Sách Thông Điệp từ Các Đấng Sáng Tạo (file và audio youtube)

0
378
Bạn có thể đọc sách Thông Điệp Từ Các Đấng Sáng Tạo ngay trên web Thư Viện Trái Đất tại đây: https://blog.thuvientraidat.org/category/khoahoctamlinh/sachthongdieptucacdangsangtao/
Bạn đã có thể mua sách giấy Thông Điệp Từ Các Đấng Sáng Tạo bằng cách nhắn tin cho fanpage Thư viện Trái Đất: https://www.facebook.com/thuvientraidat hoặc sử dụng tính năng chat trên website này.

 

Tác giả: Sal Rachele

Xuất bản: tháng 8 năm 2011

Download ebook pdf: https://drive.google.com/file/d/1tjRipI1WjTUizNUNngdIF1dg8TnnEG4g/view?usp=sharing

Sách nói: https://www.youtube.com/watch?v=h9KSfK90rlw&list=PLsvvwZOdSONZKzH5rFyO72KpiaCjNP-h9

 

Cuốn sách này được tổng hợp từ 3 cuốn sách khác nhau của nhà ngoại cảm Sal Rachele, gồm:

 

_ THE FOUNDERS

_ EARTH CHANGES AND 2012

_ EARTH AWAKENS: PROPHECY 2012-2030

 

Người chuyển dịch: Minh_Minh và một số người khác

Biên tập & chỉnh sửa: Nhóm Lightworker-vietnam

 

Đề mục Trang

LỜI NÓI ĐẦU 13

Một bình luận về phương pháp trao truyền 13

Một cái nhìn vào tương lai 16

 

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CÁC ĐẤNG SÁNG TẠO 20

Các Đấng Sáng Tạo 20

Buổi bình minh mới 26

Sự tốt nghiệp 26

Một cuộc hành trình vào tương lai 28

Một nét đại cương về ba Trái Đất song song 29

Sự đồng sáng tạo cá nhân và sự đồng sáng tạo tập thể 30

Vượt qua cánh cổng  2012 30

 

PHẦN 2: TÍNH TỰ NHIÊN CỦA SỰ SÁNG TẠO 33

Dẫn nhập 33

Những Sự An Bài Thần Thánh 38

Sự An Bài Thần Thánh thứ nhất – Lời giải cho sự trượt xuống 38

Sự An Bài Thần Thánh thứ hai – Sự Chuyển Đổi Thiên Hà 40

Sự An Bài Thần Thánh thứ ba – Chuyển động tiến động thẳng hàng của Trái Đất 41

Sự An Bài Thần Thánh thứ tư – Bánh xe luân hồi 41

Sự An Bài Thần Thánh thứ năm – Sự thăng lên xoáy trôn ốc 42

Sự An Bài Thần Thánh thứ sáu – Sự thăng lên tập thể 42

Sự An Bài Thần Thánh thứ bảy – Sự can thiệp từ những người trợ giúp của Thượng Đế 44

Sự An Bài Thần Thánh thứ tám – Sự đến của những đứa trẻ giác ngộ 46

Các bạn là các Chúa Sáng Tạo 47

Các khái niệm về Thiên Đàng và Địa Ngục 48

Vai trò của các bạn như những Chúa Sáng Tạo 49

Vũ Trụ địa phương đã được tạo ra bởi các Chúa Sáng Tạo 50

Khám phá các thế giới bên ngoài 50

Khả năng của cơ cấu nhận thức của các bạn 51

Các động lực của nhận thức ở mật độ thấp 52

Sự trở lại mật độ 7 53

Nói thêm về các sự tương tự của quá trình Sáng Tạo 53

Tiến hóa từ mật độ 3 lên mật độ 7 54

Sự lựa chọn trở lại các mật độ thấp hơn sau khi đã đạt tới mật độ 7 55

Sự tiến hóa của các hệ thống hành tinh 56

Sự thăng lên của Mẹ Trái Đất 57

Hình Học Thần Thánh và các Biểu Tượng Thần Thánh 58

Sự hiểu biết về các mật độ cao hơn và thấp hơn 60

Hoàn thành nghiệp 60

Sự tiến hóa và tái sinh của thế giới động vật 62

Các mẫu vật tuyệt chủng và sự tái sinh của các nhóm hồn 63

Điều gì xảy ra khi các sinh mệnh mật độ cao hơn hạ thấp rung động 64

Khuôn Mẫu Chủ Yếu 65

Tính tự nhiên của sự vô tận 65

 

PHẦN 3: CÁC ĐẤNG SÁNG TẠO NÓI VỀ LỊCH SỬ TRÁI ĐẤT 68

Khởi nguyên của sự sống 68

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo – Phần 1 70

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo – Phần 2 73

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo – Phần 3 77

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo – Phần 4 80

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo – Phần 5 83

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo – Phần 6 86

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo – Phần 7 90

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo – Phần 8 95

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo – Phần 9 98

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo – Phần 10 102

 

PHẦN 4: CÁC ĐẤNG SÁNG TẠO VÀ CHU KỲ VĨ ĐẠI 107

Dẫn nhập 107

Các xúc tác cho sự thay đổi lớn 111

Những thay đổi đối với trường điện từ của Trái Đất 118

Những thay đổi của Mặt Trời trong sự chuyển đổi 122

Tác động của sự chuyển đổi lên các hành tinh khác 124

 

PHẦN 5: SỰ PHÂN MẢNH VÀ HỢP NHẤT LINH HỒN, NHỮNG NGƯỜI NHẬP XÁC 126

Dẫn nhập 126

Bản chất của các cụm hồn và sự phân mảnh linh hồn 126

Sự hợp nhất linh hồn 131

Các kỹ thuật cho việc triệu hồi các mảnh hồn đã mất của các bạn và trả lại các mảnh hồn của những người khác 132

Gặp gỡ các mảnh hồn nguyên thủy khác trên Trái Đất 133

Các linh hồn sinh đôi 134

Nói thêm về những sự phân mảnh linh hồn 135

Những gia đình hồn mở rộng 136

Ảnh hưởng của sự cấy ghép tạng đến tư tưởng con người 138

Ảnh hưởng của sự truyền máu lên linh hồn con người 138

Nhân bản vô tính và sự phóng chiếu hình ảnh giao thoa laze 139

Những người nhập xác và những sự chuyển đổi linh hồn 139

Những sự chuyển đổi linh hồn tình nguyện 140

Những sự chuyển đổi linh hồn không tình nguyện 141

Những sự chuyển đổi linh hồn một phần 142

Vai trò của những người nhập xác trong những thay đổi của Trái Đất 143

 

PHẦN 6: NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH TRÊN VÀ XUNG QUANH TRÁI ĐẤT VÀ NHÓM ILLUMINATI 145

Dẫn nhập 145

Bản chất của các dòng thời gian 145

Bản chất của người ngoài hành tinh trên và xung quanh Trái Đất 146

Người ngoài hành tinh dạng vật lý đã kết hợp với Trái Đất ở thời gian hiện tại 147

Người ngoài hành tinh đi giữa con người, và chính sách không can thiệp 147

Người ngoài hành tinh phản loạn 148

Các chủng tộc sao trên Trái Đất 150

Những người Orion sáng và đen tối 151

Người ngoài hành tinh ảnh hưởng đến Trái Đất từ các thế giới Astral 153

Những người Draconis sáng và đen tối và tương lai của họ trên Trái Đất 153

Ảo ảnh về Thiên Đàng 158

Vai trò của những người Sirius 158

Ảnh hưởng của những người Illuminati 159

Thông tin mới nhất về những người Zeta Reticulus 163

Những âm mưu nổi tiếng – Sự thật hay bịa đặt 167

 

PHẦN 7: THĂNG LÊN CÁC TẦNG THỨ CAO HƠN 177

Dẫn nhập 177

Một giải thích về sự thăng lên 179

Các cơ cấu của sự thăng lên 181

Trải nghiệm về các mật độ cao hơn 182

Các trải nghiệm của sự thăng lên 183

Mô hình 24 chuỗi DNA 187

Sự quan tâm đến môi trường 188

Nói thêm về DNA 188

Hệ thống luân xa 189

Sự thiền định 191

 

PHẦN 8: TÂM LÝ HỌC CÁC MỐI QUAN HỆ CỦA CON NGƯỜI VÀ SỰ TĂNG TRƯỞNG LINH HỒN 192

Dẫn nhập 192

Lắng nghe thân thể bạn 193

Những kĩ thuật hàn gắn thể tình cảm 193

Sự tăng trưởng linh hồn 194

 

PHẦN 9: TỔNG QUAN CÁC DÒNG THỜI GIAN TƯƠNG LAI 200

Một cái nhìn cơ bản về tương lai 200

Trải nghiệm ngưỡng cửa  2012 201

Những thay đổi về mặt vật lý trong những linh hồn mật độ 4 203

Góc nhìn từ dưới lên 206

Những linh hồn mật độ 4 rời bỏ các gia đình mật độ 3 của họ 207

Giai đoạn 2012 đến 2013 208

Di chuyển xa hơn sau thời điểm 2013 209

Những thách thức trong các cộng đồng giác ngộ 210

Năm 2014 211

Sự xuất hiện của các Hội đồng Ánh Sáng 213

Giai đoạn 2014 – 2016 213

Thế giới chết chóc mật độ 3 215

Trái Đất Mới bắt đầu xuất hiện 217

Sao Chổi năm 2017 218

Các năm  từ 2018 đến 2020 220

Các năm từ 2020 đến 2030 221

Sự bay qua của hành tinh Nibiru năm 2030 222

Sự Chuyển Đổi Thiên Hà 2030 – 2100 224

 

PHẦN 10: BẢN CHẤT CỦA THỜI GIAN 225

Dẫn nhập 225

Trái Đất phi tuyến và các tầng thứ sinh mệnh của cô ấy 227

Mối quan hệ giữa tư tưởng và thời gian 228

Những thay đổi trong bản chất của thời gian 229

Các dòng thời gian có thể và các dòng thời gian chắc chắn 231

Đối mặt với “Sự thật của cái là như vậy” 232

Sáng tạo một dòng thời gian mà trao quyền cho các bạn 234

Các đời sống quá khứ, hiện tại và tương lai 234

Bản chất thực sự của nghiệp 235

Nói thêm về các đời sống song song 236

Ba dòng thời gian trội của Trái Đất 239

 

PHẦN 11: NHỮNG THAY ĐỔI TỪ BÊN TRONG 243

Tư tưởng của sự chuyển đổi 243

Sự thức tỉnh tâm linh 243

Những sự xao nhãng trên con đường tâm linh của các bạn 244

Linh hồn đẩy nhân tính trở lại với sự giác ngộ 245

Sự thanh lọc trên Trái Đất 246

Những lý do cho sự thanh lọc hiện đang diễn ra trên Trái Đất 247

Những xúc tác cho sự thay đổi bên trong 249

Nguyên nhân của “bóng tối” trên Trái Đất 251

Những cố gắng đảo ngược mọi thứ của các Đấng Lâm Phàm 252

Tính phức tạp của tự do ý chí 253

Sự hư hỏng hệ thống miễn dịch trong các linh hồn mật độ 3 253

Sự hàn gắn của những linh hồn mật độ 4 257

Những rào cản chung nhất đối với sự giác ngộ 258

Những thay đổi sinh học trong các linh hồn đang thăng lên 259

Thay đổi tư tưởng và hàn gắn thân thể của các bạn 260

Những kỹ thuật hàn gắn và trị liệu đề xuất 263

Thiền định Alpha – Theta 264

Tái lập trình tiềm thức 264

Tha thứ và buông bỏ 266

Liệu pháp Gestalt với sự hàn gắn tinh thần 266

Kỹ thuật Rebirthing 267

Hồi phục linh hồn và hợp nhất linh hồn 267

Sự giải phóng các thân thể ether và astral 268

Hàn gắn dòng thời gian 269

Hàn gắn dòng thời gian ngược 270

Kết nối dòng thời gian tương lai 271

Phương tiện ánh sáng Merkabah 272

Những triệu chứng gen của sự thăng lên 273

Năng lượng trẻ trung và vô hạn 276

Những thay đổi đối với các tế bào của các bạn – Các cơ cấu của sự thăng lên 277

Tác động của các sự chuyển đổi cổng đối với sự thăng lên 279

Những thay đổi tâm lý được chờ đợi khi các bạn đi qua các cổng 281

Gọi lại đời sống quá khứ 283

Những hiểu biết siêu hình và những hiểu biết tâm linh 285

Cân bằng vai trò của những người hướng dẫn tinh thần 288

Hai bước tiến, một bước lùi 292

Ăn kiêng và dinh dưỡng cho những linh hồn đang thăng lên 293

Những biểu hiện của sự ăn kiêng trên con đường thăng lên 299

Các thói nghiện và làm thế nào để hàn gắn chúng 300

Những thói nghiện quá trình 300

Các thói nghiện chất 303

 

PHẦN 12: NHỮNG THAY ĐỔI TỪ BÊN NGOÀI 309

Dẫn nhập 309

Những nhân tố dị thường trên Mặt Trời và trong các hành tinh 310

Các điểm đen, các lưỡi lửa, và các cơn bão Mặt Trời 312

Tác động của những biến đổi điện từ lên cơ thể con người 312

Các đường lưới và các đường ley 315

Tác động của tư tưởng con người lên hệ thống lưới của Trái Đất 317

Một số sự can thiệp bởi các nhóm Thiên Hà khác nhau 321

Sự ô nhiễm điện từ 323

Những thay đổi của khí hậu 323

Các trận bão, lốc tố và các trận gió xoáy dữ dội 326

Những địa điểm tốt nhất để tránh thời tiết khắc nghiệt 327

Khô hạn và lụt lội 328

Các viễn cảnh cho một kỷ băng hà khác 329

Lượng mưa nhiều và ít 330

Hạn hán và lụt lội sẽ ảnh hưởng đến sự phân phối lương thực 331

Đói và khát trong loài người 332

Những nơi tốt nhất để tránh lụt lội và hạn hán 333

Những trận động đất và phun trào núi lửa 334

Vị trí và thời gian xảy ra các trận động đất và phun trào núi lửa 336

Những sự thay đổi của đường bờ biển 339

Di cư khỏi các thành phố ven biển 339

Tác động tâm lý của sự cố nước biển dâng cao 241

Những thay đổi đối với hệ động thực vật 342

Những thay đổi về nông nghiệp trong Trái Đất Mới 344

Các bước cụ thể để thực hành nông nghiệp 345

Nhận xét và tổng kết 348

 

PHẦN 13: CÁC THỰC TẠI KINH TẾ 349

Nền kinh tế nhị nguyên 349

Nguyên nhân gốc rễ của sự kiểm soát và đàn áp 350

Vấn đề đối với việc buông bỏ vật chất 351

Sự suy thoái của các quốc gia phương Tây 353

Các dấu hiệu của sự sụp đổ 354

Sự sụp đổ của nền kinh tế phương Đông 357

Lịch trình sự sụp đổ 358

Các giải pháp được đưa ra bởi giới cầm quyền tinh hoa 359

Các giải pháp khai sáng đối với sự sụp đổ của nền kinh tế 360

Các kim loại quý và sự trở lại giá trị của chuẩn vàng 362

Bãi bỏ các hệ thống ngân hàng dự trữ theo tỷ lệ và lãi kép 362

Đất đai (Bất động sản) 363

Các loại tiền tệ mới 364

Nói về sự ly khai 365

Nền kinh tế giác ngộ 366

Một vài gợi ý cho việc ứng phó đối với sự sụp đổ của nền kinh tế 368

Những nơi cần tránh trong suốt quá trình diễn ra sự chuyển đổi kinh tế 369

Những địa điểm an toàn về mặt kinh tế trong thời kỳ chuyển đổi 370

 

PHẦN 14: CÁC CẤU TRÚC CHÍNH TRỊ 371

Dẫn nhập 371

Cuộc đại chiến cuối cùng 372

Khám phá chế độ độc tài 375

Vượt lên các “chủ nghĩa” 378

Một vài lời về quyền lực cá nhân 379

Triển vọng cho các cuộc cách mạng hòa bình và bạo lực 380

Sự lãnh đạo giác ngộ mới 383

Trật tự thế giới mới của Illuminati 385

Trật tự thế giới mới (nhưng hóa ra là cũ) 388

Ngăn chặn tổ chức Illuminati bóng tối 389

 

PHẦN 15: CÁC THỰC TẠI XÃ HỘI 392

Dẫn nhập 392

Chấm dứt chủ nghĩa tiêu thụ 392

Những việc cụ thể mà các bạn có thể làm để giảm mức tiêu thụ 394

Hệ thống y tế 395

Tương lai của y học 398

Các động lực trong việc điều trị và chữa lành bằng phương pháp tổng thể 400

Giao tiếp trong thời đại điện tử 401

Giải phóng ý thức công việc 404

Các hệ thống xã hội giác ngộ 407

Các mối quan hệ giác ngộ 409

Tương trợ lẫn nhau 412

 

PHẦN 16: NHỮNG CỘNG ĐỒNG CÓ CHỦ Ý 415

Dẫn nhập 415

Các ngôi làng sinh thái 415

Các cộng đồng tâm linh 416

Các công xã 417

Các cấu trúc cộng đồng khác 418

Làm thế nào để thành lập một cộng đồng 420

Nói thêm về các hội đồng 421

Trở lại với sự cân bằng của tự nhiên 422

Sống trong Thiên Đàng 423

Những nơi tốt nhất để thành lập hoặc gia nhập một cộng đồng 424

 

PHẦN 17: VAI TRÒ CỦA NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH TÍCH CỰC VÀ NHỮNG SINH MỆNH ĐÃ THĂNG LÊN TRONG SỰ THAY ĐỔI CỦA TRÁI ĐẤT 427

Sứ mệnh và mục tiêu của loài người 427

Vai trò của những người hướng dẫn tinh thần và những người giúp đỡ 429

Các sinh mệnh mật độ cao đang trợ giúp Trái Đất từ các thế giới Thiên Thể 430

Các cơ cấu của sự giúp đỡ được đưa ra 433

Sự bảo vệ tâm linh và tinh thần 433

Những nhóm trợ giúp thầm lặng đằng sau “sân khấu” 435

Hội Đồng Ngân Hà, Những Anh Em Trắng Cao Cả (Great White Brotherhood) và Các phẩm cấp Thiên Thần 436

Nói rõ hơn về Hội Đồng Ngân Hà 437

Các Thiên Thần, Tổng Thiên Thần và các vị Thầy đã thăng lên 440

Các thần linh (Earth spirits), các tinh linh (Elementals), các tiên nữ và giới chư thiên 445

Trái Đất ngầm 447

Các sinh mệnh mật độ cao tạm trú trên Trái Đất 447

Kết nối với các thực thể ngoài hành tinh 448

Sự dính líu của người ngoài hành tinh vào các vấn đề của con người trong sự chuyển đổi 449

Những lời tiên tri cụ thể 451

Sự tái hợp nhất của các gia đình hồn 452

Trở thành các công dân của Thiên Hà 454

 

PHẦN 18: SỰ SỐNG TRÊN CÁC HÀNH TINH KHÁC 456

Dẫn nhập 456

Pleiades 456

Mặt Trời Và Hệ Mặt Trời 457

Trái Đất 457

Kim Tinh 458

Mộc Tinh 459

Thổ Tinh 460

Alpha Centaurus 460

Tau Cetius 461

Fomalhaut 462

Thất Tinh 462

Các hội đồng cao cấp Pleiades 463

Hệ thống Orion 464

Betelguese 465

Rigel 466

Mintaka 467

Các hội đồng cao cấp Orion 467

Alpha Draconis 468

Những sinh mệnh Draconis đen tối 469

Những người Draconis sáng 469

Hội đồng cao cấp Draconis 470

Các thế giới Draconis 470

Zeta Reticulus 470

Những Người Essassani Và Hathor 471

Sirius 473

Sirius A 473

Sirius B 474

Andromeda 475

Các hội đồng Nebadon 476

Antares 477

Nibiru 477

Arcturus 478

Các hội đồng Aldebaran 479

Các hội đồng Alcyone 479

Hội Đồng Ngân Hà 480

Sao Bắc Cực 481

Lyra/Vega 481

Các tầng thứ rung động của các thế giới mà có sự liên hệ đến Trái Đất 482

 

PHẦN 19: PHƯƠNG PHÁP KHOA HỌC 484

Dẫn nhập 484

Một thảo luận tóm tắt thêm nữa của phương pháp khoa học 484

Một số tài liệu nhân loại học đã lý giải về những sự thay đổi 485

Triết lý của sự thay đổi 488

 

PHẦN 20: TÔN GIÁO VÀ SỰ THAY ĐỔI 490

Dẫn nhập 490

Điều gì xảy ra khi bản ngã kiểm soát tôn giáo 491

Thuốc phiện của quần chúng 492

Giải quyết thế nào với các tôn giáo dân tộc 493

 

PHẦN 21: SỰ DUY LINH 495

 

PHẦN 22: XÃ HỘI HỌC VÀ SỰ THAY ĐỔI 498

 

PHẤN 23: CHÍNH TRỊ VÀ SỰ THAY ĐỔI 503

Dẫn nhập 503

Những tiên đoán cụ thể về chính trị và quân sự 504

Sự hiện ra Trái Đất mới 505

 

PHẦN 24: KINH TẾ VÀ SỰ THAY ĐỔI 507

Dẫn nhập 507

Cuộc khủng hoảng y tế sắp đến 508

Khủng hoảng năng lượng 509

Sự biến mất của các nguồn nhiên liệu tự nhiên 509

Các hoạt động kinh tế được chờ đợi trong những năm sắp tới 511

Viễn cảnh thiêng liêng về nền kinh tế 513

Một chút về NESARA 514

 

PHẦN 25: SỰ TIẾN BỘ CỦA CÔNG NGHỆ 518

Dẫn nhập 518

Sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm 520

Các công nghệ thay thế đang tồn tại 520

Năng lượng mặt trời 521

Thủy điện 521

Năng lượng gió 522

Các cục pin nhiên liệu hydrogen 523

Xăng sinh học 523

Các phương tiện và máy móc cải tiến 523

Những nơi tốt nhất cho việc sử dụng năng lượng mặt trời, gió và thủy năng 524

Những vị trí lắp đặt tốt nhất trên mảnh đất 524

Những vị trí tốt nhất trên Trái Đất cho việc áp dụng năng lượng thay thế 525

Các công nghệ mới 526

Nhiệt hạch lạnh 526

Radionics 527

Trọng lực và điện từ 527

Đo lường tư tưởng 529

Công nghệ điểm không 531

Điểm không và các chiều kích 531

Làm sao để truy cập vào các chiều kích khác nhau của Vũ Trụ 531

Làm thế nào vùng trống điện từ tác động vào tư tưởng 536

Sự phân hóa bên trong loài người 536

Nói thêm nữa về công nghệ điểm không 540

Các loại thiết bị điểm không và thiết bị Over-unity 543

Năng lượng cho nhà ở và công việc 544

Các hệ thống nông nghiệp mới 545

Nền kiến trúc khai sáng 547

Những loại vật liệu xây dựng 549

Các thành phố của tương lai 550

Những thiết bị giao thông mới 551

Du hành xuyên thời gian và không gian 552

Những tiến bộ trong y học 556

Việc tái xây dựng thế giới mật độ 3 sau sự chuyển đổi 561

Một cách nhìn khác của sự chuyển đổi 563

 

PHẦN 26: SINH HỌC VÀ SỰ THAY ĐỔI 565

Dẫn nhập 565

Di truyền học 565

Các mã và các khóa DNA 566

Chuỗi DNA 567

Khởi động khuôn mẫu thăng lên của các bạn 569

 

PHẦN 27: LUẬT HẤP DẪN VÀ SÁNG TẠO THỰC TẠI CỦA BẠN 572

Siêu hình học của những sự thay đổi của Trái Đất 572

Luật hấp dẫn 572

Sáng tạo thực tại của bạn 573

 

PHẦN 28: ĐỜI SỐNG TRONG CÁC TRẠNG THÁI THĂNG LÊN 576

Dẫn nhập 576

Một sự tóm tắt thêm nữa về các Trái Đất song song 576

 

Phần 29: NỘI DUNG HỘI THẢO CỦA LEAD 580

Nội dung hội thảo của Leah – Phần 1 580

Nội dung hội thảo của Leah – Phần 2 583

Nội dung hội thảo của Leah – Phần 3 587

Nội dung hội thảo của Leah – Phần 4 590

 

Phần 30: NGƯỜI ARCTURUS VÀ SỰ THĂNG LÊN 594

Người Arcturus và sự thăng lên – phần 1 594

Người Arcturus và sự thăng lên – phần 2 596

 

KẾT LUẬN 600

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here