THÔNG ĐIỆP TỪ CÁC ĐẤNG SÁNG TẠO (đọc online, sách giấy, ebook, audio)

0
2182
Bạn có thể đọc sách Thông Điệp Từ Các Đấng Sáng Tạo ngay trên web Thư Viện Trái Đất tại đây (bạn có thể truy cập nhanh đến các chương bằng mục lục ở cuối bài):

Sách Thông điệp từ các Đấng Sáng Tạo

Bạn đã có thể mua sách giấy Thông Điệp Từ Các Đấng Sáng Tạo bằng cách nhắn tin cho fanpage Thư viện Trái Đất: https://www.facebook.com/thuvientraidat hoặc sử dụng tính năng chat trên website này.

Sách nói: https://www.youtube.com/watch?v=3aN6TvyU_po&list=PLs_X89Sb0FubRaKu6jBKHcBy8y42y55-qhttps://www.youtube.com/watch?v=h9KSfK90rlw&list=PLsvvwZOdSONZKzH5rFyO72KpiaCjNP-h9

Sách THÔNG ĐIỆP TỪ CÁC ĐẤNG SÁNG TẠO

 • Tác giả: Sal Rachele
 • Xuất bản: tháng 8 năm 2011

Cuốn sách này được tổng hợp từ 3 cuốn sách khác nhau của nhà ngoại cảm Sal Rachele, gồm:

_ THE FOUNDERS

_ EARTH CHANGES AND 2012

_ EARTH AWAKENS: PROPHECY 2012-2030

 

 • Người chuyển dịch: Minh_Minh và một số người khác
 • Biên tập & chỉnh sửa: Nhóm Lightworker-vietnam

 

Đề mục Trang

LỜI NÓI ĐẦU 13

 • Một bình luận về phương pháp trao truyền 13
 • Một cái nhìn vào tương lai 16

 

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CÁC ĐẤNG SÁNG TẠO 20

 • Các Đấng Sáng Tạo 20
 • Buổi bình minh mới 26
 • Sự tốt nghiệp 26
 • Một cuộc hành trình vào tương lai 28
 • Một nét đại cương về ba Trái Đất song song 29
 • Sự đồng sáng tạo cá nhân và sự đồng sáng tạo tập thể 30
 • Vượt qua cánh cổng  2012 30

PHẦN 2: TÍNH TỰ NHIÊN CỦA SỰ SÁNG TẠO 33

 • Dẫn nhập 33
 • Những Sự An Bài Thần Thánh 38
 • Sự An Bài Thần Thánh thứ nhất – Lời giải cho sự trượt xuống 38
 • Sự An Bài Thần Thánh thứ hai – Sự Chuyển Đổi Thiên Hà 40
 • Sự An Bài Thần Thánh thứ ba – Chuyển động tiến động thẳng hàng của Trái Đất 41
 • Sự An Bài Thần Thánh thứ tư – Bánh xe luân hồi 41
 • Sự An Bài Thần Thánh thứ năm – Sự thăng lên xoáy trôn ốc 42
 • Sự An Bài Thần Thánh thứ sáu – Sự thăng lên tập thể 42
 • Sự An Bài Thần Thánh thứ bảy – Sự can thiệp từ những người trợ giúp của Thượng Đế 44
 • Sự An Bài Thần Thánh thứ tám – Sự đến của những đứa trẻ giác ngộ 46
 • Các bạn là các Chúa Sáng Tạo 47
 • Các khái niệm về Thiên Đàng và Địa Ngục 48
 • Vai trò của các bạn như những Chúa Sáng Tạo 49
 • Vũ Trụ địa phương đã được tạo ra bởi các Chúa Sáng Tạo 50
 • Khám phá các thế giới bên ngoài 50
 • Khả năng của cơ cấu nhận thức của các bạn 51
 • Các động lực của nhận thức ở mật độ thấp 52
 • Sự trở lại mật độ 7 53
 • Nói thêm về các sự tương tự của quá trình Sáng Tạo 53
 • Tiến hóa từ mật độ 3 lên mật độ 7 54
 • Sự lựa chọn trở lại các mật độ thấp hơn sau khi đã đạt tới mật độ 7 55
 • Sự tiến hóa của các hệ thống hành tinh 56
 • Sự thăng lên của Mẹ Trái Đất 57
 • Hình Học Thần Thánh và các Biểu Tượng Thần Thánh 58
 • Sự hiểu biết về các mật độ cao hơn và thấp hơn 60
 • Hoàn thành nghiệp 60
 • Sự tiến hóa và tái sinh của thế giới động vật 62
 • Các mẫu vật tuyệt chủng và sự tái sinh của các nhóm hồn 63
 • Điều gì xảy ra khi các sinh mệnh mật độ cao hơn hạ thấp rung động 64
 • Khuôn Mẫu Chủ Yếu 65
 • Tính tự nhiên của sự vô tận 65

PHẦN 3: CÁC ĐẤNG SÁNG TẠO NÓI VỀ LỊCH SỬ TRÁI ĐẤT 68

 • Khởi nguyên của sự sống 68
 • Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo – Phần 1 70
 • Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo – Phần 2 73
 • Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo – Phần 3 77
 • Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo – Phần 4 80
 • Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo – Phần 5 83
 • Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo – Phần 6 86
 • Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo – Phần 7 90
 • Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo – Phần 8 95
 • Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo – Phần 9 98
 • Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo – Phần 10 102

PHẦN 4: CÁC ĐẤNG SÁNG TẠO VÀ CHU KỲ VĨ ĐẠI 107

 • Dẫn nhập 107
 • Các xúc tác cho sự thay đổi lớn 111
 • Những thay đổi đối với trường điện từ của Trái Đất 118
 • Những thay đổi của Mặt Trời trong sự chuyển đổi 122
 • Tác động của sự chuyển đổi lên các hành tinh khác 124

PHẦN 5: SỰ PHÂN MẢNH VÀ HỢP NHẤT LINH HỒN, NHỮNG NGƯỜI NHẬP XÁC 126

 • Dẫn nhập 126
 • Bản chất của các cụm hồn và sự phân mảnh linh hồn 126
 • Sự hợp nhất linh hồn 131
 • Các kỹ thuật cho việc triệu hồi các mảnh hồn đã mất của các bạn và trả lại các mảnh hồn của những người khác 132
 • Gặp gỡ các mảnh hồn nguyên thủy khác trên Trái Đất 133
 • Các linh hồn sinh đôi 134
 • Nói thêm về những sự phân mảnh linh hồn 135
 • Những gia đình hồn mở rộng 136
 • Ảnh hưởng của sự cấy ghép tạng đến tư tưởng con người 138
 • Ảnh hưởng của sự truyền máu lên linh hồn con người 138
 • Nhân bản vô tính và sự phóng chiếu hình ảnh giao thoa laze 139
 • Những người nhập xác và những sự chuyển đổi linh hồn 139
 • Những sự chuyển đổi linh hồn tình nguyện 140
 • Những sự chuyển đổi linh hồn không tình nguyện 141
 • Những sự chuyển đổi linh hồn một phần 142
 • Vai trò của những người nhập xác trong những thay đổi của Trái Đất 143

PHẦN 6: NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH TRÊN VÀ XUNG QUANH TRÁI ĐẤT VÀ NHÓM ILLUMINATI 145

 • Dẫn nhập 145
 • Bản chất của các dòng thời gian 145
 • Bản chất của người ngoài hành tinh trên và xung quanh Trái Đất 146
 • Người ngoài hành tinh dạng vật lý đã kết hợp với Trái Đất ở thời gian hiện tại 147
 • Người ngoài hành tinh đi giữa con người, và chính sách không can thiệp 147
 • Người ngoài hành tinh phản loạn 148
 • Các chủng tộc sao trên Trái Đất 150
 • Những người Orion sáng và đen tối 151
 • Người ngoài hành tinh ảnh hưởng đến Trái Đất từ các thế giới Astral 153
 • Những người Draconis sáng và đen tối và tương lai của họ trên Trái Đất 153
 • Ảo ảnh về Thiên Đàng 158
 • Vai trò của những người Sirius 158
 • Ảnh hưởng của những người Illuminati 159
 • Thông tin mới nhất về những người Zeta Reticulus 163
 • Những âm mưu nổi tiếng – Sự thật hay bịa đặt 167

PHẦN 7: THĂNG LÊN CÁC TẦNG THỨ CAO HƠN 177

 • Dẫn nhập 177
 • Một giải thích về sự thăng lên 179
 • Các cơ cấu của sự thăng lên 181
 • Trải nghiệm về các mật độ cao hơn 182
 • Các trải nghiệm của sự thăng lên 183
 • Mô hình 24 chuỗi DNA 187
 • Sự quan tâm đến môi trường 188
 • Nói thêm về DNA 188
 • Hệ thống luân xa 189
 • Sự thiền định 191

PHẦN 8: TÂM LÝ HỌC CÁC MỐI QUAN HỆ CỦA CON NGƯỜI VÀ SỰ TĂNG TRƯỞNG LINH HỒN 192

 • Dẫn nhập 192
 • Lắng nghe thân thể bạn 193
 • Những kĩ thuật hàn gắn thể tình cảm 193
 • Sự tăng trưởng linh hồn 194

PHẦN 9: TỔNG QUAN CÁC DÒNG THỜI GIAN TƯƠNG LAI 200

 • Một cái nhìn cơ bản về tương lai 200
 • Trải nghiệm ngưỡng cửa  2012 201
 • Những thay đổi về mặt vật lý trong những linh hồn mật độ 4 203
 • Góc nhìn từ dưới lên 206
 • Những linh hồn mật độ 4 rời bỏ các gia đình mật độ 3 của họ 207
 • Giai đoạn 2012 đến 2013 208
 • Di chuyển xa hơn sau thời điểm 2013 209
 • Những thách thức trong các cộng đồng giác ngộ 210
 • Năm 2014 211
 • Sự xuất hiện của các Hội đồng Ánh Sáng 213
 • Giai đoạn 2014 – 2016 213
 • Thế giới chết chóc mật độ 3 215
 • Trái Đất Mới bắt đầu xuất hiện 217
 • Sao Chổi năm 2017 218
 • Các năm  từ 2018 đến 2020 220
 • Các năm từ 2020 đến 2030 221
 • Sự bay qua của hành tinh Nibiru năm 2030 222
 • Sự Chuyển Đổi Thiên Hà 2030 – 2100 224

PHẦN 10: BẢN CHẤT CỦA THỜI GIAN 225

 • Dẫn nhập 225
 • Trái Đất phi tuyến và các tầng thứ sinh mệnh của cô ấy 227
 • Mối quan hệ giữa tư tưởng và thời gian 228
 • Những thay đổi trong bản chất của thời gian 229
 • Các dòng thời gian có thể và các dòng thời gian chắc chắn 231
 • Đối mặt với “Sự thật của cái là như vậy” 232
 • Sáng tạo một dòng thời gian mà trao quyền cho các bạn 234
 • Các đời sống quá khứ, hiện tại và tương lai 234
 • Bản chất thực sự của nghiệp 235
 • Nói thêm về các đời sống song song 236
 • Ba dòng thời gian trội của Trái Đất 239

PHẦN 11: NHỮNG THAY ĐỔI TỪ BÊN TRONG 243

 • Tư tưởng của sự chuyển đổi 243
 • Sự thức tỉnh tâm linh 243
 • Những sự xao nhãng trên con đường tâm linh của các bạn 244
 • Linh hồn đẩy nhân tính trở lại với sự giác ngộ 245
 • Sự thanh lọc trên Trái Đất 246
 • Những lý do cho sự thanh lọc hiện đang diễn ra trên Trái Đất 247
 • Những xúc tác cho sự thay đổi bên trong 249
 • Nguyên nhân của “bóng tối” trên Trái Đất 251
 • Những cố gắng đảo ngược mọi thứ của các Đấng Lâm Phàm 252
 • Tính phức tạp của tự do ý chí 253
 • Sự hư hỏng hệ thống miễn dịch trong các linh hồn mật độ 3 253
 • Sự hàn gắn của những linh hồn mật độ 4 257
 • Những rào cản chung nhất đối với sự giác ngộ 258
 • Những thay đổi sinh học trong các linh hồn đang thăng lên 259
 • Thay đổi tư tưởng và hàn gắn thân thể của các bạn 260
 • Những kỹ thuật hàn gắn và trị liệu đề xuất 263
 • Thiền định Alpha – Theta 264
 • Tái lập trình tiềm thức 264
 • Tha thứ và buông bỏ 266
 • Liệu pháp Gestalt với sự hàn gắn tinh thần 266
 • Kỹ thuật Rebirthing 267
 • Hồi phục linh hồn và hợp nhất linh hồn 267
 • Sự giải phóng các thân thể ether và astral 268
 • Hàn gắn dòng thời gian 269
 • Hàn gắn dòng thời gian ngược 270
 • Kết nối dòng thời gian tương lai 271
 • Phương tiện ánh sáng Merkabah 272
 • Những triệu chứng gen của sự thăng lên 273
 • Năng lượng trẻ trung và vô hạn 276
 • Những thay đổi đối với các tế bào của các bạn – Các cơ cấu của sự thăng lên 277
 • Tác động của các sự chuyển đổi cổng đối với sự thăng lên 279
 • Những thay đổi tâm lý được chờ đợi khi các bạn đi qua các cổng 281
 • Gọi lại đời sống quá khứ 283
 • Những hiểu biết siêu hình và những hiểu biết tâm linh 285
 • Cân bằng vai trò của những người hướng dẫn tinh thần 288
 • Hai bước tiến, một bước lùi 292
 • Ăn kiêng và dinh dưỡng cho những linh hồn đang thăng lên 293
 • Những biểu hiện của sự ăn kiêng trên con đường thăng lên 299
 • Các thói nghiện và làm thế nào để hàn gắn chúng 300
 • Những thói nghiện quá trình 300
 • Các thói nghiện chất 303

PHẦN 12: NHỮNG THAY ĐỔI TỪ BÊN NGOÀI 309

 • Dẫn nhập 309
 • Những nhân tố dị thường trên Mặt Trời và trong các hành tinh 310
 • Các điểm đen, các lưỡi lửa, và các cơn bão Mặt Trời 312
 • Tác động của những biến đổi điện từ lên cơ thể con người 312
 • Các đường lưới và các đường ley 315
 • Tác động của tư tưởng con người lên hệ thống lưới của Trái Đất 317
 • Một số sự can thiệp bởi các nhóm Thiên Hà khác nhau 321
 • Sự ô nhiễm điện từ 323
 • Những thay đổi của khí hậu 323
 • Các trận bão, lốc tố và các trận gió xoáy dữ dội 326
 • Những địa điểm tốt nhất để tránh thời tiết khắc nghiệt 327
 • Khô hạn và lụt lội 328
 • Các viễn cảnh cho một kỷ băng hà khác 329
 • Lượng mưa nhiều và ít 330
 • Hạn hán và lụt lội sẽ ảnh hưởng đến sự phân phối lương thực 331
 • Đói và khát trong loài người 332
 • Những nơi tốt nhất để tránh lụt lội và hạn hán 333
 • Những trận động đất và phun trào núi lửa 334
 • Vị trí và thời gian xảy ra các trận động đất và phun trào núi lửa 336
 • Những sự thay đổi của đường bờ biển 339
 • Di cư khỏi các thành phố ven biển 339
 • Tác động tâm lý của sự cố nước biển dâng cao 241
 • Những thay đổi đối với hệ động thực vật 342
 • Những thay đổi về nông nghiệp trong Trái Đất Mới 344
 • Các bước cụ thể để thực hành nông nghiệp 345
 • Nhận xét và tổng kết 348

PHẦN 13: CÁC THỰC TẠI KINH TẾ 349

 • Nền kinh tế nhị nguyên 349
 • Nguyên nhân gốc rễ của sự kiểm soát và đàn áp 350
 • Vấn đề đối với việc buông bỏ vật chất 351
 • Sự suy thoái của các quốc gia phương Tây 353
 • Các dấu hiệu của sự sụp đổ 354
 • Sự sụp đổ của nền kinh tế phương Đông 357
 • Lịch trình sự sụp đổ 358
 • Các giải pháp được đưa ra bởi giới cầm quyền tinh hoa 359
 • Các giải pháp khai sáng đối với sự sụp đổ của nền kinh tế 360
 • Các kim loại quý và sự trở lại giá trị của chuẩn vàng 362
 • Bãi bỏ các hệ thống ngân hàng dự trữ theo tỷ lệ và lãi kép 362
 • Đất đai (Bất động sản) 363
 • Các loại tiền tệ mới 364
 • Nói về sự ly khai 365
 • Nền kinh tế giác ngộ 366
 • Một vài gợi ý cho việc ứng phó đối với sự sụp đổ của nền kinh tế 368
 • Những nơi cần tránh trong suốt quá trình diễn ra sự chuyển đổi kinh tế 369
 • Những địa điểm an toàn về mặt kinh tế trong thời kỳ chuyển đổi 370

PHẦN 14: CÁC CẤU TRÚC CHÍNH TRỊ 371

 • Dẫn nhập 371
 • Cuộc đại chiến cuối cùng 372
 • Khám phá chế độ độc tài 375
 • Vượt lên các “chủ nghĩa” 378
 • Một vài lời về quyền lực cá nhân 379
 • Triển vọng cho các cuộc cách mạng hòa bình và bạo lực 380
 • Sự lãnh đạo giác ngộ mới 383
 • Trật tự thế giới mới của Illuminati 385
 • Trật tự thế giới mới (nhưng hóa ra là cũ) 388
 • Ngăn chặn tổ chức Illuminati bóng tối 389

PHẦN 15: CÁC THỰC TẠI XÃ HỘI 392

 • Dẫn nhập 392
 • Chấm dứt chủ nghĩa tiêu thụ 392
 • Những việc cụ thể mà các bạn có thể làm để giảm mức tiêu thụ 394
 • Hệ thống y tế 395
 • Tương lai của y học 398
 • Các động lực trong việc điều trị và chữa lành bằng phương pháp tổng thể 400
 • Giao tiếp trong thời đại điện tử 401
 • Giải phóng ý thức công việc 404
 • Các hệ thống xã hội giác ngộ 407
 • Các mối quan hệ giác ngộ 409
 • Tương trợ lẫn nhau 412

PHẦN 16: NHỮNG CỘNG ĐỒNG CÓ CHỦ Ý 415

 • Dẫn nhập 415
 • Các ngôi làng sinh thái 415
 • Các cộng đồng tâm linh 416
 • Các công xã 417
 • Các cấu trúc cộng đồng khác 418
 • Làm thế nào để thành lập một cộng đồng 420
 • Nói thêm về các hội đồng 421
 • Trở lại với sự cân bằng của tự nhiên 422
 • Sống trong Thiên Đàng 423
 • Những nơi tốt nhất để thành lập hoặc gia nhập một cộng đồng 424

PHẦN 17: VAI TRÒ CỦA NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH TÍCH CỰC VÀ NHỮNG SINH MỆNH ĐÃ THĂNG LÊN TRONG SỰ THAY ĐỔI CỦA TRÁI ĐẤT 427

 • Sứ mệnh và mục tiêu của loài người 427
 • Vai trò của những người hướng dẫn tinh thần và những người giúp đỡ 429
 • Các sinh mệnh mật độ cao đang trợ giúp Trái Đất từ các thế giới Thiên Thể 430
 • Các cơ cấu của sự giúp đỡ được đưa ra 433
 • Sự bảo vệ tâm linh và tinh thần 433
 • Những nhóm trợ giúp thầm lặng đằng sau “sân khấu” 435
 • Hội Đồng Ngân Hà, Những Anh Em Trắng Cao Cả (Great White Brotherhood) và Các phẩm cấp Thiên Thần 436
 • Nói rõ hơn về Hội Đồng Ngân Hà 437
 • Các Thiên Thần, Tổng Thiên Thần và các vị Thầy đã thăng lên 440
 • Các thần linh (Earth spirits), các tinh linh (Elementals), các tiên nữ và giới chư thiên 445
 • Trái Đất ngầm 447
 • Các sinh mệnh mật độ cao tạm trú trên Trái Đất 447
 • Kết nối với các thực thể ngoài hành tinh 448
 • Sự dính líu của người ngoài hành tinh vào các vấn đề của con người trong sự chuyển đổi 449
 • Những lời tiên tri cụ thể 451
 • Sự tái hợp nhất của các gia đình hồn 452
 • Trở thành các công dân của Thiên Hà 454

PHẦN 18: SỰ SỐNG TRÊN CÁC HÀNH TINH KHÁC 456

 • Dẫn nhập 456
 • Pleiades 456
 • Mặt Trời Và Hệ Mặt Trời 457
 • Trái Đất 457
 • Kim Tinh 458
 • Mộc Tinh 459
 • Thổ Tinh 460
 • Alpha Centaurus 460
 • Tau Cetius 461
 • Fomalhaut 462
 • Thất Tinh 462
 • Các hội đồng cao cấp Pleiades 463
 • Hệ thống Orion 464
 • Betelguese 465
 • Rigel 466
 • Mintaka 467
 • Các hội đồng cao cấp Orion 467
 • Alpha Draconis 468
 • Những sinh mệnh Draconis đen tối 469
 • Những người Draconis sáng 469
 • Hội đồng cao cấp Draconis 470
 • Các thế giới Draconis 470
 • Zeta Reticulus 470
 • Những Người Essassani Và Hathor 471
 • Sirius 473
 • Sirius A 473
 • Sirius B 474
 • Andromeda 475
 • Các hội đồng Nebadon 476
 • Antares 477
 • Nibiru 477
 • Arcturus 478
 • Các hội đồng Aldebaran 479
 • Các hội đồng Alcyone 479
 • Hội Đồng Ngân Hà 480
 • Sao Bắc Cực 481
 • Lyra/Vega 481
 • Các tầng thứ rung động của các thế giới mà có sự liên hệ đến Trái Đất 482

PHẦN 19: PHƯƠNG PHÁP KHOA HỌC 484

 • Dẫn nhập 484
 • Một thảo luận tóm tắt thêm nữa của phương pháp khoa học 484
 • Một số tài liệu nhân loại học đã lý giải về những sự thay đổi 485
 • Triết lý của sự thay đổi 488

PHẦN 20: TÔN GIÁO VÀ SỰ THAY ĐỔI 490

 • Dẫn nhập 490
 • Điều gì xảy ra khi bản ngã kiểm soát tôn giáo 491
 • Thuốc phiện của quần chúng 492
 • Giải quyết thế nào với các tôn giáo dân tộc 493

PHẦN 21: SỰ DUY LINH 495

PHẦN 22: XÃ HỘI HỌC VÀ SỰ THAY ĐỔI 498

PHẤN 23: CHÍNH TRỊ VÀ SỰ THAY ĐỔI 503

 • Dẫn nhập 503
 • Những tiên đoán cụ thể về chính trị và quân sự 504
 • Sự hiện ra Trái Đất mới 505

PHẦN 24: KINH TẾ VÀ SỰ THAY ĐỔI 507

 • Dẫn nhập 507
 • Cuộc khủng hoảng y tế sắp đến 508
 • Khủng hoảng năng lượng 509
 • Sự biến mất của các nguồn nhiên liệu tự nhiên 509
 • Các hoạt động kinh tế được chờ đợi trong những năm sắp tới 511
 • Viễn cảnh thiêng liêng về nền kinh tế 513
 • Một chút về NESARA 514

PHẦN 25: SỰ TIẾN BỘ CỦA CÔNG NGHỆ 518

 • Dẫn nhập 518
 • Sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm 520
 • Các công nghệ thay thế đang tồn tại 520
 • Năng lượng mặt trời 521
 • Thủy điện 521
 • Năng lượng gió 522
 • Các cục pin nhiên liệu hydrogen 523
 • Xăng sinh học 523
 • Các phương tiện và máy móc cải tiến 523
 • Những nơi tốt nhất cho việc sử dụng năng lượng mặt trời, gió và thủy năng 524
 • Những vị trí lắp đặt tốt nhất trên mảnh đất 524
 • Những vị trí tốt nhất trên Trái Đất cho việc áp dụng năng lượng thay thế 525
 • Các công nghệ mới 526
 • Nhiệt hạch lạnh 526
 • Radionics 527
 • Trọng lực và điện từ 527
 • Đo lường tư tưởng 529
 • Công nghệ điểm không 531
 • Điểm không và các chiều kích 531
 • Làm sao để truy cập vào các chiều kích khác nhau của Vũ Trụ 531
 • Làm thế nào vùng trống điện từ tác động vào tư tưởng 536
 • Sự phân hóa bên trong loài người 536
 • Nói thêm nữa về công nghệ điểm không 540
 • Các loại thiết bị điểm không và thiết bị Over-unity 543
 • Năng lượng cho nhà ở và công việc 544
 • Các hệ thống nông nghiệp mới 545
 • Nền kiến trúc khai sáng 547
 • Những loại vật liệu xây dựng 549
 • Các thành phố của tương lai 550
 • Những thiết bị giao thông mới 551
 • Du hành xuyên thời gian và không gian 552
 • Những tiến bộ trong y học 556
 • Việc tái xây dựng thế giới mật độ 3 sau sự chuyển đổi 561
 • Một cách nhìn khác của sự chuyển đổi 563

PHẦN 26: SINH HỌC VÀ SỰ THAY ĐỔI 565

 • Dẫn nhập 565
 • Di truyền học 565
 • Các mã và các khóa DNA 566
 • Chuỗi DNA 567
 • Khởi động khuôn mẫu thăng lên của các bạn 569

PHẦN 27: LUẬT HẤP DẪN VÀ SÁNG TẠO THỰC TẠI CỦA BẠN 572

 • Siêu hình học của những sự thay đổi của Trái Đất 572
 • Luật hấp dẫn 572
 • Sáng tạo thực tại của bạn 573

PHẦN 28: ĐỜI SỐNG TRONG CÁC TRẠNG THÁI THĂNG LÊN 576

 • Dẫn nhập 576
 • Một sự tóm tắt thêm nữa về các Trái Đất song song 576

PHẦN 29: NỘI DUNG HỘI THẢO CỦA LEAD 580

 • Nội dung hội thảo của Leah – Phần 1 580
 • Nội dung hội thảo của Leah – Phần 2 583
 • Nội dung hội thảo của Leah – Phần 3 587
 • Nội dung hội thảo của Leah – Phần 4 590

PHẦN 30: NGƯỜI ARCTURUS VÀ SỰ THĂNG LÊN 594

 • Người Arcturus và sự thăng lên – phần 1 594
 • Người Arcturus và sự thăng lên – phần 2 596

KẾT LUẬN 600

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here