        208

Di chuyển xa hơn sau thời điểm 2013          209

Những thách thức trong các cộng đồng giác ngộ        210

Năm 2014      211

Sự xuất hiện của các Hội đồng Ánh Sáng       213

Giai đoạn 2014 – 2016                   213

Thế giới chết chóc mật độ 3               215

Trái Đất Mới bắt đầu xuất hiện       217

Sao Chổi năm 2017            218

Các năm  từ 2018 đến 2020                220

Các năm từ 2020 đến 2030               221

Sự bay qua của hành tinh Nibiru năm 2030               222

Sự Chuyển Đổi Thiên Hà 2030 – 2100             224

 

PHẦN 10: BẢN CHẤT CỦA THỜI GIAN               225

Dẫn nhập                  225

Trái Đất phi tuyến và các tầng thứ sinh mệnh của cô ấy 227

Mối quan hệ giữa tư tưởng và thời gian        228

Những thay đổi trong bản chất của thời gian               229

Các dòng thời gian có thể và các dòng thời gian chắc chắn           231

Đối mặt với “Sự thật của cái là như vậy”         232

Sáng tạo một dòng thời gian mà trao quyền cho các bạn          234

Các đời sống quá khứ, hiện tại và tương lai 234

Bản chất thực sự của nghiệp 235

Nói thêm về các đời sống song song 236

Ba dòng thời gian trội của Trái Đất 239

 

PHẦN 11: NHỮNG THAY ĐỔI TỪ BÊN TRONG 243

Tư tưởng của sự chuyển đổi        243

Sự thức tỉnh tâm linh        243

Những sự xao nhãng trên con đường tâm linh của các bạn        244

Linh hồn đẩy nhân tính trở lại với sự giác ngộ     245

Sự thanh lọc trên Trái Đất      246

Những lý do cho sự thanh lọc hiện đang diễn ra trên Trái Đất     247

Những xúc tác cho sự thay đổi bên trong      249

Nguyên nhân của “bóng tối” trên Trái Đất   251

Những cố gắng đảo ngược mọi thứ của các Đấng Lâm Phàm    252

Tính phức tạp của tự do ý chí           253

Sự hư hỏng hệ thống miễn dịch trong các linh hồn mật độ 3    253

Sự hàn gắn của những linh hồn mật độ 4    257

Những rào cản chung nhất đối với sự giác ngộ 258

Những thay đổi sinh học trong các linh hồn đang thăng lên      259

Thay đổi tư tưởng và hàn gắn thân thể của các bạn 260

Những kỹ thuật hàn gắn và trị liệu đề xuất 263

Thiền định Alpha – Theta 264

Tái lập trình tiềm thức 264

Tha thứ và buông bỏ 266

Liệu pháp Gestalt với sự hàn gắn tinh thần 266

Kỹ thuật Rebirthing 267

Hồi phục linh hồn và hợp nhất linh hồn         267

Sự giải phóng các thân thể ether và astral 268

Hàn gắn dòng thời gian      269

Hàn gắn dòng thời gian ngược 270

Kết nối dòng thời gian tương lai 271

Phương tiện ánh sáng Merkabah 272

Những triệu chứng gen của sự thăng lên 273

Năng lượng trẻ trung và vô hạn 276

Những thay đổi đối với các tế bào của các bạn – Các cơ cấu của sự thăng lên 277

Tác động của các sự chuyển đổi cổng đối với sự thăng lên 279

Những thay đổi tâm lý được chờ đợi khi các bạn đi qua các cổng 281

Gọi lại đời sống quá khứ 283

Những hiểu biết siêu hình và những hiểu biết tâm linh 285

Cân bằng vai trò của những người hướng dẫn tinh thần 288

Hai bước tiến, một bước lùi 292

Ăn kiêng và dinh dưỡng cho những linh hồn đang thăng lên 293

Những biểu hiện của sự ăn kiêng trên con đường thăng lên         299

Các thói nghiện và làm thế nào để hàn gắn chúng      300

Những thói nghiện quá trình     300

Các thói nghiện chất 303

 

PHẦN 12: NHỮNG THAY ĐỔI TỪ BÊN NGOÀI 309

Dẫn nhập    309

Những nhân tố dị thường trên Mặt Trời và trong các hành tinh 310

Các điểm đen, các lưỡi lửa, và các cơn bão Mặt Trời       312

Tác động của những biến đổi điện từ lên cơ thể con người 312

Các đường lưới và các đường ley 315

Tác động của tư tưởng con người lên hệ thống lưới của Trái Đất          317

Một số sự can thiệp bởi các nhóm Thiên Hà khác nhau         321

Sự ô nhiễm điện từ          323

Những thay đổi của khí hậu      323

Các trận bão, lốc tố và các trận gió xoáy dữ dội      326

Những địa điểm tốt nhất để tránh thời tiết khắc nghiệt           327

Khô hạn và lụt lội        328

Các viễn cảnh cho một kỷ băng hà khác    329

Lượng mưa nhiều và ít       330

Hạn hán và lụt lội sẽ ảnh hưởng đến sự phân phối lương thực        331

Đói và khát trong loài người     332

Những nơi tốt nhất để tránh lụt lội và hạn hán        333

Những trận động đất và phun trào núi lửa       334

Vị trí và thời gian xảy ra các trận động đất và phun trào núi lửa            336

Những sự thay đổi của đường bờ biển               339

Di cư khỏi các thành phố ven biển    339

Tác động tâm lý của sự cố nước biển dâng cao        241

Những thay đổi đối với hệ động thực vật                342

Những thay đổi về nông nghiệp trong Trái Đất Mới            344

Các bước cụ thể để thực hành nông nghiệp         345

Nhận xét và tổng kết              348

 

PHẦN 13: CÁC THỰC TẠI KINH TẾ         349

Nền kinh tế nhị nguyên      349

Nguyên nhân gốc rễ của sự kiểm soát và đàn áp     350

Vấn đề đối với việc buông bỏ vật chất     351

Sự suy thoái của các quốc gia phương Tây         353

Các dấu hiệu của sự sụp đổ         354

Sự sụp đổ của nền kinh tế phương Đông         357

Lịch trình sự sụp đổ          358

Các giải pháp được đưa ra bởi giới cầm quyền tinh hoa           359

Các giải pháp khai sáng đối với sự sụp đổ của nền kinh tế            360

Các kim loại quý và sự trở lại giá trị của chuẩn vàng           362

Bãi bỏ các hệ thống ngân hàng dự trữ theo tỷ lệ và lãi kép            362

Đất đai (Bất động sản)         363

Các loại tiền tệ mới      364

Nói về sự ly khai                365

Nền kinh tế giác ngộ 366

Một vài gợi ý cho việc ứng phó đối với sự sụp đổ của nền kinh tế 368

Những nơi cần tránh trong suốt quá trình diễn ra sự chuyển đổi kinh tế 369

Những địa điểm an toàn về mặt kinh tế trong thời kỳ chuyển đổi        370

 

PHẦN 14: CÁC CẤU TRÚC CHÍNH TRỊ          371

Dẫn nhập          371

Cuộc đại chiến cuối cùng 372

Khám phá chế độ độc tài 375

Vượt lên các “chủ nghĩa” 378

Một vài lời về quyền lực cá nhân 379

Triển vọng cho các cuộc cách mạng hòa bình và bạo lực 380

Sự lãnh đạo giác ngộ mới 383

Trật tự thế giới mới của Illuminati            385

Trật tự thế giới mới (nhưng hóa ra là cũ) 388

Ngăn chặn tổ chức Illuminati bóng tối      389

 

PHẦN 15: CÁC THỰC TẠI XÃ HỘI 392

Dẫn nhập               392

Chấm dứt chủ nghĩa tiêu thụ    392

Những việc cụ thể mà các bạn có thể làm để giảm mức tiêu thụ    394

Hệ thống y tế     395

Tương lai của y học 398

Các động lực trong việc điều trị và chữa lành bằng phương pháp tổng thể 400

Giao tiếp trong thời đại điện tử 401

Giải phóng ý thức công việc 404

Các hệ thống xã hội giác ngộ           407

Các mối quan hệ giác ngộ      409

Tương trợ lẫn nhau     412

 

PHẦN 16: NHỮNG CỘNG ĐỒNG CÓ CHỦ Ý       415

Dẫn nhập     415

Các ngôi làng sinh thái     415

Các cộng đồng tâm linh          416

Các công xã         417

Các cấu trúc cộng đồng khác      418

Làm thế nào để thành lập một cộng đồng       420

Nói thêm về các hội đồng       421

Trở lại với sự cân bằng của tự nhiên 422

Sống trong Thiên Đàng 423

Những nơi tốt nhất để thành lập hoặc gia nhập một cộng đồng 424

 

PHẦN 17: VAI TRÒ CỦA NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH TÍCH CỰC VÀ NHỮNG SINH MỆNH ĐÃ THĂNG LÊN TRONG SỰ THAY ĐỔI CỦA TRÁI ĐẤT        427

Sứ mệnh và mục tiêu của loài người 427

Vai trò của những người hướng dẫn tinh thần và những người giúp đỡ 429

Các sinh mệnh mật độ cao đang trợ giúp Trái Đất từ các thế giới Thiên Thể 430

Các cơ cấu của sự giúp đỡ được đưa ra       433

Sự bảo vệ tâm linh và tinh thần 433

Những nhóm trợ giúp thầm lặng đằng sau “sân khấu” 435

Hội Đồng Ngân Hà, Những Anh Em Trắng Cao Cả (Great White Brotherhood) và Các phẩm cấp Thiên Thần 436

Nói rõ hơn về Hội Đồng Ngân Hà 437

Các Thiên Thần, Tổng Thiên Thần và các vị Thầy đã thăng lên 440

Các thần linh (Earth spirits), các tinh linh (Elementals), các tiên nữ và giới chư thiên 445

Trái Đất ngầm 447

Các sinh mệnh mật độ cao tạm trú trên Trái Đất 447

Kết nối với các thực thể ngoài hành tinh 448

Sự dính líu của người ngoài hành tinh vào các vấn đề của con người trong sự chuyển đổi 449

Những lời tiên tri cụ thể 451

Sự tái hợp nhất của các gia đình hồn 452

Trở thành các công dân của Thiên Hà 454

 

PHẦN 18: SỰ SỐNG TRÊN CÁC HÀNH TINH KHÁC 456

Dẫn nhập           456

Pleiades           456

Mặt Trời Và Hệ Mặt Trời 457

Trái Đất            457

Kim Tinh    458

Mộc Tinh 459

Thổ Tinh           460

Alpha Centaurus 460

Tau Cetius 461

Fomalhaut 462

Thất Tinh 462

Các hội đồng cao cấp Pleiades 463

Hệ thống Orion 464

Betelguese 465

Rigel        466

Mintaka        467

Các hội đồng cao cấp Orion      467

Alpha Draconis        468

Những sinh mệnh Draconis đen tối      469

Những người Draconis sáng      469

Hội đồng cao cấp Draconis      470

Các thế giới Draconis        470

Zeta Reticulus      470

Những Người Essassani Và Hathor          471

Sirius          473

Sirius A     473

Sirius B        474

Andromeda      475

Các hội đồng Nebadon         476

Antares          477

Nibiru 477

Arcturus 478

Các hội đồng Aldebaran         479

Các hội đồng Alcyone        479

Hội Đồng Ngân Hà         480

Sao Bắc Cực      481

Lyra/Vega     481

Các tầng thứ rung động của các thế giới mà có sự liên hệ đến Trái Đất 482

 

PHẦN 19: PHƯƠNG PHÁP KHOA HỌC       484

Dẫn nhập    484

Một thảo luận tóm tắt thêm nữa của phương pháp khoa học           484

Một số tài liệu nhân loại học đã lý giải về những sự thay đổi 485

Triết lý của sự thay đổi     488

 

PHẦN 20: TÔN GIÁO VÀ SỰ THAY ĐỔI      490

Dẫn nhập     490

Điều gì xảy ra khi bản ngã kiểm soát tôn giáo 491

Thuốc phiện của quần chúng        492

Giải quyết thế nào với các tôn giáo dân tộc     493

 

PHẦN 21: SỰ DUY LINH 495

 

PHẦN 22: XÃ HỘI HỌC VÀ SỰ THAY ĐỔI 498

 

PHẤN 23: CHÍNH TRỊ VÀ SỰ THAY ĐỔI    503

Dẫn nhập        503

Những tiên đoán cụ thể về chính trị và quân sự 504

Sự hiện ra Trái Đất mới      505

 

PHẦN 24: KINH TẾ VÀ SỰ THAY ĐỔI 507

Dẫn nhập        507

Cuộc khủng hoảng y tế sắp đến 508

Khủng hoảng năng lượng 509

Sự biến mất của các nguồn nhiên liệu tự nhiên 509

Các hoạt động kinh tế được chờ đợi trong những năm sắp tới 511

Viễn cảnh thiêng liêng về nền kinh tế 513

Một chút về NESARA 514

 

PHẦN 25: SỰ TIẾN BỘ CỦA CÔNG NGHỆ 518

Dẫn nhập        518

Sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm    520

Các công nghệ thay thế đang tồn tại 520

Năng lượng mặt trời 521

Thủy điện 521

Năng lượng gió 522

Các cục pin nhiên liệu hydrogen 523

Xăng sinh học  523

Các phương tiện và máy móc cải tiến 523

Những nơi tốt nhất cho việc sử dụng năng lượng mặt trời, gió và thủy năng 524

Những vị trí lắp đặt tốt nhất trên mảnh đất 524

Những vị trí tốt nhất trên Trái Đất cho việc áp dụng năng lượng thay thế 525

Các công nghệ mới    526

Nhiệt hạch lạnh       526

Radionics     527

Trọng lực và điện từ    527

Đo lường tư tưởng    529

Công nghệ điểm không    531

Điểm không và các chiều kích   531

Làm sao để truy cập vào các chiều kích khác nhau của Vũ Trụ 531

Làm thế nào vùng trống điện từ tác động vào tư tưởng 536

Sự phân hóa bên trong loài người 536

Nói thêm nữa về công nghệ điểm không 540

Các loại thiết bị điểm không và thiết bị Over-unity 543

Năng lượng cho nhà ở và công việc 544

Các hệ thống nông nghiệp mới 545

Nền kiến trúc khai sáng    547

Những loại vật liệu xây dựng     549

Các thành phố của tương lai     550

Những thiết bị giao thông mới 551

Du hành xuyên thời gian và không gian    552

Những tiến bộ trong y học 556

Việc tái xây dựng thế giới mật độ 3 sau sự chuyển đổi     561

Một cách nhìn khác của sự chuyển đổi    563

 

PHẦN 26: SINH HỌC VÀ SỰ THAY ĐỔI 565

Dẫn nhập    565

Di truyền học 565

Các mã và các khóa DNA 566

Chuỗi DNA 567

Khởi động khuôn mẫu thăng lên của các bạn 569

 

PHẦN 27: LUẬT HẤP DẪN VÀ SÁNG TẠO THỰC TẠI CỦA BẠN 572

Siêu hình học của những sự thay đổi của Trái Đất    572

Luật hấp dẫn 572

Sáng tạo thực tại của bạn 573

 

PHẦN 28: ĐỜI SỐNG TRONG CÁC TRẠNG THÁI THĂNG LÊN    576

Dẫn nhập    576

Một sự tóm tắt thêm nữa về các Trái Đất song song 576

 

Phần 29: NỘI DUNG HỘI THẢO CỦA LEAD 580

Nội dung hội thảo của Leah – Phần 1 580

Nội dung hội thảo của Leah – Phần 2 583

Nội dung hội thảo của Leah – Phần 3 587

Nội dung hội thảo của Leah – Phần 4 590

 

Phần 30: NGƯỜI ARCTURUS VÀ SỰ THĂNG LÊN 594

Người Arcturus và sự thăng lên – phần 1 594

Người Arcturus và sự thăng lên – phần 2 596

KẾT LUẬN 600

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

Tôi biết một số người trong các bạn thường không đọc lời nói đầu của một cuốn sách. Nếu bạn là một người như vậy, tôi khẩn thiết yêu cầu bạn bỏ thói quen đó và dành chút thời gian đọc nó, khi nó chứa thông tin quan trọng để giúp bạn nắm được toàn bộ nội dung.

Cuốn sách mà bạn đang có trong tay (hoặc đang xuất hiện trên màn hình máy tính của bạn) khá là phức tạp trong ý nghĩa của nó. Nó bao gồm hầu hết các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt trên Trái Đất và tương lai tiến hóa của chúng ta như một chủng loài.

Những lời tiên tri và dự đoán đưa ra ở đây được khảo sát từ hầu như tất cả các góc nhìn có thể, bao gồm tâm linh, siêu hình học, khoa học, triết học, tâm lý học, sinh học, kinh tế học, chính trị, địa vật lý, và nhiều hơn nữa. Hãy nghĩ chúng ta như những người mù đang sờ vào con voi và cố gắng có được bức tranh chính xác về con voi. Khoa học có thể là cái đuôi, sinh học là cái mình, và tâm linh là cái chân, vv…Tất cả các môn học có những giá trị, và tất cả chúng cũng có những giới hạn. Chúng tôi hy vọng bức tranh lớn được thể hiện ở đây sẽ giúp các bạn gắn các mảnh của Vũ Trụ rộng lớn lại với nhau.

Một bình luận về phương pháp trao truyền

Thông tin trong cuốn sách này đến theo một cách hơi khó để giải thích. Một số người gọi nó là “mở kênh có ý thức” (conscious channeling), trong khi những người khác mà có phần nghi ngờ có thể gọi là “viết theo cảm hứng”. Những người hoàn toàn nghi ngờ (nếu họ cố gắng đọc hết vài trang sách đầu tiên mà không quẳng nó xuống trong sự phẫn nộ) sẽ có vẻ bỏ qua nó như là sản phẩm của một người điên hay một kẻ mơ mộng hão huyền bị lừa dối một cách nghiêm trọng.

Tôi gọi phương pháp trao truyền này là “trao truyền bằng ngoại cảm”, và như một sự mô tả: “Đây là một sự hợp tác giữa cái Tôi cao hơn của tác giả và một tư tưởng tập thể phát ra trong các chiều kích cao hơn”.

Trong trường hợp này, “cái Tôi cao hơn” và “các chiều kích cao hơn” là các cụm từ chủ quan, nhưng phản ánh các khía cạnh chính xác của sinh mệnh chúng ta và của Sự Sáng Tạo. Trong các cuốn sách trước của tôi, tôi đi rất xa vào ý nghĩa của những cụm từ này. Trong cuốn sách này, những người hướng dẫn của tôi và tôi sẽ thỉnh thoảng nhắc lại những khái niệm này để làm mới lại ký ức của các bạn và cung cấp chúng cho những người mới tìm hiểu vấn đề này.

Như thế, “trao truyền bằng ngoại cảm” chính xác là cái gì và nó làm việc như thế nào? Nó là một cái gì đấy mà bất kỳ ai cũng có thể làm được với đủ sự thực hành và với các phương pháp thích hợp? Câu trả lời cho câu hỏi thứ hai là “Đúng”. Nếu bạn tìm hiểu kỹ website của tôi (www.salrachele.com), bạn sẽ biết là có một số đĩa CD và mp3 về thiền định được thiết kế để giúp các bạn đánh thức những khả năng “cao hơn” của bạn. Ngoài ra, tôi khuyến khích các bạn tìm hiểu công việc của những vị Thầy khác để tìm kiếm cách tiếp cận vấn đề tốt nhất cho các bạn.

Trong trường hợp của tôi, năng lượng, tư tưởng và sự sáng suốt của một nhóm các linh hồn, những người mà tôi gọi là các Đấng Sáng Tạo (Founders), chia sẻ nhận thức về thực tại của họ với tôi, hay cụ thể hơn, với các khía cạnh cao hơn của sinh mệnh tôi. Những khía cạnh cao hơn này tải thông tin vào trí tuệ cao cấp của tôi, rất giống với quá trình tải một file dữ liệu vào một máy tính cá nhân từ internet. Tâm trí cao hơn (giống với hệ điều hành của máy tính) sau đó tổ chức thông tin theo một cách mà ý thức (giống với màn hình máy tính) có thể diễn giải được và sử dụng được trong một cách thực tiễn.

Trong các thế giới cao hơn, thời gian là rất khác so với trên Trái Đất. Trong trường hợp này, bạn có thể nghĩ là thông tin nhận được từ những người hướng dẫn tinh thần của tôi đã đến cả dưới dạng gói và dưới dạng thời gian thực. Trong khi điều này rất khó để giải thích theo các từ ngữ kỹ thuật, hãy nghĩ về nó theo cách này. Thông tin đến và được đặt vào trong tâm trí cao hơn của tôi để rồi sau đó được tổ chức lại (dạng gói). Sau đó, khi nó được tổ chức lại, tôi đi vào một trạng thái của Sự Nhất Thể (Oneness) với nguồn thông tin đó và nó được chuyển vào thời gian thực thông qua tôi, như thế nguồn thông tin đã được sắp xếp lại trước thời gian đó và được biểu hiện ra với tôi một cách đầy đủ trong sự trao truyền. Dữ liệu có thể được xem như “các gói năng lượng thông minh”(intelligenet energy packets) và được ghi lại bằng cách sử dụng hoặc là bàn phím máy tính (linh hồn gõ bàn phím thông qua tôi), hoặc là một dạng nghe nhìn như điện thoại, video, Skype, hay sử dụng các thiết bị ghi khác nhau.

Do bởi khía cạnh thời gian phi tuyến, những người hướng dẫn tinh thần của tôi hầu như luôn luôn có mặt tại một thời điểm đáng quan tâm, để làm việc với các cá nhân, các nhóm, hay với tôi.

Một cách cơ bản, tôi chuyển làn sóng vào năng lượng của những người hướng dẫn tinh thần và hợp nhất một phần tư tưởng của tôi với tư tưởng của họ. Tôi là quan trọng đối với họ cũng như họ đối với tôi, và họ học rất nhiều từ tôi, cho dù họ đến từ một tầng thứ thực tại cao hơn nhiều so với Trái Đất. Nói một cách khác, họ đang rung động ở một tần số cao hơn nhiều so với các sinh mệnh con người.

Như các bạn đã biết, Trái Đất là một hành tinh có tự do ý chí. Bởi vì chính sách không can thiệp vốn có trong các hành tinh có tự do ý chí, các sinh mệnh từ các chiều kích cao hơn không được phép can thiệp mạnh vào các vấn đề của con người (ngoại trừ một vài trường hợp hiếm hoi, như là chống lại sự hủy diệt hạt nhân hay những tác động lớn khác). Tuy nhiên, có những linh hồn không nhân từ cố gắng vi phạm tự do ý chí của con người. Cũng có những sinh mệnh từ các thế giới khá cao đang lờ đi chính sách không can thiệp, và những nhóm này đã gây ra những khó khăn cho sự tiến hóa của loài người trong suốt chiều dài lịch sử Trái Đất.

Những người hướng dẫn tinh thần giác ngộ nhất là những người xem chúng ta ngang bằng với họ. Hầu hết họ đều khen ngợi chúng ta đã dũng cảm tái sinh vào một môi trường khó khăn như thế này.

Có một sự hiểu lầm về những người hướng dẫn tinh thần cần được làm rõ. Chỉ vì họ ở các tầng thứ khác hay chiều kích khác của thực tại thì không có nghĩa là họ biết nhiều hơn chúng ta trên Trái Đất. Trong thực tế, họ có thể, trong một vài trường hợp, họ học được từ chúng ta nhiều hơn là chúng ta học được từ họ.

Sẽ khá là nguy hiểm nếu xem những thông tin đến từ những linh hồn nào đó là chính xác chỉ bởi vì những sinh mệnh đó tuyên bố rằng họ đã đến từ tầng thứ cao hơn.

Điều này mang chúng ta đến vấn đề sáng suốt, một điều mà các bạn sẽ thấy được lặp đi lặp lại trong tất cả các cuốn sách của tôi, trong các lời dạy và trong các sự kiện. Tôi đề nghị các bạn hãy yêu cầu một số câu hỏi cơ bản về bản chất và chất lượng của các thông điệp nhận được qua các người nhận thông điệp. Một số những câu hỏi gồm:

“Liệu những thực thể tinh thần đó có khuyến khích chúng ta tự suy nghĩ và kiểm tra lại tính thực tế và tính chính xác, hay sinh mệnh đó yêu cầu sự vâng lời đối với anh ta/cô ta, đối với người nhận thông điệp, hay đối với một lời dạy cụ thể? Liệu thực thể đó có tôn trọng ta hay có thái độ bề trên? Liệu những thông tin đang đến từ thực thể này có thúc đẩy quyền tự quyết và hạnh phúc của ta, hay thúc đẩy sự tự hy sinh và sự phục tùng? Thông điệp được cảm thấy như thế nào?”

Chuyển sự chú ý vào thân thể bạn, các bạn sẽ phát hiện thấy là thân thể hầu như không bao giờ nói dối. Nếu các bạn không cảm thấy dễ chịu về một năng lượng cụ thể, thậm chí nếu thông điệp được diễn đạt trong ngôn ngữ yêu thương, thì năng lượng đó (và sinh mệnh tinh thần đó hay các sinh mệnh đang truyền đạt thông điệp đó) chắc chắn không phù hợp với các bạn.

Điều đó nói lên rằng, sẽ là quan trọng để tập trung vào nội dung và giá trị của thông điệp, và không cần tập trung nhiều vào dạng mà thông điệp đó đến. Các bạn hẳn đã nghe thành ngữ: “Nếu các bạn không thích thông điệp, thì đừng giết chết người mang thông điệp”. Trong trường hợp này, điều quan trọng không phải là các Đấng Sáng Tạo đã đến từ tầng thứ nào (tầng thứ 12 trong mô hình của tôi), hay họ trông như thế nào (các vì sao xanh-trắng khổng lồ trong nhận thức của tôi), hay thậm chí là họ đã đến từ hệ thống sao nào (chòm sao Lyra/Vega). Điều quan trọng là chất lượng của thông điệp.

Khi đọc cuốn sách này, các bạn hãy tự hỏi mình những câu hỏi dưới đây:

“Những thông tin này có hữu ích trong cuộc sống hàng ngày của tôi? Làm sao tôi có thể áp dụng chúng một cách hiệu quả? Tôi có thể sử dụng những ý tưởng ở đây để giúp người khác hay không? Những lời dạy ở đây có giúp tôi trên hành trình linh hồn hay không? Tôi có cảm thấy có quyền tự quyết khi áp dụng những công cụ và những kỹ thuật được đưa ra ở đây? Các nội dung ở đây có khuyến khích Sự Sáng Tạo của tôi?”

Tôi có một đề xuất khiêm nhường thêm nữa, các bạn hãy đọc và khám phá những hướng đi khác mà phù hợp với những câu hỏi này, khi thời gian của chúng ta trên Trái Đất là có giá trị và tất cả chúng ta đều muốn sử dụng nó một cách hiệu quả nhất có thể. Nếu các bạn thấy một cuốn sách khác hay lớp học khác mà phù hợp với bạn hơn, xin các bạn cứ tự nhiên.

Một cái nhìn vào tương lai

Điều này mang chúng ta đến với vấn đề nội dung của cuốn sách, những thay đổi của Trái Đất trong những năm tiếp theo năm 2012, vào lúc cuốn sách này được in, có vẻ như còn ít hơn một năm trước khi cánh cổng thứ nhất được mở ra, liên quan đến giai đoạn xung quanh ngày 21/12/2012 (được biết đến như Sự tiến động thẳng hàng).

Xuyên suốt các nội dung, chúng tôi (Tôi và các Đấng Sáng Tạo) giả định là tương lai khởi đầu xung quanh thời điểm đó và tiếp tục tiến đến cổng thứ hai (sự bay ngang qua của một sao chổi vào năm 2017), đến cổng thứ 3 (sự xuất hiện của hành tinh Nibiru vào đầu năm 2030) và sự kết thúc của Sự Chuyển Đổi Thiên Hà (xung quanh năm 2100).

Tôi đã được nói cho biết rằng tỷ lệ chính xác của các lời tiên đoán là xấp xỉ 80% đến 90%. Điều này có nghĩa là có một sai số đáng kể có thể xảy ra. Không có nhà tâm linh, nhà tiên tri, nhà dự đoán hay nhà thần bí nào có thể dự đoán chính xác 100% bởi vì Trái Đất là một hành tinh có tự do ý chí. Điều này đặc biệt đúng cho các tầng thứ cá nhân. Bất kỳ ai trong các bạn cũng có thể chứng minh là tôi dự đoán sai đơn giản bằng cách thay đổi tâm trí của các bạn và lựa chọn khác đi với cái mà các bạn có vẻ sẽ làm. Đó là lý do tại sao tôi sẽ sử dụng lời phát biểu sau để làm rõ nhận định bên trên: “Nếu các bạn tiếp tục tiến trình của mình mà không có sự thay đổi trong tư tưởng, thì các viễn cảnh, các sự kiện và những sự thay đổi đã được miêu tả trong cuốn sách này sẽ có vẻ là các hậu quả trong những giai đoạn thời gian đã kể trên”. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể dự đoán những thay đổi mà bạn sẽ làm trong tư tưởng của bạn, nhưng các bạn là các sinh mệnh có chủ quyền với các thân thể của các bạn và các bạn nắm quyền quyết định cuối cùng.

Tất cả mọi điều chúng tôi làm là nhìn vào các dòng thời gian có thể và chắc chắn của tương lai, ngoại suy và trực cảm, dựa vào nhiều yếu tố. Tiêu chuẩn được sử dụng để đánh giá tương lai bao gồm sự ghi nhận là chất lượng của tư tưởng của một cá nhân xác định trải nghiệm về thực tại của cá nhân đó. Nếu một tỷ lệ lớn con người đang hoạt động ở một tầng thứ tư tưởng nào đó, như là sợ hãi, sẽ dễ dàng để dự đoán là những linh hồn này sẽ tạo ra các viễn cảnh đáng sợ cho đến khi họ học được cách thay đổi tư tưởng của mình và di chuyển vào một hướng khác.

Những người hướng dẫn của tôi và tôi có thể nhìn thấy và cảm thấy năng lượng. Chúng tôi quan sát các khuôn mẫu năng lượng phát ra từ những linh hồn trên Trái Đất và nhìn các dòng thời gian có thể và các dòng thời gian chắc chắn đang bộc lộ ra ngoài từ tư tưởng của những linh hồn đó. Trong những sự trao truyền này, chúng tôi đi vào chi tiết về 3 dòng thời gian chắc chắn được tạo ra. Nói cách khác, phần lớn con người đang trong quá trình tạo ra 3 thực tại trội, hay là 3 viễn cảnh đồng thời. Điều này sẽ được giải thích xa hơn trong các chương tiếp theo.

Các bạn, những độc giả yêu quý, có một phần không thể thiếu trong vở kịch đang bộc lộ ra trên Trái Đất. Đừng bao giờ tin vào bất kỳ lúc nào, rằng các bạn là bất lực để thay đổi cái điều đang xuất hiện ra. Ảo ảnh của sự chia rẽ chính xác là lý do mà các linh hồn cảm thấy bất lực. Nếu các bạn chưa khám phá ra là các bạn được kết nối một cách phức tạp và mật thiết với toàn bộ Vũ Trụ, thì rất nhanh các bạn sẽ có được nhận thức đó. Thực tế, điều đó đã được chứng minh trong vật lý lượng tử (thông qua nguyên lý bất định). Mặc dầu tác động của bạn lên thế giới có thể là rất nhỏ, đặc biệt là những thứ nằm ngoài môi trường trực tiếp của các bạn, tất cả mọi ý nghĩ của bạn, mọi cảm xúc của bạn, và mọi hành động của bạn, đều ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ trong Vũ Trụ theo cách nào đó.

Chúng ta là đầy quyền năng vượt trên niềm tin. Đó là cách chơi chữ. Các bạn có thể nói rằng chúng ta có đầy đủ quyền năng khi chúng ta di chuyển vượt lên niềm tin (cái niềm tin mà cho rằng chúng ta không có quyền năng).

Mục đích của cuốn sách này là giúp trao quyền cho các bạn bằng cách trao cho các bạn không chỉ một viễn cảnh về tương lai của loài người, mà còn trao cho các bạn các công cụ, các kỹ thuật và lời khuyên thực tiễn về việc làm thế nào để dối phó với những thách thức mà có vẻ như các bạn sẽ phải đối mặt trong những năm sắp tới. Không giống nhiều người nhận thông điệp khác mà chỉ nói chung chung, các Đấng Sáng Tạo và Tôi đi vào chi tiết về các hướng đi cụ thể để đạt được sự điều hòa và sự cân bằng trên hành tinh Trái Đất.

Hầu hết những chủ đề được thảo luận ở đây có thể tiếp thu được bởi chính các bạn. Chúng tôi khuyến khích các bạn tìm kiếm những nguồn hiểu biết khác cho mỗi phương pháp tập luyện hay phương pháp thực hành, nhằm giúp các bạn hiểu sâu hơn và chuyên môn hơn. Lời khuyên thực tiễn được đưa ra trong cuốn sách này không được thiết kế để biến bạn thành một chuyên gia trong bất kỳ lĩnh vực nào. Nó có thể chỉ hướng cho các bạn tới nơi mà các bạn có thể làm những nghiên cứu riêng của mình. Một ví dụ là lời khuyên lắp đặt những thiết bị năng lượng thay thế trên vùng đất của các bạn (như các máy phát chạy bằng gió, hydro hay năng lượng mặt trời). Chúng tôi không trao cho các bạn các sơ đồ và những hướng dẫn cụ thể từng bước một để làm sao nối nó với các máy tải điện hay chạy dây từ các cục pin, vv… bởi vì thông tin đó có thể tìm thấy được từ các nơi khác.

Một vài chủ đề được thảo luận ở đây chỉ có thể tìm thấy trong cuốn sách này. Ít nhất, những chủ đề như vậy không được thảo luận sâu và chi tiết như thế ở bất kỳ đâu.

Cuốn sách này là một “bức tranh lớn”, được thiết kế để trao cho các bạn một cái nhìn tổng quan của cái điều đang xảy ra. Nó giống như việc lắp ráp các mảnh lại với nhau của trò chơi xếp hình và hình thành nên một bức tranh đẹp từ cái mà các bạn có thể thu được niềm vui lớn cũng như một sự thúc đẩy cho ứng dụng thực tiễn.

Trong khi một số thông tin có thể bị diễn giải như là tiêu cực, các chủ đề được thể hiện từ một nhận thức giác ngộ. Khi các bạn nhìn thấy bằng việc nghiên cứu kỹ những sự hướng dẫn, có rất nhiều những thông tin tốt đang đợi những người đã sẵn sàng quyết tâm thay đổi theo hướng của sự thật cao hơn. Nếu các bạn mệt mỏi với thực trạng và chán ngán công việc thường ngày, hãy đọc nó.

Trước tiên, các bạn có thể có ấn tượng rằng nó là mơ tưởng khi cho rằng có một Thời Đại Vàng trên Trái Đất, nhưng tôi đảm bảo với bạn là điều đó đang tới ngay bậc thềm nhà của chúng ta và chúng ta đã có nhiều chi tiết chứng minh cho điều đó.

Loài người là một chủng tộc đa tầng thứ. Chúng ta có những người ở tất cả các tầng lớp xã hội, ở tất cả các tầng thứ của tư tưởng, từ đen tối nhất đến giác ngộ cao nhất. Trong những trang tiếp theo, chúng tôi đã xác định phạm vị rộng lớn của các viễn cảnh này. Chúng tôi không gạt ra ngoài bất kỳ một ai hay bất kỳ cái gì. (Ít nhất chúng tôi đã đề cập đến các nền tảng chính). Nếu các bạn phát hiện thấy mình phần nào không phù hợp với một trong các viễn cảnh đã được đưa ra ở đây, thì hãy để chúng tôi biết bằng cách liên hệ với tác giả. Trong khi chờ đợi, chúng tôi nghĩ ít nhất các bạn sẽ tìm thấy một điều hấp dẫn để đọc từ cuốn sách này.

Chào mừng đến với tương lai mà tất cả chúng ta đang tạo ra ngay bây giờ.

 Sal Rachele, tháng 8 năm 2011

1 BÌNH LUẬN

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here